نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در بین کلیه صنایع خدماتی، صنعت گردشگری به علت ایفای نقش اساسی در اقتصاد ملی یکی از حساس ترین صنایع به موضوع کیفیت است. بنابراین شناسایی سطح واقعی کیفیت دریافت شده از سوی گردشگران نخستین گام برای افزایش رضایت آنها و در نتیجه توسعه پایدار اقتصادی خواهد بود. در این پژوهش محققان به بررسی شکاف بین انتظارات و ادراک گردشگران خارجی شهر یزد از خدمات مراکز گردشگری پرداخته اند. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران خارجی شهر یزد تشکیل می دهند. از آنجا که حجم جامعه مورد مطالعه در دسترس نبود به طور تصادفی تعداد 270 پرسشنامه بین گردشگران توزیع شد که از این تعداد 259 پرسشنامه جمع آوری شد. در این پژوهش از پرسشنامه ده بعدی کیفیت خدمات نارایان و همکاران استفاده شده است از آنجا که ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای استاندارد است روایی آن خود به خود تایید می شود پایایی آن نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 891% بدست آمده است. نتایج حاصل از آزمون من ویتنی نشان دهنده این امر است که در ابعاد اطلاعات، قیمت های عادلانه، بهداشت، امکانات، ارزش پول صرف شده نسبت به کالای دریافت شده، غذا و امنیت شکاف معناداری وجود دارد و انتظارات گردشگران در این زمینه به خوبی برآورده نشده است. سپس به منظور بهبود ادراک گردشگران خارجی از خدمات ارائه شده، نیازهای الزامی آن ها با استفاده از مدل کانو استخراج شد که شامل ابعاد است که در نهایت از طریق خانه کیفیت در مدل گسترش عملکرد کیفیت بهبود داده شد. گفتنی است که تعداد 112 پرسشنامه کانو برگشت خورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improvement of the quality of Yazd’s tourism services, from foreign tourists’ viewpoints

نویسندگان [English]

  • mirza hasan hoseyni 1
  • azam sazvar 2

چکیده [English]

Tourism industry, due the fundamental role it has in the national economic growth, is one of the most sensitive industries to the quality issue. Also, identification of the level of tourists’ quality perception is the first step towards realizing tourists’ satisfaction goal and ultimately reaching a sustainable economy. This study attempts to shed light upon the gap between perception and expectation of foreign tourists visiting tourist attractions of Yazd. A total number of 270 questionnaires were distributed randomly to the tourists, 259 number of which were returned and collected. Our questionnaire was based on Narayan scale with ten dimensions, possessing approved reliability and validity. Results of the Mann-Whitney statistical test revealed that there exists a significant gap between respondent’s perceptions and expectations in the dimensions of information, price, hygiene, facilities, value for money, food, and security. For a better understanding of tourists’ needs, Kano model was taken advantage of. QFD results proposed 13 service elements that if applied, could lead to a better perception of quality among Yazd foreign tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist
  • Customer Satisfaction
  • tourism service quality
  • Gap analysis
  • QFD