نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

2 دکتری دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

چکیده

انسان موجودی کمال گرا، به دنبال شناخت بوده و سفر مبتنی بر حرکت، بستر تحقق معناگرایی انسان را فراهم نموده است. این پژوهش به صورت کیفی- توصیفی، به شیوه مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه میدانی در دو بخش و با روش تحلیل محتوا انجام گرفت. در بخش اول پس از ارزیابی مصاحبه خبرگان، سه عنصر شناخت خدا، شناخت انسان و شناخت جهان به عنوان عناصر معناگرایی گردشگر منتج گردید. در بخش دوم طی مصاحبه با گردشگران خارجی بازار تهران در دی ماه 1395، ارتباط میان سه عنصر معناگرایی با ادراک گردشگر از سفر بررسی شد. نتایج نشان می دهد شناخت جهان و انسان، ارتباط طولی با شناخت خدا دارند و گردشگر در راستای شناخت جهان پیرامون و نیروی درونی معنوی که وی را به شناخت هرچه بیشتر تاریخ، پیشینه فرهنگ و هنر انسانها سوق می دهد، به شناخت خالق این استعدادها و خلق اثر هنری دست می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Meaning-oriented Factors and Perception of Tourist from Travel (Case study of foreign tourists in Tehran market)

نویسندگان [English]

  • mohammad Hossein Imani Khoshkhoo 1
  • mahdieh shahrabi farahani 2

1 faculty of university of science and culture

2 teacher at university

چکیده [English]

Human is a perfectionist creature who has been seeking to know, and travel which is based on motion provide a platform for the realization of the human meaning-orientation approach. Meaning-orientation is the concept of trying to understand the meaning of being; consist of different elements. In terms of the methodology, this is a qualitative and descriptive research and is conducted in the form of library studies and field interviews in two parts, using content analysis method. The elements of meaning-orientation are explored and integrated from three perspectives of the West, Islam, and Tourism. In the first part, after assessing the interviews of the experts, the three elements of knowing God, human and the world as the elements of the tourist's meaning-orientation were derived. In the second part, based on the interview with the foreign tourists of the Tehran market in January 2016, the connection between the three elements of meaning-orientation with the tourist perception of the trip was examined. The results show that knowing the world and human has a longitudinal relationship with knowing God. The tourist in the search of knowing the world around him/her and the inner spiritual force that leads him/her to recognize history, the background of the culture and art of humans as much as possible, knows the creator of these talents and creates artwork. In fact, the contemplation and concentration of the foreign tourist of Tehran's market is his/her inward spiritual power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • meaning-oriented elements
  • perception of tourist
آتشین صفت، عبدالرضا(1391). «معناگرایی و معنویت در پدیده‌های فراروانشناختی»، مطالعات معنوی، شماره سوم.
ابراهیمی، شهروز، زمانیان، روح الله(1389). «معناگرایی از منظر مکتب انگلیسی در روابط
بین الملل»، فصلنامه پژوهش سیاست، سال دوازدهم، شماره 29.
ابراهیمی، مهدی(1394). «انسان شناسی اسلامی و مفهوم سازی گردشگری معنوی»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، تهران: دانشگاه علم و فرهنگ.
الهی، بهرام(1377). «مبانی معنویت فطری»، تهران: انتشارات جیحون، چاپ دوم.
امیدواری، سپیده(1387).«سلامت معنوی؛ مفاهیم و چالش‌ها»، فصلنامهتخصصیپژوهش­هایمیانرشتهایقرآنی، سال اول، شماره اول.
ایمانی خوشخو، محمد حسین، صباغ پور، مهدیه، شفیعا، سعید(1394). «تبیین مفهوم معنویت در گردشگری با استفاده از تحلیل محتوا»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت.
ایمانی خوشخو، محمد حسین، پورجم علویجه، افسانه، نادعلی پور، زهرا(1394). «مطالعات گردشگری»، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
جوادی آملى، عبدالله(1379). «فطرتدرقرآن،تفسیرموضوعىقرآنکریم»، قم: اسراء، ج 12.
دماری، بهزاد(1388). «سلامتمعنوی»، تهران، انتشارات طب و جامعه
زمانی، شهریار(1384). «ماجرایمعنویتدردورانجدید» ؛ تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
شهیدی، شهریار(1381).«اصولومبانیبهداشتروانی»،تهران، سمت
طاهری کل کشوندی، ملم، اله بداشتی، علی(1394). «فرآیند معناجویی زندگی و نقش آن در ایجاد حیات اجتماعی مومنانه»، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال شانزدهم، شماره سوم، صص 75-92.
طباطبائی، محمد حسین (1385). «معنویت تشیع»، گردآوری محمد بدیعی، قم، تشیع.
عابدی جعفری، حسن و عباسعلی رستگار(1386).«ظهورمعنویتدرسازمانها»،فصلنامه علوم  مدیریت، تهران، سال دوم، شماره 5.
فلیک، اووه(1394).«درآمدی بر تحقیق کیفی»، ترجمه‌هادی جلیلی، تهران: نشر نی، چاپ هشتم.
قربانی، قدرت الله(1393). «هایدگر و جستجوی معنای زندگی»، دو فصلنامه علمی تخصصی اشارات، سال اول، شماره 1.
کارگری سیسی، اکرم(1388). «معنای زندگی»، کتاب ماه دین، شماره 140.
مرزبند، رحمت اله، زکوی، علی اصغر(1391). «شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی»، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال ششم، شماره بیستم.
مسعودی، جهانگیر،‌هاشمی، خدیجه(1391). «بازخوانینظریةفطرتدینیدر رویکردمعناگراییویکتورفرانکل»، قبسات، سال هفدهم.
نصر، سید حسین(1385). «درجستوجویامرقدسی: گفتوگویرامینجهانبگلوبا سیدحسیننصر»؛ ترجمه سید مصطفی شهرآیینی؛ قم: نشر نی.
وولف دیوید ام(1386). «روانشناسیودین،تهران،ترجمهمحمددهقانی»، انتشارات رشد.
Bahm, A. J. (1974). Metaphysics: An introduction. New York: Barnes & Noble Books.
Cathy HSU. Les Killion, Graham Brown, Michael J. Gross and Sam Huang (2008), Tourism Marketing, WILEY Publication, ISBN: 9780470814901.
Chan, M.F et al.(2006)” Investigating spiritual care perceptions and practice patterns in Hong Kong nurses: Results of a cluster analysis” Nurse Education Today (2006) 26, 139–150.
Dawson, P.J., 1997. A reply to Goddard’s ‘Spirituality as integrative energy’ . . .Nancy Goddard’s (1995) paper ‘Spiri- Investigating spiritual care perceptions and practice patterns in Hong Kong nurses 149 tuality as integrative energy’ in the Journal of Advanced Nursing. Journal of Advanced Nursing 25, 282–289.
Dyson, J., Cobb, M., & Forman, D. (1997). The meaning of spirituality: A literature review. Journal of Advanced Nursing, 26(6), 1183–1188.
Elkins, D. N. (2000). Towards a Humanistic Spirituality Chapter. 16. pp 201-212, in: Kirk, J. Schneider, James F. T., Bugental J., Fraser Pierson (Editors), TheHandbook of Humanistic psychology, Edges in Theory Research and Practice .London: publications.
McIntyre, N., & Roggenbuck, J. W. (1998). Nature/person interactions during an outdoor adventure experience: A multi-phasic analysis. Journal of Leisure Research, 30(4), 401–422.
Meraviglia, M. C. (1999). Critical analysis of spirituality and its empirical indicators. Prayer and meaning in life. Journal of Holistic Nursing, 17(1), 18–33.
Miner-Williams, D. (2006). Putting a puzzle together: Making spirituality meaningful for nursing using an evolving theoretical framework. Journal of Clinical Nursing Science Quarterly, 15(7), 811–821.
Mueller PS, Plevak DJ, Rummans TA. Religiousinvolvement, spirituality, and medicine: Implications forclinical practice. Mayo Clinic Proceedings 2001; 76:1225-1235.
Piedmont, R. L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five-factor model. Journal of Personality and Social Psychology, 67(6), 985–1013.
Tanyi, R. A. (2002). Towards clarification of the meaning of spirituality. Journal of Advanced Nursing, 39(5), 500–509.
Willson, Gregory B. et al.(2013)” TOURISM AND SPIRITUALITY: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS” Annals of Tourism Research, Vol. 42, pp. 150–168.
Zinnbauer, B. J., Pargament, K. I., Cole, B., Rye, M. S., Buffer, E. M., Belavich, T. G., et al. (1997). Religion and spirituality: Unfuzzying the fuzzy. Journal for the Scientific Study of Religion, 36(4), 549–564.