دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی شاخص‌های امکان‌سنجی بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران

سحر پیرجمادی؛ مرتضی مطهری؛ مهدی کروبی؛ احمد محمودی

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 47-78

https://doi.org/10.22054/tms.2022.65108.2653

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص‌های امکان‌سنجی بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران انجام شد. روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد زمینه‌یابی- اکتشافی انجام شد. بدین‌منظور با 21 نفر از صاحب‌نظران به‌صورت هدف‌مند و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند اشباع نظری حاصل شد. داده‌ها با استفاده ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
واکاوی برندسازی و مدیریت برند گردشگری ایران در اسناد پایه و فرادستی ج. ا. ایران

مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ سید مجتبی محمود زاده محمودزاده؛ نسیم محمدیان محمودجیق

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 45-82

https://doi.org/10.22054/tms.2021.63380.2617

چکیده
  در سال‌های اخیر شاهد رواج استفاده‌ی برخی از مقصدهای گردشگری از برندها برای توصیف خود هستیم؛به‌طوری‌که،برندسازی ملی گردشگری/مقصد به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توجه مطالعات بازاریابی گردشگری تبدیل شده است.ازسوی دیگر، توسعه‌ی گردشگری بیش از عوامل زمینه‌ای،در گرو سیاست‌گذاری است که به نوعی بر عزم دولت‌ها برای توسعه‌ی آن دلالت ...  بیشتر

کوید 19 و گردشگری ورزشی: شناسایی پیامدها و ارائه راه‌کار

سلمان علوی؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/tms.2020.52637.2324

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای کوید 19 بر گردشگری ورزشی و ارائه راه­کار بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب­نظران رشته مدیریت ورزشی، جامعه­شناسی و گردشگری بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری ...  بیشتر

برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی با استفاده از ماتریس سوات – و تکنیک تاپسیس- فازی

مهدی کروبی؛ ساسان احمدی

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/tms.2020.17137.1480

چکیده
  در حال حاضر، توسعه گردشگری پزشکی یکی از منابع کسب درآمد به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه است. هرگونه توسعه گردشگری بدون دقت نظر و تدوین و انجام اقدامات پیشگیرانه در قالب برنامه‌ریزی راهبردی و کنترل مستمر، اثرات منفی و جبران‌ناپذیری در ابعاد مختلفی بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت گردشگری پزشکی شهر شیراز ...  بیشتر

اثر فرهنگ طبیعت‌گردی بر حفاظت از پارک‌های ملّی

مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ رضا سرخیل

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 25-56

https://doi.org/10.22054/tms.2020.40403.2103

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر فرهنگ طبیعت‌گردی بر حفاظت از پارک‌ ملّی لار بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی بوده است و گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه پژوهشگران (طبیعت‌گردان) پارک ملّی لار در سال 1396 بودند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری (بیش از 100 هزار نفر)، نمونه آماری پژوهش بر اساس جداول ...  بیشتر

بازاریابی کارآفرینانه هتلداری در ج.ا.ا. یک الگوی کاربردی

مرتضی خزائی پول؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی

دوره 14، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10424

چکیده
  این تحقیق دارای دو هدف اصلی است، هدف اول آن ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه برای هتلداری ج.ا.ایران و هدف دوم اندازه‌گیری بازاریابی کارآفرینانه و اثرات آن بر عملکرد هتلداری است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) استفاده شد. در بخش کیفی، از تحلیل محتوای کیفی برای توسعه مقیاس بازاریابی کارآفرینانه ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی (موردمطالعه: راهنمایان تورهای ورودی فرهنگی شهر تهران)

مهدی کروبی؛ زینب امیری؛ سیدمجتبی محمودزاده

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 41-55

https://doi.org/10.22054/tms.2018.8052.1201

چکیده
  عملکرد راهنمایان تورهای ورودی به‌عنوان نمایندگان فرهنگی و کارکنان صف در تعاملات بین فرهنگی بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه‌ی آماری ...  بیشتر