نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 جامعه‌ی محلی در توسعه‌ی پایدار گردشگری نقش مهم و اساسی را ایفا می‌نماید از این‌رو، مشارکت جامعه‌ی محلی به مثابه‌ییکی از ارکان توسعه پایدار در توسعه‌ی گردشگری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت جامعه ی محلی در منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد برای پاسخگویی به این سؤال شکل گرفته است که ظرفیت جوامع محلی در منطقه مذکور برای توسعه پایدار گردشگری در چه وضعیتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره‌ی تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می‌گیرد. همچنین برحسب ماهیت داده‌ها از نوع تحقیقات کمی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه کارشناسان مرتبط با حوزه‌ی گردشگری منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد و کلیه‌ی رهبران محلی بخش پاسارگاد در نیمه‌ی دوم سال 1391 هستند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای محقق ساخته است که پس از تأیید روایی و پایایی، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه بندی شده، در دی ماه 1391 به تعداد 68 عدد توزیع گردیده و پس از جمع‌آوری داده‌ها، از آزمون میانگینیک جامعه جهت پاسخگویی به فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تحقیق استفاده شده است. مطابق با نتایج این آزمون، تمامی فرضیات اصلی و فرعی به استثنای فرضیه مربوط به مؤلفه تعهد تأیید شدند که  می‌توان گفت ظرفیت جوامع محلی پیرامون منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد برای توسعه پایدار گردشگری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و کمتر از حد متوسط می‌باشد. لذا ظرفیت‌سازی و ایجاد بستر مناسب جهت نیل به توسعه پایدار گردشگری در بخش پاسارگاد و جوامع محلی پیرامون آن ضروری است.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Local Community Capacity for the Sustainable Development of Tourism

فاضل بخشی، فرشته، رابطه عوامل فرهنگی و نوع مشارکت انتظاری در گردشگری جامعه محور، مطالعه موردی: روستای زاغمرز. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، راهنما: دکتر ضیایی، دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی، زمستان 1387.
حبیب پور گتابی، کرم؛ صفری شالی، رضا. (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده های کمی). انتشارات متفکران، تهران.
صالحی، صادق؛ حسن پور، محمود(1391). برنامه ریزی و توسعه گردشگری: نگرشی کاربردی به برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری. بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندارن.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری آبادی های استان فارس. 1385.
مرکز آمار سایت میراث جهانی پاسارگاد. 1390
مهندسین مشاور نقش پردازان شهر پارسه و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس، مطالعه امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد. 1387.
Aref, F., Ma’rof, R., S. Gill, S.,&Aref,A.(2010a) Assessing the Level of Community Capacity Building in Tourism Development in Local Communities. Journal of sustainable development,Vol3, No 1 ,pp:81-90
Aref.F., Redzuan.M & Gill .S. (2010b).Dimensions of Community Capacity Building: A review of its Implications in Tourism Development. Journal of American Science, vol.6, No. 1,pp:170-180
Aref, F., Gill, S. &Aref, F.(2010c), Tourism Development in Local Communities: As a Community Development Approach. Journal of American Science, Vol.6, No.2, pp: 155-161.
Aref.F. ,Redzuan. M. &Emby, Z. (2009).Assessing Sense of Community Dimension of Community Capacity Building in Tourism Development in Shiraz, Iran. European Journal of Social Sciences – Vol. 7, No3 ,pp:126-132
Banyai, C. L. ( April 2007-March 2010).Community Capacity and Governance – New Approaches to Development and Evaluation.  Dissertation Presented to the Higher Degree Committee Of Ritsumeikan Asia Pacific University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of  Philosophy in Asia Pacific Studies.
Beeton, S. (2006).Community development through tourism. In: Landlink Press, Australia
Chaskin,R.(2001). Building Community Capacity: A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative. Urban Affairs Review 2001 36: 291.
Cindy Lyn, W. (2007).We All Live Here. An AnalaysisOf Community Capacity And Social Capital: A Case Study On Indonesia And East Timor. Thesis Presented to the Higher Degree Committee Of Ritsumeikan Asia Pacific University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of International Cooperation Policy.
Frank, F. & Smith.A. (1999).The Community Development Handbook a Tool to  Build Community Capacity. Organization: Human Resources Development Canada
Hall, D., Kirkpatrick, I. & Mitchell, M. (2005).Rural Tourism and Sustainable Business. CHANNEL VIEW PUBLICATIONS.
Hounslow, B. (2002). Community capacity building explained. Stronger Families Learning Exchange Bulletin, BULLETIN NO. 1, pp. 20-22
McMillan, D. W. & George, D. M. Ch. (1986).Sense of Community: a definition and theory. Journal of Community Psychology, Vol. 14, pp. 6-23.
Kwan, B., Frankish, J., Quantz, D.,& Flores, J.(2003). A Synthesis Paper on the Conceptualization and Measurement of Community Capacity.Institute of Health Promotion Research University, of British Columbia.
Michael, M. (2009), Community involvement and participation in tourism development in tanzania:a case study of local communities in Barabaranivilage , MtoWaMbu, and Arusha-Tanzania. A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Tourism Management.
Moscardo, G. (2008), Building Community Capacity For Tourism Development. School of Business James cook University, Townsville Australia.
Peeters, L. W., &Ateljevic, I(2009) Women Empowerment Entrepreneurship Nexus in Tourism: Processes of Social. In J. Ateljevic, & S. J. Page, Tourism and Entrepreneurship:International Perspective. Butterworth-Heinemann.
Richards, G., & Hall, D. (Eds.).(2000). Tourism and sustainable community development. USA: Routledge.
Sail, R. M. & Abu-Samah, A. (2010). Community Development through Community Capacity Building: A Social Science Perspective. Journal of American Science,Vol. 6,No.2.pp.68-76.
Smith, N., Littlejohns, L. B. & Dimple R. (2003), Measuring Community Capacity: State of the Field Review and Recommendations for Future Research. David Thompson Health Region, Financial contribution from the Health Policy Research Program, Health Canada.
Timothy, D. J. )2002(.'Tourism and Community Development Issues'. In Tourism and Development: Concepts and Issues. eds. Richard Sharpley and David J Telfer. Clevedon: Channel View Publications.
Xiao, Honggen(2007). THE SOCIAL STRUCTURE OF A SCIENTIFIC COMMUNITY: A Case Study of the Travel and Tourism Research Association. A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Recreation and Leisure Studies, Waterloo, Ontario, Canada.
Zacharakis, J. & Flora, J. (2005).Riverside: A Case Study of Social Capital and Cultural Reproduction and their Relationship to Leadership Development. ADULT EDUCATION QUARTERLY, Vol. 55 No. 4, Pp. 288-307.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
**دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان
*** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه سمنان، نویسنده مسئول.f.ghorbani83@yahoo.com
تاریخ دریافت:  30/11/1391                                                                               تاریخ پذیرش: 24/6/1392
[1].Richards & Hall
[2]. conditioning influences
[3]. Functions/Actions
[4]. نام قبلی این بخش، بخش هخامنش بوده است که از سال 1387 به بخش پاسارگاد تغییر نام یافته است.
[5].Cindy Lyn
[6].peeters&alteljevic
[7]. Sail & Abu-Sameh
[8]. Bopp et al
[9]. Maclellan& et al
[10].Xiao
[11].Kretzman& McKnight
[12].funders
[13].Zacharakis& Flora
[14].Wachowski Cindy Lyn
[15]. لازم به ذکر است که محقق سؤالات پرسشنامه را بر اساس این اسناد در حوزه­ی گردشگری طرح نموده است.
[16]. برای انجام مطالعه پایلوت تعداد 30 پرسشنامه در منطقه توزیع گردید و سؤالات مربوط به نوع فعالیت شغلی و حوزه­ی فعالیت شغلی اصلاح شد.
[14].Wachowski Cindy Lyn
[15]. لازم به ذکر است که محقق سؤالات پرسشنامه را بر اساس این اسناد در حوزه­ی گردشگری طرح نموده است.
[16]. برای انجام مطالعه پایلوت تعداد 30 پرسشنامه در منطقه توزیع گردید و سؤالات مربوط به نوع فعالیت شغلی و حوزه­ی فعالیت شغلی اصلاح شد.