نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

چکیده

تحقیق حاضر با استفاده از نظریه تجانس خودپنداره به بررسی نقش تجانس کارکردی و تصویر ایده‌آل و واقعی در تعیین نگرش گردشگران و تمایل به انجام گردشگری پایدار و پرداخت بیشتر برای محصولات پایدار می‌پردازد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق نمونه­ای متشکل از 300 نفر از دانشجویان در استان اصفهان مورد پیمایش قرار گرفت. داده­ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردیده و نتایج نشان دهنده نقش قوی مولفه­های نظریه تجانس در تبیین تمایل به انجام گردشگری پایدار است. بعلاوه تجانس کارکردی و تجانس تصویر اثری قوی و مثبت بر نگرش بر گردشگری پایدار دارند و نگرش متعاقباً تمایل به گردشگری پایدار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که اثر تجانس کارکردی قوی‌تر از تجانس تصویر بوده و تجانس تصویر ایده‌آل نیز نقش مهمتری نسبت به تجانس تصویر واقعی ایفا می‌کند. در انتها کاربردهای مدیریتی یافته‌های مورد بحث قرار‌گرفته و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Desire to Do Sustainable Tourism and Willingness to Pay a Premium for It

نویسنده [English]

  • Azadeh Kazeminia 1

1 Assistant Professor- Faculty of Literature and Humanities- University of Guilan

چکیده [English]

The present study investigates the influence of self-congruity and functional congruity in determining attitudes toward tourists, intention to do sustainable tourism and willingness to pay a premium for such offerings. To examine the hypotheses, a convenient sample of 300 students in Isfahan Province was surveyed. Data analysis was done using Structural Equation Modeling and the results indicating the self-congruity (including actual and ideal congruity as well as functional congruity) strong positive effect on attitude toward sustainable tourism. Furthermore, functional congruity and image congruity have a positive and strong effect on attitudes of sustainable tourism and subsequently, the attitude affects the willingness toward sustainable tourism. The results also indicate that the influence of functional congruity is stronger than image and Ideal image congruity plays more important role than actual image congruity, as well. Ultimately Managerial implications of results have been discussed and avenues for future research have been presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Congruity
  • Actual Self- Image Congruity
  • Ideal Self- Image congruity
  • Willingness to do Sustainable Tourism
  • Willingness to Pay a Premium
امین بیدختی، علی اکبر؛  جعفری، سکینه؛ فرهادی، وحید رضا  (1393) رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری پایدار: نقش میانجی اثرات ادراک شده؛ فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 1-23.
پور امرایی، سمیرا،   اکبری، محمد رضا؛ صابری، امیر (1394) جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری شهروندان، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 31، صفحات 84 -7.
تقوایی، مسعود، احسانی، غلام حسین و صفرآبادی، اعظم، (1388) نقش و جایگاه برنامه ریزی چند بعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم مطالعه موردی منطقه خرو طبس. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. 3، 62-4.
سلطانی، المیرا (1394) اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر تمایل به رفتارهای کم‌کربن درگردشگری. (پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه علامه‌طباطبایی، ایران.
فنی، زهره،  علیزاده طولی، محمد و  زحمت کش، زینب (1393) تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان (مورد مطالعه: جزیره قشم). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. 28، 39-72.
قدمی، مصطفی، (1390) ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدار گردشگری (نمونه موردی کلانشهر مشهد). فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری.9، 82-59.
کاظمی‌نیا، آزاده، بابایی، پگاه (1395) بررسی اثر انگیزه‌های درونی و بینافردی سفر بر تمایل به انجام گردشگری پایدار، همایش گردشگری پایدار، نگاه خلاق، ایران فردا، دانشگاه گیلان، 1395.
مقیمه‌فر، فرهاد (1390). انطباق الگوی رفتاری کوهنوردان با شاخص‌های پایداری اکوتوریسم در ایران (مطالعه موردی استان اصفهان). (پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه علامه‌طباطبایی، ایران.
مهدیخانی، نیلوفر (1394) رابطه شخصیت گردشگر و شخصیت مکان با انتخاب مقصدهای شهری. (پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه علامه‌طباطبایی، ایران.
وثوقی، لیلا و شمسی ماربینی، نرگس (1394) ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاه‌های سبز. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 10، 87-67.
 Barone, MJ., Randall L. Rose, Kenneth C. Manning, and Paul W. Miniard (1996). Another Look at the Impact of Reference Information on Consumer Impressions of Nutrition Information, Journal of Public Policy and Marketing, 15 (Spring), 55-62.
Bhattacharya, CB. , & Sen, S. (2003). Consumer–company identification: a framework for understanding consumers' relationships with companies. Journal of Marketing, 76 – 88.
Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state of the art review. Tourism Geographies, 1 (1), 7-25.
Curtin, S. (2010). Managing the wildlife tourism experience: the importance of tour leaders. International Journal of Tourism Research, 12(3), 219e236
Dolnicar, S & Leisch, F. (2008). Selective marketing for environmentally sustainable tourism. Tourism Management, 29 (4), 672-680.
Ezebilo, E. E. (2014). Choosing Ecotourism Destinations for Vacations: A Decision-Making Process. Asian Social Science, 10(2), 10-17.
Ezebilo, E. E., Mattsson, L., & Afolami, C. A. (2010). Economic Value of Ecotourism to Local Communities in the Nigerian Rainforest Zone. Journal of Sustainable Development, 3(1), 51–60.
Grant Packard, A., & Gershoff, D. (2016). When Boastful Word of Mouth Helps versus Hurts. Social Perceptions and Persuasion, 26-43. 
Han, H., & Kim, Y. (2010). An investigation of green hotel customers’ decision formation: Developing an extended model of the theory of planned behavior. International Journal of Hospitality Management, 29 (4), 659-668.
Han, H., Hsu, L. T., & Sheu, C. (2010). Application of the theory of planned behavior to green hotel choice: Testing the effect of environmental friendly activities. Tourism Management, 31,325–334.
Hirschman, E. & M. Holbrook. (1982). Hedonic Consumption: Emerging concepts, methods and propositions. Journal of Marketing, 46 ,92-101.
Hultman, M., Kazeminia, A., & Ghasemi, V. (2015). Intention to visit and willingness to pay premium for ecotourism: the impact of attitude, materialism, and motivation. Journal of Business Research, 68, 1854–1861
Juvan, E & Dolnicar, S. (2014). The attitude–behaviour gap in sustainable tourism. Annals of Tourism Research, 48 , 76–95.
Kaplan, M. (2009). Ecotourism to blossom, Weekend Australian, Nationwide News Pty Limited, 44.
Kazeminia, A. , Hultman, M. , & Mostaghel