دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری: با نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

محبوبه عرب؛ میثم شیر خدایی؛ فاطمه علی گلی فیرزوجایی

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 167-192

https://doi.org/10.22054/tms.2019.26425.1756

چکیده
  در صنعت گردشگری حفظ و نگهداری مشتری برای رشد سازمان امری حیاتی محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که کاهش هزینه‌های بازاریابی، کسب سهم بیشتر در بازار و قدرت نفوذ تجاری را به همراه دارد؛ از این‌رو هدف پژوهش، بررسی رابطه بین سه متغیر کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری به‌ عنوان متغیر مستقل و وفاداری مشتری به‌ عنوان متغیر وابسته که با نقش ...  بیشتر

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت

زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمود نادری بنی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 63-83

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4164

چکیده
  اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت در حال افزایش است و جایگاه مهمی در صنعت هتلداریدارد. یکی از دلایل آن ناشی از این واقعیت است که مسئولیت اجتماعی شرکتبر وفاداری مشتریاناثر میگذارد. بنابراین تخصیص منابع در این زمینه یک هزینه محسوب نمیشود بلکه سرمایه گذاریبرای کسبمزیت رقابتی است. هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداریمشتریان ...  بیشتر

تأثیر کار هیجانی بر رضایت مشتری در صنعت هتلداری: نقش میانجی رضایت کارکنان

اردشیر شیری؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ حسن فارسی زاده

دوره 10، شماره 31 ، مهر 1394، ، صفحه 19-39

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی تأثیر کار هیجانی بر رضایت مشتری از طریقنقش میانجی رضایت شغلی در صنعت هتلداری انجام شده است. جامعه آماری این تحقیقکارکنان و مشتریان هتلهای چهار و پنج ستاره در شهر تهران بوده که از طریق روشنمونهگیری تصادفی ساده تعداد 385 نفر انتخاب شدند . تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها، از نوع ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی پایانه های مسافربری

اسماعیل رجبی؛ حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ روح اله کاظمی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، ، صفحه 209-232

چکیده
  یکی از گزینه های دولتها برای ارتقاء کیفیت خدمات و دگرگونیِ آن، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک می باشد. کانال و رسانه ی اصلی ارائه ی خدمات الکترونیک نیز همان وب سایت سازمان است که تمامی خدمات از آن طریق ارائه می شود. در این جاست که دیگر سنجش کیفیت خدمات سازمان از محیط فیزیکی و ساختمان سازمان بیرون می آید و وارد ...  بیشتر

کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در هتل های چهار ستاره ی شهر شیراز 

مهدی حقیقی کفاش؛ حامد باقری

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3979

چکیده
  مهمترین هدفی که هتلها باید در پی دستیابی به آن باشند راضی نگه داشتن و حفظ مشتریان است.تحقیقات پیشین نشان میدهد احتمال بازگشت مشتریان راضی نسبت به مشتریانی که تا حدودی ناراضی هستندبیشتر است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان ادراک از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان درهتل های چهار ستاره شهر شیراز است. دیگر اهداف این تحقیق عبارتند از: ...  بیشتر

بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگری خارجی

میرزا حسن حسینی؛ اعظم سازور

دوره 6، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 116-142

https://doi.org/10.22054/tms.2012.5093

چکیده
  در بین کلیه صنایع خدماتی، صنعت گردشگری به علت ایفای نقش اساسی در اقتصاد ملی یکی از حساس ترین صنایع به موضوع کیفیت است. بنابراین شناسایی سطح واقعی کیفیت دریافت شده از سوی گردشگران نخستین گام برای افزایش رضایت آنها و در نتیجه توسعه پایدار اقتصادی خواهد بود. در این پژوهش محققان به بررسی شکاف بین انتظارات و ادراک گردشگران خارجی شهر یزد ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مسافران کثیرالسفر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

آنژلا عاملی؛ فرزاد فخیمی

دوره 6، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 163-178

https://doi.org/10.22054/tms.2012.5095

چکیده
  این پژوهش تلاش می کند تا روابط میان عوامل رضایت، تصویر ذهنی، اعتماد، ارتباط موثر و وفاداری را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش اعضای باشگاه مسافران کثیرالسفر ایران ایر می باشند. روش نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر شاخص‏های کیفیت خدمات در آژانس‏های گردشگری جنوب شهر اصفهان

امیر حسین شریعتی؛ نادیا فروزان

دوره 5، شماره 14 ، اسفند 1389، ، صفحه 153-176

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص‏های کیفیت خدمات در آژانس‏های گردشگری جنوب شهراصفهان پرداخته و هدف آن بررسی تأثیر عواملی مانند: 1) ویژگی های محصول (خدمت)، 2)پاسخ‏گو بودن، 3)همدردی،4)قابلیت اطمینان ،5)مدیریت ارتباط با مشتری،6)وضعیت ظاهری، 7)قیمت، 8)تکنولوژی، 9)توزیع، 10)ترفیع، 11)اعتبار و12)تضمین بر کیفیت خدمات در آژانس‏های گردشگری ...  بیشتر