دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 1-168 
3. مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران

صفحه 47-64

حسن اسدی؛ امین پور نقی؛ نوشین اصفهانی؛ حمید زیتونلی


6. عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد

صفحه 113-138

محمد حسین ایمانی خوشخو؛ حمید ایوبی یزدی