نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی و تبین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی  درصنعت هتلداری می باشد. دانش با ارزش ترین و استراتژیک ترین منبع برای هتل ها و عملکرد سازمانی نیز از اجزای کلیدی دست یابی به موفقیت و برتری آنها می باشد. بنابراین شناخت رابطه آنها حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش برای مدیریت دانش از مدل عمومی دانش و برای ارزیابی عملکرد از مدل EFQM  استفاده شده است.متغیرهای مستقل این پژوهش شامل: مدیریت دانش، خلق دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش و متغیرهای وابسته شامل: عملکرد سازمانی، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد می باشد. روش تحقیق ، توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری 140 مدیرو سرپرست ارشد بخش های مختلف هتل  های 4 و 5 بوده اند که ازبین آنها 103 نفر به عنوان نمونه دردسترس انتخاب گردید.ابزار به کار رفته دراین پژوهش دو پرسش نامه می باشد که بر اساس طیف لیکرت می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکردسازمانی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و رگرسیون خطی استفاده شد.یافته های تحقیق موید الگوی مفهومی پیشنهادی تحقیق است. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی میان رابطه مدیریت دانش و نتایج کارکنان و بکارگیری دانش و عملکرد سازمانی می باشد و متغیر مدیریت دانش بر نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد تاثیر مستقیم و معناداری داردو هم چنین متغیرهای خلق دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش بر عملکردسازمانی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. درمجموع از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش می توان نتیجه گرفت مدیریت دانش با تاثیر خود برروی هتل ها منجر به بهبود عملکرد سازمانی آنها می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Performance in the Hotel Industry

بطحی ، سیدحسین و صلواتی ،عادل (1385)،مدیریت دانش درسازمان،انتشارات پیوند نو،چاپ اول .
ابطحی، سیدحسن،(1386)، نگرشی آسیب شناسانه بر پروژه های مدیریت دانش در سازمان، مقاله برگزیده اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش ،بهمن1386.
اکبرپورشیرازی،محسن و کاظمی صفت، دره(1386)، مدیریت تطبیقی مدل های سنجش آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش ، مقاله برگزیده اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش ،بهمن 1386.
انواری رستمی ، علی اصغر ،شهائی بهنام (1388). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه، نشریه مدیرت فناوری اطلاعات، دوره 1،شماره2،صص18-3.
جلودار ممقانی، بهرام(1384).تعالی سازمانی EFQM، تهران : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
رفیغزاده،علاءالدین. عفتیداریانی،محمدعلی. رونق مریم (1389).مدیریت عملکرد، تهران، انتشارات فر منش.
رهنورد، فرجه اله (1387).عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه ی مدیریت، سال هشتم، شماره ی4(پیاپی 31)،ص 79.
زنجیر چی سید محمود ، ربانی مژده(1386). رویکردی به دانش آفرینی ،ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 175،سال 2006.
طالبی،کامبیز و محمدی ،حمیدرضا و رحیمی، مهدی (1386)، ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط،مقاله برگزیده اولین کنفرانس مدیریت دانش ،بهمن 1386.
کاپلان ، رابرت، نورتون، دیوید(1386)، سازمان استراتژی محور : چگونه شرکت ها و سازمان های معروف جهان توانسته اند به کمک روش ارزیابی متوازن استراتژی های خود را پیاده کرده و به موفقیت بزرگ نائل شوند. ترجمه پرویز بختیاری ، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
محمدی فاتح، اصغر. سبحانی محمدصادق، محمدی، داریوش(1387)، مدیریت دانش : رویکردی جامع ( استراتژی، فن آوری، رفتار و تولید)، تهران: پیام پویا.
نعمتی ،محمدعلی و جمشیدی ، لاله(1386)، بررسی رابطه و تاثیر فرایند تسهیم دانش و تجربه بر توسعه سرمایه اجتماعی در میان اعضای واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی ، مقاله برگزیده اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش ، بهمن1386.
Allameh S. M. Zare S. M. AndDavoodi S. M. R.)2011(. Examining The Impact Of KM Enablers On Knowledge Management Processes Procedia Computer Science 3 Pp: 1211–1223.
Bhatt, G. (2001). Knowledge Management In Organizations: Examining The Interaction Between Technologies, Techniques And People.Journal Of Knowledge Management, Vol.5No.1, Pp.68-75.
Bose, R., &Sugumaran, V. (2003).Application of Knowledge Management Technology in Customer Relationship Management.Knowledge and Process Management,10, 3 – 17.
Bouncken, R. B. (2005). Standardization And Individualization Strategies Of Hotel Brands: Matching Strategy To Quality Management Instruments And Marketing In Germany. Journal Of Hospitality & Leisure Marketing, 13(3/4), 29–51.
Chong ,S.C., Choi,Y.S.(2005). Critical Factor In The Successful Implementation Of Knowledge Management. Journal Of Knowledge Management Practice ,5(4),358-367.
Cooper, C. (2006). Knowledge Management And Tourism. Annals Of Tourism Research, 33(1), 47–64.
Danaeefard H. Selseleh M.)2010(.Measuring Knowledge Management Cycle: Evidence From Iran European Journal Of Scientific Research 41(2) 297-309.
Darroch.J(2003).Developing A Measure Of Knowledge Management Behaviors And Practices. Journal Of Knowledge Management 7(5),41-54.
Davenport, T. H. &Prusack, L., (1998).Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston, MA: Harvard Business School Press.
Davenport, T.,Grover ,V .(2001).Knowledge Management . Journal Of Management Information Systems.18(1).3-4.
Gamble, P., M. Chalder, and M. Stone( 2000).Customer Knowledge Management in the Travel Industry. Journal of Vacation Marketing 7(1):83–91.
Gold, A., Malhotra, A., and Segars, A. )2001(.Knowledge management: An organizational capabilities perspective.Journal of Management Information Systems. 18(1): 185-214.
Goldoni V.And Oliveira M.)2010(.Knowledge Management Metrics In Software Development Companies In Brazil Journal Of Knowledge Management 14(2) Pp: 301-313
Holt , D.T., Bartczak , S.E., Clark , S.W. , Trent, M.R.,( 2004 ) .The Development Of Instrument To Measure Readiness For Knowledge Management , Proceedings Of The 37
Jafari, M., Fathian, M., Jahani, A .(2008). Exploring  The Contextual Dimension Of Organization From Knowledge Management Perspective , The Journal Of Information And Knowledge Management Systems, Vol 38, No1,Pp33-71.
Kahle, E.(2002). Implications Of ‘‘New Economy’’ Traits For The Tourism Industry. In Knowledge Management In Hospitality And Tourism, R. Bouncken And P. Sungsoo, Eds., Pp. 5–23. New York: The Haworth Hospitality Press
Kotler, P., Bowen, J., &Makens, J. (1999). Marketing For Hospitality And Tourism (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall International.
Lee,H. And Choi,B., (2003) .Knowledge Management Enabler , Process And Organizational Performance : An Integrative View And Empirical Examiniation , Management Information Journal , Vol. 20, No.1, Pp 179-228.
Lee,K.C, Lee,S& ,Kang I.V,(2005). Kmpi: Measuring Knowledge Management Performance. Information And Management ,42,469-482.
Liao C. Chuang S-H. And To P-L. (2010). How Knowledge Management Mediates The Relationship Between Environment And Organizational Structure Journal Of Business Research Article In Press Elsevier.
Liao S-H.And Wu C-C. (2009). The Relationship Among Knowledge Management Organizational Learning And Organizational Performance International Journal Of Business And Management :4(4) P: 64-76.
Mangier-Watanabe , Re My And Senoo, Dai,(2008).Organizational Characteristics As Prescriptive  Factor Of Knowledge Management Initiative “ ,Jornal Of Knowledge Management ,Vol.12.No1,Pp.21-36.
Massa S.AndTsesta S. (2009). A Knowledge Management Approach To Organizational Competitive Advantage: Evidence From The Food Sector European Management Journal 27 Pp: 129-141. 49.
Mills, A., And Smith, T. (2011). Knowledge Management And Organizational Performance: A Decomposed View. Journal Of Knowledge Management. 15(1): 156-171
Moffett, S., McAdam, R. and Parkinson, S. (2003). An Empirical Analysis of Knowledge Management Applications, Journal of Knowledge Management, Vol. 23 No. 3, pp. 6-26.
Newman, B. And Conard,D.(1999). The Knowledge Management Forum.Available At Www.Km-Forum.Org.
Nonaka , I., Takeuchi , H.(1995) .The Knowledge – Creating Company , Oxford University Press , Oxford,.
Siemieniuch ,C.E , Sinclair , M.A ., (2004).A Framework For Organizational Readiness For Knowledge Management, Available At: Http://Www.Emeraldinsight.Com/01443577.Htm.
Steyn, P.Gm.(2004). Harnessing The Power Of Knowledge In Higher Education .Education ,124(4).615-628.
Syed-I khs an.  S. O. S.  Rowl and,  F.  ( 2004) . Knowl e dge  management in apublic organization : a study on the relationship between organizational el ements and the performance of knowledge t r ans f e r .  J our nal  :  J our nal  of  Knowl e dge  Manage me nt  .  Vol .  8,  No.  2, PP: 95-11.
Taylor W. A.  & Wright G. H.(2004).Organizational Readiness For Successful Knowledge Sharing: Challenges For Public Sector Managers,2004, Information Resources Management Journal, 17(2), 22-37, Apr-June 2004, IDEA GROUP PUBLISHING.
Tiwana ,a.(2000).the knowledge management  toolkit: practical techniques for building a knowledge management system. 1st ed ., prentice – hall ptr. Upper saddle river, nj.
Torabi Pour A.,Rekab-Eslamizadeh S.(2011). Self-Assessment Based On EFQM Excellence Model In Ahvaz Selected Hospitals, Health Information Management , 8(2 (18)):1-9. (In Persian).
Wilson, L. and Asay, D. (1999).Putting quality in Knowledge Management, Quality Progress, Vol. 32, No.1, pp. 25-31.
Yang, J.-T., & Wan, C.-S. (2004). Advancing Organizational Effectiveness And Knowledge Management Implementation. Tourism Management, 25, 593–601.