نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت

2 استادیار مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت،

3 کارشناس ارشد مدیریت MBA-بازاریابس، پردیس دانشگاهی گیلان، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

زمینه و هدف پژوهش: امروزه برانگیختگی عاطفی مصرف­کننده در میان بازاریابان بسیار پرطرفدار شده است. بر کسی پوشیده نیست که دست گذاشتن روی خاطرات گذشته افراد می‌تواند ابزاری عالی برای فروش محصولات به آن‌ها باشد. متخصصین تبلیغات همواره سعی کرده‌اند که محصولاتشان را به خاطرات روزهای ساده و پر آرامش افراد گره بزنند. مکان‌ها و تبلیغات آن‌ها برای جلب بازدیدکنندگان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اهمیت ایجاد و حفظ یک فضای متمایز توجه روبه رشدی در میان محققان و مدیران گردشگری کسب کرده و به‌عنوان یک عامل کلیدی در جذب و رضایت مشتریان و همچنین افزایش عملکرد مالی از طریق به حداکثر رساندن درآمد و سهم بازار در صنعت گردشگری به‌حساب می‌آید. لذا هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نوستالژی درک شده بر دل‌بستگی به مکان است.
روش تحقیق: این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی-پیمایشی است. بدین ترتیب برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده‌شده که ضمن آن 302 نفر از مشتریان رستوران سنتی "سینی پر" موردمطالعه و بررسی قرارگرفته و طی آن با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS داده‌های جمع‌آوری‌شده از نمونه مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که رابطه بین دل‌بستگی به مکان و نوستالژی درک شده معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Effect of Perceived Nostalgia on Place Attachment

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mostafa Ebrahimpour 2
  • Maryam Eghdami Tatfi 3

1 Associate Professor of management department, University of Guilan, Rasht, guilan

2 Assistant Professor of management department, University of Guilan Rasht, guilan.

3 MBA-Marketing, University of Guilan, Rasht, guilan

چکیده [English]

Today, consumer emotional arousal has become very popular among marketers. It is widely accepted that people’s old memories can serve as an excellent tool to sell products to them. Marketing experts have always tried to tie their products into memories of the simple and calm days of people. The places and their advertisements for attracting visitors are not exceptions. The importance of creating and maintaining a distinctive atmosphere has gained increasing attention among researchers and tourism managers and it is considered as a key factor in attracting and satisfying customers as well as increasing financial performance by maximizing revenue and market share in the tourism industry. Therefore, the aim of this paper is to investigate the effect of perceived nostalgia on attachment to place. In terms of the purposes this is an applied research and in terms of the methodology, this is descriptive –survey. The questionnaire was used to collect data from which 302 clients from the "Sini Por" traditional restaurant were investigated and examined. Using the Structural Equation Modelling and Smart PLS software, the data collected from the sample has been analyzed. The results indicated that the relationship between attachment to place and perceived nostalgia is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place Attachment
  • Perceived Nostalgia
  • Place Identity
  • Emotional Attachment
  • Place Dependence
اکبری، محسن، هوشمند چایجانی، میلاد و معتمد، حسن(1394). برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 31، صفحات 41-69.
شیرخدایی، میثم، نجات، سهیل، اسفیدانی، محمدحسین و شاهی، محبوبه، (1394)، بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره (10) دوره32، صص111-129.
داوری، علی. و رضازاده، آرش. (1393)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
دوستار، محمد. و اکبری، محسن. (1392). نگارش تحقیق علمی (طرح تحقیق، پایان‌نامه، مقاله و جلسه دفاعیه)، رشت، انتشارات دهسرا.
سرمد، زهره.؛ بازرگان، عباس. و حجازی، الهه. (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ بیست و چهارم، تهران، انتشارات آگه.
وثوقی، لیلا (1348). گردشگری تلخ (با تأکید بر گردشگری جنگ)، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره (10) دوره3, صص 105-128.
Alfaro, E. C., Umaña-Taylor, A. J., Gonzales-Backen, M. A., Bámaca, M. Y., & Zeiders, K. H. (2009). Latino adolescents' academic success: The role of discrimination, academic motivation, and gender. Journal of Adolescence, 32(4), 941–962.
Baker, S. M., & Kennedy, P. F. (1994). Death by nostalgia: A diagnosis of context-specific cases. Advances in Consumer Research, 21, 169–174.
Bernrd, J., (2003) Macqarie ABC dictionary; Australia’s national dictionary J.Bernard. North Ryde NSW.
Chen, H. B., Yeh, S. S., & Huan, T. C. (2014). Nostalgic emotion, experiential value, brand image, and consumption intentions of customers of nostalgic-themed restaurants. Journal of Business Research, 67(3), 354-360.
Gibson, H. J., Qi, C. X., & Zhang, J. J. (2008). Destination image and intent to visit China and the 2008 Beijing Olympic Games. Journal of Sport Management, 22(4), 427–450.
Grisaffe, D. B., & Nguyen, H. P. (2011). Antecedents of emotional attachment to brands. Journal of Business Research, 64(10), 1052-1059.
Hazan, C. and Shaver, P. R. (1994), Attachment as an organizational framework for research on close relationships, Psychological Inquiry, Vol. 5, pp. 1–22.
Hernández, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E., & Hess, S. (2007). Place attachment and place identity in natives and non-natives. Journal of environmental psychology, 27(4), 310-319.
Heung, V. C., & Gu, T. (2012). Influence of restaurant atmospherics on patron satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1167-1177.
Hulland, J., & Richard Ivey School of Business. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.
Jang, Y. J., Kim, W. G., & Lee, H. Y. (2015). Coffee shop consumers’ emotional attachment and loyalty to green stores: The moderating role of green consciousness. International Journal of Hospitality Management, 44, 146-156.
Leckman, J., C, et al. (2005). Group Report : Biobehavioural process in Attachment and Bonding. In Carter, C., Ahnert, L.,Grossman, E., Hardy, B., Lamb, E., Porges, Q., Sasher, N., Attachment and Bonding :A New Synthesis, Dahlem Workshop, Report 92,MIT Press.
Lee, Tsung Hung. "How recreation involvement, place attachment and conservation commitment affect environmentally responsible behavior." Journal of Sustainable Tourism 19, no. 7 (2011): 895-915.
Loureiro, S. M. C. (2014). The role of the rural tourism experience economy in place attachment and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 40, 1-9.
Low, S. M., & Altman, I. (1992). Place attachment (pp. 1-12). Springer US.
Marcus, C. C. (1992). Environmental memories. In Place attachment (pp. 87-112). Springer US.
Morrison, M., Gan, S., Dubelaar, C., & Oppewal, H. (2011). In-store music and aroma influences on shopper behavior and satisfaction. Journal of Business Research, 64(6), 558-564.
Orth, U. R., Stöckl, A., Veale, R., Brouard, J., Cavicchi, A., Faraoni, M., ... & Santini, C. (2012). Using attribution theory to explain tourists' attachments to place-based brands. Journal of business research, 65(9), 1321-1327.
Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-identity: Physical world socialization of the self. Journal of environmental psychology, 3(1), 57-83.
Rubinstein, R. I., & Parmelee, P. A. (1992). Attachment to place and the representation of the life course by the elderly. In Place attachment (pp. 139-163). Springer US.
Ryu, K., & Han, H. (2011). New or repeat customers: How does physical environment influence their restaurant experience? International Journal of Hospitality Management, 30(3), 599-611.
Sedikides, C., Wildschut, T., Arndt, J., & Routledge, C. (2008). Nostalgia: Past, present, introspection: an illustrative photographic essay. J Bus Res 2006; 59(6):714–25.
Thomson, M., MacInnis, D. J. and Park, C. W. (2005), The ties that bind: Measuring the strength of consumers' emotional attachment to brands, Journal of Consumer Psychology, Vol. 15(1), pp. 77-91.
Tsai, S. P. (2012). Place attachment and tourism marketing: Investigating international tourists in Singapore. International Journal of Tourism Research, 14(2), 139-152.
Williams, D. R., & Roggenbuck, J. W. (1989, October). Measuring place attachment: Some preliminary results. In NRPA Symposium on Leisure Research, San Antonio, TX.
Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. Forest science, 49(6), 830-840.