دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدیریت گردشگری
واکاوی برندسازی و مدیریت برند گردشگری ایران در اسناد پایه و فرادستی ج. ا. ایران

مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ سید مجتبی محمود زاده محمودزاده؛ نسیم محمدیان محمودجیق

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 45-82

https://doi.org/10.22054/tms.2021.63380.2617

چکیده
  در سال‌های اخیر شاهد رواج استفاده‌ی برخی از مقصدهای گردشگری از برندها برای توصیف خود هستیم؛به‌طوری‌که،برندسازی ملی گردشگری/مقصد به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توجه مطالعات بازاریابی گردشگری تبدیل شده است.ازسوی دیگر، توسعه‌ی گردشگری بیش از عوامل زمینه‌ای،در گرو سیاست‌گذاری است که به نوعی بر عزم دولت‌ها برای توسعه‌ی آن دلالت ...  بیشتر

نوآوری پایدار در صنعت مهمان نوازی: بررسی نقش اشاعه نوآوری، فشارهای محیطی،بازاریابی سبز و تعهد منابع

فاطمه یاوری گهر؛ خلیل حیاتی

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22054/tms.2020.49649.2262

چکیده
  ابزار مهم برای تغییر جهان و حرکت به سمت آینده‌ای پایدار، نوآوری است، جهان و جامعه جهانی ما نیاز به تغییر در جهت مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به سرمایه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارند. در این مطالعه تاثیرگذاری اشاعه نوآوری و فشارهای محیطی بر بازاریابی سبز و نوآوری پایدار در صنعت رستوران‌داری تهران از دیدگاه خبرگان و افراد صاحب نظر ...  بیشتر

واکاوی نقش تبلیغات بر نیات رفتاری مشتریان در دوران پسا کرونا در صنعت گردشگری

فاطمه یاوری گهر؛ فرشته منصوری مؤید

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، ، صفحه 33-58

https://doi.org/10.22054/tms.2020.52951.2335

چکیده
  امروزه،تبلیغاتبهعنوانیکی ازابزارهای قابل کنترلبازاریابیتاثیریشگرفبررفتارمصرفکنندگانوچگونگیانتخابآن‌هاداردو بدینترتیب،نقشمهموجایگاهبرجستهایدرارتقایفروشموفقمحصولاتیکسازمانکسبنمودهاست. لذا، محققاندر تحقیقاتخودتلاش می‌نمایندتاامکانبهرهمندیسازمان‌هاازاینراهبردراممکن سازند. همینطور که موج کووید-۱۹ سراسر جهان را می‌پیماید، ...  بیشتر

تأثیر ارزش ادراک شده مقصد زیارتی بر رضایت گردشگر خارجی مسلمان با در نظر گرفتن نقش دینداری اسلامی

فاطمه یاوری گهر؛ مهدی ابراهیمی؛ سولماز بهبودی عیسی لو

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/tms.2017.18652.1517

چکیده
  این مقاله به ارزش درک شده، از منظر اسلامی نگریسته و به بررسی تأثیر ارزش ادراک شده مقصد زیارتی بر رضایت گردشگر خارجی مسلمان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و تعداد 153 نمونه، با استفاده از نمونه گیری در دسترس برای مطالعه انتخاب شد. جهت بررسی روایی سازه­های موجود در پرسش­نامه، تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت و سپس برای آزمون ...  بیشتر

گردشگری اجتماعی

فاطمه یاوری گهر

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 79-93

چکیده
  شیوه های مختلفی برای گردشگری وجود دارد که اساسا بر اساس ذوق، سلیقه و قدرت خریدار بوجود آمده و با یکدیگر متفاوت هستند. در این نوشتار به بررسی گردشگری اجتماعی که یکی از شیوه های گردشگری است پرداخته شده است. گردشگری اجتماعی نوعی از گردشگری است که با کمک دولت و سازمان های ذیصلاح انجام می شود و گردشگرانی را که خود به تنهایی قادر به تامین ...  بیشتر