دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 1-190 
2. مدیریت بحران در صنعت گردشگری

صفحه 21-40

10.22054/tms.2018.15614.1439

فاطمه یاوری گهر؛ فرشته منصوری مؤید