نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد آیندهپژوهی، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

در سالهای اخیر خلق دانش و مدیریت دانش عواملی برجسته برای رقابتپذیری سازمانها و عملکرد و موفقیت سازمانی شدهاند. سازمانهای موفق آنهایی هستند که بهطور مدوام دانش جدید خلق کنند، به صورت گستردهای آ ن ر ا د ر سراس ر سازما ن اشاع ه دهن د و ب ا سرعت زیاد این دانش را در فناوریها، محصولات و خدمات جدید به کار گیرند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی بود. نمونه آماری این پژوهش کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران بودند. ابزار این پژوهش چهار پرسشنامه توانمندسازهای مدیریت دانش، فرآیند مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی بودند. برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازهای مدیریت دانش بر فرآیند مدیریت دانش تاثیرگذار هستند و فرآیند مدیریت دانش نیز بر عملکرد سازمانی و کارآفرینی سازمانی تاثیرگذار است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Knowledge Management, Entrepreneurship and Performance in Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism Organization

نویسندگان [English]

  • Ali Safari 1
  • Fardin Shooraj 2
  • Reza Saleh zadeh 3

چکیده [English]

In recent years, knowledge creation and knowledge management have become dominant factors for organizations competitiveness and organizational performance and success. Successful organizations are those that consistently create new knowledge, disseminate it widely
throughout the organization and quickly embody it in new technologies, products and services. The aim of this research was to investigate the relationship between knowledge management, organizational entrepreneurship and organizational performance. The study took place at Iran Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism organization. The research instruments were knowledge management enablers, knowledge management process, organizational entrepreneurship, and organizational performance questionnaires. Structural equation modeling was used to test the research’s hypotheses. The results showed that knowledge management enablers have a direct impact on knowledge management process; and knowledge management process has a direct impact on organizational performance and organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management enablers
  • Knowledge management process
  • Organizational Performance
  • Organizational entrepreneurs
ابطحی، حسین و صلواتی، عادل ( 1385 )، مدیریت دانش در سازمان، تهران: انتشارات پیوند نو.
احمدپور، محمود و عزیزی، محمد ( 1384 )، کارآفرینی، شاخه کار و دانش، قم: موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب.
احمدپورداریانی، محمود و مقیمی، محمد ( 1387 )، مبانی کارآفرینی، تهران: نشر فراندیش .
اخوان، پیمان و حیدری، صفاناز. ( 1386 )، مدیریت دانش مشتری، رویکردی برای کسب .24-38 ،(18) مزیت رقابتی، مدیریت فردا، 5
اربابیان، شیرین ، زمانی، زهرا و رحیمی، معصومه ( 1393 )، بررسی اثر گردشگری در .126-146 ،(10) توسعه ی کارآفرینی، برنامهریزی و توسعه گردشگری، 3
انصاری، محمدتقی و سلمانیزاده، عباس( 1388 )، نوآوری در سازمانها بر مبنای . کارآفرینی سازمانی، نشریه علمی- ترویجی راهبرد یاس، 18
آرمسترانگ، مایکل ( 1386 )، مدیریت عملکرد راهبردهای اساسی و رهنمودهای عمل ی (ترجمه اسماعیل کاوسی، ناصر میرسپاسی و علی رشیدپور)، تهران: نشر میر.
بدریآذرین، یعقوب، سیدعامری، میرحسن و ایمانپور، علی ( 1391 ). تحلیل رگرسیونی -50 ، رابطه بین اجزای مدیریت دانشو عملکرد منابع انسانی، مدیریت ورزشی، 15
.35
پرداختچی، محمدحسن و شفیعزاده، حمید ( 1385 ) ، درآمدی برکارآفرینی سازمانی، تهران: انتشارات ارس باران.
حاتمینسب، حسن و زنجیرچی، محمود ( 1390 )، نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت ، دانش در مسیر چابک سازی صنعت نساجی کشور، چشم انداز مدیریت صنعتی، 1 .135-151
رابینز، استیفن و جاج، تیموتی ( 1389 )، رفتار سازمانی (ترجمه مهدی زارع)، تهران: نشر نص.
رضوانی، منا ( 1389 )، بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان، (پایان نامه کارشناسی ارشد) پژوهشکده علوم اجتماعی و
اقتصادی، دانشگاه پیام نور استان تهران.
بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد … 111 صالحاولیاء، محمد و دیگران ( 1389 ) آشنایی با سیستمهای ارزیابی عملکرد، تهران: نشر نص.
صداقت، مریم ( 1391 )، رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی درصنعت هتلداری مطالعه موردی: هتلهای 4 و 5 ستاره شهر تهران، (پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشکده
مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
صفرزاده، حسین، تدین، اعظم و حرمحمدی، م ( 1391 ). بررسی تأثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی
.76-86 ،(1) شمال فارس)، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 11
عیسایی، محمدتقی؛ افضلی، حمیدرضا و ضیا، محمد ( 1389 ) ارائه چارچوبی برای ارزیابی سطح و میزان بلوغ از منظر مدیریت دانش در سطح بین سازمانی: بازسازی واحدهای
.81-102 ،(19) مسکونی در شهرستان بم. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 5
فرهنگی، علیاکبر و صفرزاده، حسین، ( 1386 ). کارآفرینی- مفاهیم، نظریهها، مدلها و کاربردها، تهران: انتشارات مرکز کارآفرینی، موسسه کار و تامین اجتماعی.
قهرمانی، علی؛ هاشمپور، لیلا و عطاپور، هاشم ( 1390 ). مطالعه وضعیت زیر ساختهای
مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیات علمی، نشریه تحقیقات
.63-85 ،(57) کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 45
قیدر، زهرا و فراستی، وحید( 1389 )، ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان، تهران: نشر بازتاب.
گلستانهاشمی، مهدی ( 1382 )، مبانی علم کارآفرینی( دانش مهندسی کارآفرینی)، چاپ
اول، اصفهان: جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
مدهوشی، مهرداد و ساداتی، عبدالرحیم ( 1390 ) بررسی اثرگذاری فرایند مدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط شرق
.7- مازندران)، توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره دوازدهم، 26
مقیمی، محمد ( 1384 )، کارآفرینی در سازمانهای دولتی، تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
ناهید، مجتبی ( 1388 )، چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه، . بررسیهای بازرگانی، 34
همتی، محمد ( 1389 )، ارزیابی میزان بهکارگیری مولفههای مدیریت دانش در دانشکده- های پردیس فنی تهران، مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش تهران.
112 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری- سال نهم- شماره 28 - زمستان 1393
Alavi, M. & Leidner, D. E. (2001). Review: knowledge management
and knowledge management systems: conceptual foundation and
research issues. MIS Quality, 107-36.
Allee, V. (1997). Twelve principles of knowledge management.
Training and Development, 71-74.
Chang, C.L.H., & Lin, T.C. (2015), The role of organizational culture
in the knowledge management process, Journal of Knowledge
Management, 19(3), 433 – 455.
Choi, B. G. & Lee, H. S. (2003), An empirical investigation of KM styles and their effect on corporate performance, Information and Management, 40(5), 403-17.
Chourides, P., D. Longbottom & W. Murphy (2003), Excellence in knowledge management: an empirical study to identify critical factors and performance measures, Measuring Business Excellence, 7(2), 29-45.
Dehghani, R., & Ramsin, R. (2015), Methodologies for developing
knowledge management systems: an evaluation framework,
Journal of Knowledge Management, 19(4), 682 – 710.
DeTienne, K., Dyer, G., Hoopes, C. & Harris, S. (2004), Toward a
model of effective knowledge management and directions for
future research: Culture, leadership, and CKOs, Journal of
Leadership & Organizational Studies, 10(4).
Egbu, C. O, Bates, M. & Botterill, K. (2001), A conceptual research framework for studying knowledge management in project-based environments, Proceedings of the International Postgraduate Research Conference in the Built and Human Environments. University of Salford, UK.
Gupta, A. K. & Govindarajan, V. (2000), Knowledge management’s social dimension: lesson from nucor steel, Sloan Management Review, 42(1), 71-81.
Hammami, S., & Triki, A. (2011), Exploring the information
technology contribution to service recovery performance through
knowledge based resources, VINE, 41(3), 296-314.
Jimenez-Jimenez, D., Martinez-Costa, M., & Sanz-Valle, R. (2014), Knowledge management practices for innovation: a multinational corporation’s perspective, Journal of Knowledge Management, 18(5), 905 – 918.
Johannessen, J., & Olsen, B. (2011). Aspects of a cybernetic theory of tacit knowledge and innovation, Kybernetes, 40(1/2), 141 – 165.
Kruger, C, J., & Johnson, R.D. (2011). Is there a correlation between
knowledge management maturity and organizational performance?
VINE, 41(3), 265 – 295.
بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد … 113
Kumar, R. (2011), Knowledge management and organizational culture: a theoretical integrative framework, Journal of Knowledge Management, 15(5), 779 – 801.
Lambe, P. (2011), The unacknowledged parentage of knowledge
management, Journal of Knowledge Management, 15(2), 175-197.
Lopez-Nicolas, C., & Merono-Cerdan A. L. (2011). Strategic
knowledge management, innovation and performance.
International Journal of Information Management, 12, 137-142.
Mishra, B., & Bhaskar, U. (2011), Knowledge management process in
two learning organisations, Journal of Knowledge Management,
15(2), 344 – 359.
Patil, S. K., & Kant, R. (2014), A fuzzy AHP-TOPSIS framework for ranking the solutions of Knowledge Management adoption in Supply Chain to overcome its barriers, Expert Systems with Applications, 41(2), 679–693.
Rasul, J., Vuksic, V. B., & Stemberger, M. I. (2012), The impact of
knowledge management on organizational performance, Economic
and business review, 14(2), 147–168.
Rooney, D. (2005), Knowledge, economy, technology and society: the
politics of discourse, Telematics and Informatics, 22(4), 405-22.
Sandhawalia, B., & Dalcher, D. (2011), Developing knowledge
management capabilities: a structured approach, Journal of
Knowledge Management, 15(2), 313 – 328.
Tan, L.P., & Wong, K.Y. (2015), Linkage between knowledge
management and manufacturing performance: a structural equation
modeling approach, Journal of Knowledge Management, 19(4),
814 – 835.
Tseng, S. (2011), The effects of hierarchical culture on knowledge management processes, Management Research Review, 34(5), 595 – 608.
Villar, C., Alegre, J., & Pla-Barber, J. (2014). Exploring the role of
knowledge management practices on exports: A dynamic
capabilities view, International Business Review, 23(1), 38–44.
Whelan, E., Carcary, M. (2011), Integrating talent and knowledge
management: where are the benefits?, Journal of Knowledge
Management, 15(4), 675 – 687.
Wiig, K. M. (1995), Knowledge Management Methods: Practical Approach to Managing Knowledge, Schema Press, Arlington, TX.