بررسی و اولویت بندی انواع حمایت های دولتی از بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر دفاتر خدمات گردشگری شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نگاهی به نظام اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان نشان می دهد که ایجاد و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی این کشورها است. موضوع تحقیق در این پژوهش بررسی و اولویت بندی انواع حمایت های دولتی از بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که هدف، اولویت بندی حمایت های دولت از بنگاه های کوچک و متوسط از نظر مدیران دفاتر خدمات گردشگری شهر تهران می باشد. که برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه طیف پنج تایی لیکرت در جهت تشخیص میزان حمایت های فعلی و نیز اهمیت هر یک از انواع حمایت ها از نظر 158 نفر از مدیران عامل دفاتر خدمات گردشگری موجود و فعال گردشگری شهر تهران که به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی و نیز استنباطی استفاده گردید. همچنین بعد از بررسی فرضیه های تحقیق به اولویت بندی انواع حمایت های دولت از دیدگاه افراد نمونه – از طریق آزمون فریدمن پرداخته شد که نتایج آن به قرار زیر می باشد: از نظر افراد پاسخ دهنده تحقیق حمایت های مالی و اعتباری با میانگین رتبه 84/3 در اولویت اول می باشد حمایت های زیر ساختی با میانگین 48/3 در اولویت دوم، حمایت های بازاریابی و تحقیقات بازار با میانگین رتبه با میانگین رتبه 1/3 در اولویت سوم، حمایت های آموزشی و فنی با میانگین رتبه 76/2 در اولویت چهارم، حمایت های مشاوره ای و ترویجی با میانگین 83/1 در آخرین اولیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Prioritization of the Various Forms of Governmental Support for Small and Medium Sized Enterprises

نویسندگان [English]

  • seyed ali akbar afjei 1
  • seyed ali sajadi naini 2
چکیده [English]

Due to the importance of Small and Medium sized Enterprises, this article is mainly focused on the evaluation and prioritization of the governmental support for these businesses. The method of this research is descridptive based on a 5 point Likert scale questionnaire. Our sample population consists of the 158 CEOs of some active travel agencies (type B) of Tehran participating in this survey. For the data analysis, descriptive and inferential statistics (Binomial and chi-square tests) were utilized, and then Freidman test was performed to prioritize – from the view point of our subjects – the governmental support for the SMEs. The results indicate that interviewees regard governmental support as being low. Moreover, the following is the interviewees’ prioritization of the governmental support for SMEs: 1) Financial and credit support, 2) Infrastructural support, 3) Marketing and research support, 4) Training and technical support, 5) Promotion and advisory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium sized Enterprises
  • governmental support
  • Prioritizing
  • travel and tour agents