نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22054/tms.2022.65108.2653

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص‌های امکان‌سنجی بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران انجام شد. روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد زمینه‌یابی- اکتشافی انجام شد. بدین‌منظور با 21 نفر از صاحب‌نظران به‌صورت هدف‌مند و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند اشباع نظری حاصل شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون از طریق فرآیند شناسه‌گذاری و تحلیل آن با استفاده از نرم‌افزار کیفی مکس کیودی‌ای انجام شد. بر‌‌اساس یافته‌های پژوهش، ترویج جاذبه‌های گردشگری، جذب گردشگران ورزشی، هم‌افزایی ذینفعان، ریسک‌ بازار، ظرفیت‌های زیرساختی و طبیعی، رویکردهای پیشین و تجارب کشورهای همسایه از جمله شاخص‌های اصلی امکان‌گرایی شناخته شدند. نتایج این پژوهش بر لزوم کاربرد فناوری‌های نوین دیجیتالی، تبلیغات، رسانه‌های ملی، ظرفیت‌سازی فرهنگی و اجتماعی، بازاریابی، سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ساکنین محلی، تعامل بین سازمانی، ظرفیت‌های اقتصادی، زیرساخت و تجربیات موفق در توسعه گردشگری ورزشی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Feasibility Marketing Indicators of Sport Tourism Development in Free Trade, Industrial and Economic Zones of Iran

نویسندگان [English]

  • Sahar Pirjamadi 1
  • Morteza Motahhari 2
  • Mehdi Karoubi 3
  • Ahmad Mahmoudi 4

1 PhD in Sports Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Ph.D Student of Sport Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Professor of Tourism Management, , University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Sports Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify feasibility marketing indicators of sport tourism development in free trade, industrial and economic zones of Iran.The research method was qualitative, which was conducted with the heuristic-exploration strategy. Theoretical saturation was achieved with 21 experts. The data were analyzed using thematic analysis through the coding process using MAXQDA. Promotion of tourist attractions, attracting sport tourists, risk, infrastructure and natural capacities, approaches of neighboring countries are among the main indicators were recognized. Use new digital technologies, cultural and social capacity building, tourist attraction management, private sector investor, local residents, inter-organizational interaction, economic and business capacity free zones, infrastructure facilities and natural attractions emphasize new and successful experiences. The results emphasize the need to use new digital technologies, advertising, national media, marketing, local residents, inter-organizational interaction, economic capacity, infrastructure, successful experiences in the development of sport tourism in Iran's free trade, industrial and economic zones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility
  • Free zones
  • Infrastructure
  • Sport Tourism
  • Tourist Attractions
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ رحیمی، دانا؛ زهرایی، اکبر. (1390). گردشگری ورزشی و مکان گزینی بهینه فضایی مکانی آن با تأکید بر استفاده از تابش خورشید مطالعه موردی کوه‌های پرو بیستون کرمانشاه. مجله پژوهشی و برنامه‌ریزی شهری، سال دوم، 7، ۱۱۱-۱۲۶.
اسلام، علی‌اکبر. (1393). برنامه‌ریزی بازاریابی مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژی‌ها، تجربیات و مستندات. شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
امین رستم کلایی، نگار؛ پورسلطانی زرندی، حسین. (1398). عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تأکید بر جاذبه‏‏‌های طبیعی ورزشی استان البرز. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(2)، 116-109.
پاشایی، سجاد؛ عسکریان، فریبا؛ عبدالرضا، روزافزون. (1398). بررسی نقش میانجی‌گری عوامل نهادی در تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ماکو. مطالعات مدیریت گردشگری، 14(45)، 80-57.
خوچیانی، رامین؛ حسینی، سید محمد. (1399). ارزیابی و تحلیل نرخ بیکاری در سطح استان‌های کشور با استفاده از خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی پیش‌بینی. فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 10(37)، 16-1.
دستوم، صلاح؛ سوادی، مهدی. (1396). طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 7(2)، 265-249.
رضائی، ناصر؛ علیمرادن، لیلا. (1398). جایگاه فضاهای ورزشی در توسعه گردشگری شهرستان نهاوند مطالعه موردی: مجموعه ورزشی علیمرادیان. نشریه گردشگری شهری، 156-145.
سوادی، مهدی. (1398). تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی منطقه آزاد قشم. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 9(3)، 198-185.
صالح پور، شمسی؛ ریاحی، وحید؛ عزیزی، اصغر؛ فتحی زاده، فرح. (1398). قابلیت‌سنجی توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار (موردمطالعه: بخش تخت سلیمانِ تکاب). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 14(1)، 127-111.
عابدی، محبوبه؛ فرزان، فرزام؛ دوستی، مرتضی؛ هنرور، افشار. (1400). موانع توسعه‌ی گردشگری ورزش‌های آبی-ساحلی در ایران. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(54)، 234-207.
گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش. (1397). مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی. چتر دانش، تهران.
مرتضایی، لیلا؛ کلاته سیفری، معصومه. (1399). توسعه گردشگری ورزشی با تأکید بر مناطق پنهان. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(4)، 86-75.
Abedi, M., Farzan, F., Dosti, M., Honarvar, A. (2021). Obstacles to the Beach Water Sports Tourism Development in Iran. Tourism Management Studies, 16(54), 203-234 [In Persian]
Amin Rostamkolaee, N., & Poursoltani, H. (2019). Affecting factors on the development of sports tourism with emphasis on sports natural attractions in Alborz Province. Applied Research of Sport Management, 8(2), 109-116 [In Persian]  
Chen, H. M., Huang, C. C., & Gao, P. T. (2021). Feasibility assessment and implementation strategies of green care in rural Taiwan. Landscape and Ecological Engineering, 17(3), 309-321.‏
Cho, H., Joo, D., & Chi, C. G. (2019). Examining nostalgia in sport tourism: The case of US college football fans. Tourism Management Perspectives, 29, 97-104.‏
Da Silva, E. C., & Las Casas, A. L. (2017). Sports marketing plan: an alternative framework for sports club. International Journal of Marketing Studies, 9(4), 15-28.‏
Dastoom, S., & savadi, M. (2018). Designing a framework of Entrepreneurship Development in the Sports tourism industry. Quarterly of Geography (Regional Planning), 7(2), 249-265  [In Persian]
Ibrahimzadeh, I., Rahimi, D., & Zahraei, A. (2012) .Sport tourism and its optimal spatial-spatial location with emphasis on Use of sunlight: A case study of Parav-Biston mountains in Kermanshah. Research and urban planning, 2(7), 111-126 [In Persian]
Islam, A, A. (2015). Marketing planning concepts, patterns, structures, strategies, experiences and documentation. Commercial Publishing Company, Tehran. [In Persian]
Khochiani, R., & Hosseini, S.M. (2020). Clustering Based on Forecasting Density: Case Study of Unemployment Rate in Iran's Provinces. Journal of Regional Planning, 10 (37), 1-16. [In Persian]
Kodirovna, B. S., Atoevna, T. S., & Oktyamovna, A. S. (2020). Main features of advertising in tourism. Economics, 4(47).
Li, L., & Yan, J. (2019). Feasibility Evaluation Model for Coastal Leisure and Entertainment Resources Brand Marketing Development from the Perspective of Ecological Perspective, 28(108), 1123-1128.‏
Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International journal of qualitative methods, 1(2), 13-22.
Mortezaee, L., & kalate Seifari, M. (2020). Sports tourism development with an emphasis on hidden areas. Applied Research of Sport Management, 8(4), 75-86 [In Persian]
Pashaei, S., Askarian, F., & Roozafzon, A. (2019). Investigating the Mediating Role of Institutional Factors in the Impact of Social, Economic, and Environmental Factors on Development of Sports Tourism in the Maku Free Zone. Tourism Management Studies, 14(45), 57-80 [In Persian]
Perić, M., Đurkin, J., & Vitezić, V. (2018). Active event sport tourism experience: the role of the natural environment, safety and security in event business models. International Journal of Sustainable Development and Planning, 13(5), 758-772.‏
Rezai, N., & Alimoradian, L. (2020). The analysis of sport tourism role in Nahavand tourism development emphasizing on sport complexes (case study: Alimoradian Sport Complex. Journal of Urban Tourism, 6(4), 145-156 [In Persian]
Salehpour, SH., Riahy, V., Azizi, A., & Fathizade, F. (2019). The Feasibility of rural tourism development with an emphasis on sustainable development approach. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 14(1), 111-127 [In Persian]
Savadi, M. (2019). Development of strategic plan for development of recreational-sport tourism in Qeshm free zone. Quarterly of Geography (Regional Planning), 9(3), 185-198 [In Persian]
Scientific group of free higher education institute of umbrella of knowledge. (2019). Set of rules in free trade-industrial zones. Umbrella of Knowledge, Tehran [In Persian]
Stemler, S. (2000). An overview of content analysis. Practical assessment, research, and evaluation, 7(1), 17.‏
‏Szemkovics, L. S., Teodorescu, C., Grecu, A., Gruia, K., Mareci, A., & Bira, N. (2018). The relevance of the historical monuments in the development of the cultural tourism in the main cities of the region of Oltenia, Romania. Quaestus, (12), 42-54.