دوره و شماره: دوره 12، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 1-146