دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
شماره 28
این شماره اسفند 94 منتشر شده است
شماره 27
این فصلنامه در پاییز 1394 منتشر شده است
شماره 26
این شماره در پاییز 94 منتشر شده است
شماره 25
این شماره تابستان 94 منتشر شده است
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران

علی دلاور؛ اسماعیل قادری؛ نیما مجدی

دوره 9، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 1-16

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایرانانجام یافته است. این پژوهش به شیوه پیمایشی و با کمک پرسشنامه بر روی 250 نفر از کارشناسان بازاریابی دفاترخدمات مسافرتی متخصص، در تورهای تفریحی درون مرزی و برون مرزی که در شهر تهران فعالیت می کنند، انجامگرفته است. بر اساس یافتههای این پژوهش ...  بیشتر

رده بندی استانهای کشور بر حسب جاذبه های گردشگری

زهرا نصراللهی؛ ندا جهانبازی؛ طاهره ناصری

دوره 9، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 17-37

چکیده
  گردشگری به عنوان یکی از فعالیتهای پویای اقتصادی عصر حاضر، نقش مهمی در توسعه ی اقتصادیجوامع انسانی ایفاء میکند. گسترش گردشگری بر درآمد ملی، منابع ارزی، اشتغال و دیگر شاخص هایکلان اقتصادی تأثیرگذار است. با توجه به اهمیت این موضوع و نقش گردشگری در توسعه اقتصادی، دراین مطالعه سعی شده که در ابتدا با استفاده از تکنیک تاپسیس به ارزیابی و ...  بیشتر

تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان (مورد مطالعه: جزیره قشم)

زهره فنی؛ محمد علیزاده طولی؛ زینب زحمت کش

دوره 9، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 39-72

چکیده
  گردشگری، از فعالیت های مهم با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی در شهرهاست. سیاست توسعه گردشگری، رویکردی  است که شهر با تاکید بر آن می تواند ضمن افزایش منافع آن، تاثیرات منفی را به حداقل کاهش دهد. تحقیق حاضر با هدف  بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی گردشگری برتوسعه شهر قشم از منظر ساکنان آن، مطالعه ای اکتشافی و مبتنی بر روش ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر گردشگری در پارک های شهری: مورد مطالعه بوستان علوی قم

منصوره ملکیان؛ سمانه پوریزدی

دوره 9، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 73-94

چکیده
  شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تقاضای تفرجی میتواند به پیشبینی نیازهای گردشگران و در نتیجه مدیریت موفق پارک ها و مناطق تفرجی کمک نماید. بوستان علوی در شهرستان قم از پتانسیلهای بسیاری در جذب گردشگر برخوردار است ولی در زمینه احداث و تجهیز متناسب با نیاز گردشگران توسعه لازم صورت نگرفته است. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر تقاضای ...  بیشتر

بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

علی صفری؛ فردین شورج؛ رضا صالح زاده

دوره 9، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 95-113

چکیده
  در سالهای اخیر خلق دانش و مدیریت دانش عواملی برجسته برای رقابتپذیری سازمانها و عملکرد و موفقیت سازمانی شدهاند. سازمانهای موفق آنهایی هستند که بهطور مدوام دانش جدید خلق کنند، به صورت گستردهای آ ن ر ا د ر سراس ر سازما ن اشاع ه دهن د و ب ا سرعت زیاد این دانش را در فناوریها، محصولات و خدمات جدید به کار گیرند. هدف از این پژوهش بررسی ...  بیشتر

ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارایه الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی

سید صادق حسینی

دوره 9، شماره 28 ، اسفند 1393، صفحه 115-144

چکیده
  با توجه به اهمیت و نقش راهنمایان تور در ارایه خدمات گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی وهمچنین کم توجهی به موضوعات مربوط به راهنمایان تور در ادبیات گردشگری، این تحقیق به ارزیابیوضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران میپردازد. این پژوهش که از لحاظ روششناسی، تحلیلی-پیمایشی است؛ با هدف شناخت وضعیت فعلی آموزش راهنمایان گردشگری در ایران ...  بیشتر