دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 1-256 
6. بررسی تأثیر نوستالژی درک شده بر دلبستگی به مکان

صفحه 171-190

10.22054/tms.2018.9648

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ مریم اقدامی تطفی