دوره و شماره: دوره 9، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 1-162 (این شماره اسفند 94 منتشر شده است ) 
2. رده بندی استانهای کشور بر حسب جاذبه های گردشگری

صفحه 17-37

زهرا نصراللهی؛ ندا جهانبازی؛ طاهره ناصری