شناخت انگیزه ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف سنجش انگیزه‏ها و میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم و بازدید از منطقۀ ژئوپارک قشم و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت‏گردها اجرا شده است. برای انجام پژوهش حاضر نیز تلفیقی از روش‏های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش کیفی پژوهش، 20 مصاحبه با طبیعت‏گردهایی که از منطقه قشم بازدید کرده بودند انجام شد. داده‏های کیفی حاصل از بررسی انگیزه‏ها و میزان رضایت طبیعت‏گردها از طریق روش مردم نگارانه تحلیل شد. از این مصاحبه‏ها برای بررسی انگیزه‏ها و میزان رضایت طبیعت‏گردها در بخش پیمایشی استفاده گردید. در بخش کمی تحقیق برای مطالعه انگیزه‏ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت‏گردها از سفر به قشم از نظریه‏های جذب- انگیزشی، نظریه کرامپتون، نظریۀ انتظار-عدم تأیید، نظریه مبادله، نظریه پارسنز، هویت اجتماعی و وابستگی رسانه‏ای استفاده شده است. در بخش پیمایشی تحقیق، از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. 200 پرسشنامه توسط طبیعت‏گردهایی که از جزیره قشم بازدید کردند تکمیل شد. شیوه نمونه‏گیری در هر دو بخش، نمونه‏گیری هدفمند است. محقق برای جمع‏آوری داده‏های کیفی و کمی دو بار به منطقه قشم سفر کرده و علاوه بر انجام مصاحبه‏ها و تکمیل پرسشنامه با مسئولین ذیربط در منطقه نیز مصاحبه‏هایی انجام داده است. نتایج هر دو تحقیق کمی و کیفی گویای آن است که بازدید از مناظر طبیعی قشم، مهم‏ترین انگیزۀ آنان از سفر به قشم است. بیشتر افراد، درجۀ رضایت‏مندی بالایی از سفر خود به منطقۀ قشم دارند، به ویژه کسانی که با انگیزه بازدید از جذابیتهای طبیعی به قشم سفر کرده‏اند. یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که انگیزه بازدید از جذابیتهای طبیعی، انگیزه انجام فعالیتهای اکوتوریستی، مدت زمان اقامت طبیعت‏گردها در قشم و تحصیلات طبیعت‏گردها عواملی است که بر میزان رضایت آنان تأثیرگذار هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Factors Influencing the Eco-tourists’Motivations for and Satisfaction of Travelling to Qeshm

 
بنت،اندی. (1386). فرهنگ‌و‌زندگی روزمره. ترجمه:لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان.تهران:اختران.
ترنر،جاناتا،اچوآلبیگی.(1370). نظریهجامعهشناسی،ترجمه:عبدالعلیلهساییزاده. شیراز: مرکزنشردانشگاهشیراز.
جاروندی، رضاونازفرفرقانی(1388)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاﻧﮕﻴﺰهﻫﺎیﺳﻔﺮدرﻣﻴﺎن دوﻧﺴﻞﺟﻮان وﺑﺰرﮔﺴﺎل(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردیﻣﺴﺎﻓﺮانﺷﻬﺮﺷﻴﺮاز). پژوﻫﺶﺟﻮاﻧﺎن،ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺷﻤﺎره دوم،ﺑﻬﺎروﺗﺎ ﺑﺴﺘﺎن 143-123.
دولابی، فیصل اسلامی و محمد تقی شیخی(1389).ﺑﺮرﺳﻲﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻣﻮاﻧﻊﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮدﺷﮕﺮی درﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ. مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران.
ذکائی، سعید. (1381).نظریه و روش در تحقیقات کیفی. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 17.
رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی(1386) بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی.مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای، شمارۀ نهم، پاییز و زمستان،ص 78- 65.
روﺷﻪ،ﮔﻲ (1376)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲﺗﺎﻟﻜﻮتﭘﺎرﺳﻨﺰ،ﺗﺮﺟﻤﻪﻧﻴﻚﮔﻬﺮ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ،ﻣﻮﺳﺴﻪﻓﺮﻫﻨﮕﻲاﻧﺘﺸﺎراتﺗﺒﻴﺎن.
زاهدی، شمس السادات(1385). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار(با تأکید بر محیط زیست). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
فنل،دیوید ای. (1383).مقدمه‌ای بر طبیعت گردی.ترجمه: جعفر اولادی قادیکلایی، بابلسر:دانشگاه مازندران.
هزار جریبی، جعفر و ملک محمد نجفی(1391)  بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر برتوسعه گردشگری در ایران(با رویکرد جذب گردشگران خارجی)جغرافیا و برنامه‌- ریزی محیطی،شماره 3.
Alhemoud, A.,& Armstrong, E. G. (1996).Image of tourism attractions in Kuwait. Journal of Travel Research, 34(4), 76-80
Baloglu, S. (1997).The relationship between destination images and sociodemographic and trip characteristics of international travellers.Journal of Vacation Marketing, 3(3), 221-233.
Chaney, David. (1996) Lifestyle.London:Routledge.
Chi, C. G. Q., & Qu, H. (2008).Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism Management, 29, 624-636.
Chon, K.S. & Olsen, M.D. (1991) Funtional and Symbolic Approaches to Consumer Satisfaction/Dissatisfaction. Journal of the International Academy of Hospitality Research, 28:1-20.
Churchill, G. A. Jr. & C. Surprenant. (1983). Marketing Research: Methodological Foundation. Chicago: The Dryden Press
Clemons, Sott D. & Woodruff, Robert B. (1992). Broadening the view of Consumer (Dis)satisfaction: A proposed Means – end Disconfirmation model of CS/D. American Marketing Association, (Winter), 413-421.
Cort, D.A.,King,M. (1979) Some correlates of culture shock among American tourists in Africa.Int.J.Intercult.Relat.3(2):211-24
Crompton,J.l. (1979) Motivations for pleasure vacation.Annals of tourism Research.
Dann, G.M.S. (1977) anomi,ego-enhancement and tourism. Annals of tourism Research.
Dann, G.M.S.(1981)tourist motivation an appraisal. Annals of tourism Research.
Dumazdier, J. (1967) Toward a Society of  Leisure.New Yourk:Free PressEducation, UCL Press.
Fakeye, P.C., & Crompton, J.L. (1991). Image differences between prospective, first-time, and  repeat visitors to the lower Rio Grande Valley. Journal of Travel Research, 30(2),10-16.
Featherstone, Mike. (1991) Consumer Culture and Postmodernism,London:sage.
Fielding,k.,pearce,P.L.&Hughes,K.(1992).Climbing a yers rock:relating visitor motivation, time perception and enjoyment, the journal of Tourism studies,3(2).40-52.
Fridgen, J. D. (1984). Environmental psychology and tourism.Annals of Tourism Research, 11, 19-39.
Gitelson, R. J., & Crompton, J. L. (1983).The planning horizons and sources of information used by pleasure vacationers.Journal ofTravel Research, 23, 2-7.
Goodall, B., & Ashworth, G. (1988).Marketing in the tourism industry.United Kingdom:Croom Helm.
Goodrich, J. N. (1980). Benefit segmentation of U.S. international travellers:An empirical study with American Express. In E. H.
Hogg, M. A., & Terry, D. J. (2000). Social identity and self-categorization processes in organizational contexts. Academy of Management Review, 25(1), 121-140.
Hun, jin. (2002) Tourist satisfaction with cultural /heritage sites:The Virginia Historic Traiangle, thesis submitted to the Faculty of the Virginia polytechnic Institute and state university in partial fulfillment of the requirements for degree of master of science in Hospitality and Tourism management.
Hyde, K.F.,&Lawson,R.(2003).The nature of independent travel. Journal of Travel Research, 42(1), 13–23.
Jodice L.W., Norman, W., Kyle, G, Marsianko, A. (2006). The development of a strategic tourism marketing plan for fishing and boating on South Caroline’s Santee Cooper Lakes. A project survey report.
Kerstetter, D.L., Confer, J.J., & Graefe, A.R. (2001). An exploration of the specialization concept within the context of heritage tourism. Journal of Travel Research, 39, 267-274.
Klenosky,D.(2002) The pull of tourism destinations:means-end investigation.journal of Travel research.
Kozark, M. & Rimmington, M. (2000) Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-season holiday destination. Journal of Travel Research, 38, 260-269
Kozak, M. (2001). Repeaters’ behavior of two distinct destination, Annals of Tourism Research Vol. 28, No 3, PP. 785-808.
Lee, C. (1999). Investigating tourist attachment to selected coastal destination: An application of place attachment.Clemson University.
Light, D. (1996).Characteristics of the audience for events’ at a heritage site.Tourism Management, 17(3), 183-190.
Lindberg,K (1991) Policies for maximising  nature tourism`secological and economic benefits.Washington, DC: World Resource Institute.
Lundberg, D.E. (1990) The Tourist business(6th edn) .New York:Van Nostrand Reinhold.
Mannell,R.C.,&Iso-Ahola,S.E.(1987)Psycological nature of leisure and Tourism experience,Annals of Tourism Research,14,314-331.
Master, H. & Prideaux, B (2000). Culture and Vacation Satisfaction: a Study of Taiwanese tourists in South East Queensland. Tourism Management, 21, 445-449
Mok, C., & Armstrong, R. W. (1995). Leisure travel destination choice criteria of Hong Kong residents. Journal of Travel and TourismMarketing, 4(1), 99-104.
Myers, P.B.,Moncrief,L.W. (1978) Differential leisure travel decision-making between spouses.Ann. Tourism Res.5(1):157-65
Newman, B.(1973) Holidays and social class.In Leisure and Society in Britain,ed.M.A.smith et al,pp.230-40.London:Allen Lane
Oliver, R. L. & W. O. Bearden. (1985). Disconfirmation Processes and Consumer Evaluations in Product Usage.Journal of Business Research. 13:235-246.
Oxenfeldt, A. R. (1974). Developing a favorable pricequality image. Journal of Retailing, 50(4), 8-14
page, S.J.& dowling,R.K. (2002) Eco tourism:Themes in Tourism.Essex:person education.
Palacio, V.& Mccool,S.F. (1997) Identifying ecotourists in Belize through benefit sefmentation: a preliminary analysis.journal of sustainable Tourism,5(3),234-243.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L. (1985) A conceptual model of service quality and its implications for future research.Journal of Marketing, 49(Fall), 41-50.
Patterson, P.G. (1993). Expectations and product performance as determinants of satisfaction for a high-involvement purchase. Psychology & Marketing, 10(5), 449-465.
pearce, p.L. (1982) The Social Psychology of Tourist Behaviour.New York:pergamon
Pearce,D.G. (1978) Demographic variation in internationaltourism.Rev.Tourism33(1):4-9
Pizam, A. & Millman, A. (1993) Predicting satisfaction among first-time visitors to a destination by using the expectancy-disconfirmation theory. International Journals of Hospitality Management. 12(2), 197-209.
Pizam, A., Neumann, Y. & Reichel, A. (1978).Dimensions of tourist satisfaction with a destination. Annals of Tourism Research, 5, 314-322.Research Vol. 28, No 3, PP. 785-808
 Richards, Chris. (1998) Teen Spirits: Music and Identity In Media
Ross, E.L.D &Iso-Ahola,S.E. (1991) Sightseeing tourists motivation and satisfaction.Annals of Tourism Research,18(2),226-237.
Samawi, H&Najjat,Y. (2007) Perceptions and preferences of tourists toward selected Ecotourism destinations in Bahrain, Global ecotourism conference(GEC07)13-18.
Scheuch, E.K. (1981) Tourismus. In Die Psychologie des 20 juhrbunderts,13:1089-114.Munchen:Kindler
Silberberg, T. (1995).Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. Tourism Management,16(5), 361-365.
Sirgy, J. M. (1984)  A Social Cognition Model of Consumer Satisfaction/Dissatisfaction. Psychology and Marketing, 1 (summer), 27-44.
Steg, L., 2005. Car use: lust andmust. Instrumental, symbolic and affectivemotives for car use. Transportation Research Part A: Policy and Practice 39 (2), 147–162.
Stoffle,R.W.,Last,C.A.,Evans,M.J.(1979)Reservation-basedtourism:Implications of tourist attitudes for native American economic development.Hum.Organ.38(3):300-6.
Tajfel, H. (1978). The achievement of group identification. In H. Tajfel (Ed.), Differentiationbetween social groups: Studies in the psychology of intergroup relations(pp. 61e76). London, UK: Academic Press.
Tosun,C.(2002).Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of Turkey. Tourism Management,22,289-303.
Um, S., & Crompton, J. L. (1990). Attitude determinants in tourism destination choice.Annals of Tourism Research, 17, 432}448.
Um, Seoho, (1993) ”Pleasure Travel Destination Chioce”. in “VNR’S Encyclopedia of Hospitality and Tourism“, edited by: Mahmood, A.Khan & Dalsen, Michael & Var, Turgat. Newyork: Van Nostrand Reinhold.
Valle O.D., Silva, S.A., Mendu, J. & Guerreco,M. (2006). Tourist satisfaction and destination loyalty intention:structural and categorical analysis. International Journal of Business Science and Applied Management, 1(1):25-44.
Wang, K.C.,Hsieh,A.T.,&Huan,T.C.(2000).Critical service features in group package tour:An exploratory research. Tourism Management, 21(2), 177–189.
Weaver, P. A., McCleary, K. W., Lepisto, L., & Damonte, L. T. (1994).The relationship of destination selection attributes to psychological, behavioural and demographic variables. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 2(2), 93-109.
Woodside, A. G., & Lysonski, S. (1989). A general model of traveler destination choice.Journal of Travel Research, 27(4), 8-14.
Yang, Mei-Hui.(2007).The study of Imact of Socio-Demographics and Travel Characteristics of Tourists from Mainland china on their Travel Satisfaction .Department of Sport and Leisure, Taiwan Normal University,Master Thesis.
Yavuz, N.F (1994). A market segmentation study of visitors to North Cyprus through importance-performance analysis of destination attributes. Virginia Polytechnic Institute and State niversity.
Yoon,Y.,Uysal,M.(2005).An examination  of the effects of Motivation and Satisfaction  on destination loyalty: a structural model.Tourism Management.
Young, G. (1973) Tourism: Blessing or Blight;penguin Books Ltd,Harmonsworth,Middle sex ,UK.