ا

 • اردکانی، سعید کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 49-66]

 • الیزابت بلیک، ژانت اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 59-73]

ب

 • بنادرویش، فاطمه نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در پیشبرد و ارتقاء برنامه های جهانگردی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 23-38]

پ

 • پورفرج، اکبر باستان شناسی کاربردی و اثرات آن در زندگی مردمان امروزی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 13-21]

ج

 • جعفری، جعفر Culture As The Bedrock of Tourism's Multidiscipanary Landscape of Knowledge [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 1-18]

ر

 • رسولی، اسماعیل تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 95-115]

ز

س

 • سهلایی زاده، عباسعلی Sociological Analysis of Factors Affecting Tourism Satisfaction (A case study of the Kish Island foreign tourists) [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 1-15]

ش

 • شالچیان، طاهره آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 17-37]

ض

 • ضرغام، حمید استفاده از تحلیل ضریب تکاثری برای تنظیم برنامه توسعه و مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 67-94]

 • ضرغام، حمید مدلی برای اندازه گیری کمی کیفیت خدمات [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 39-56]

ع

ف

 • فرزین، محمدرضا Productivity changes in hoteling industry in Iran (as a Case Istegblal Hotel) [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 15-26]

ک

 • کاظمی، مهدی تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 39-50]

 • کاظمی، مهدی بررسی آثار اقتصادی و فرهنگی توسعه جهانگردی از دیدگاه ساکنین [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 1-16]

 • کاویانی، حسین ماهیت کیفیت خدمات [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 57-77]

 • کروبی، مهدی فرهنگ و گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 21-47]

 • کزازی، ابوالفضل نگرشی سه جانبه در زمینه تامین برنامه آموزشی مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 5-20]

م

 • مرعشی، سیدعلی نگرشی سه جانبه در زمینه تامین برنامه آموزشی مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 5-20]

 • مقصودی، مهران نقش لند فرمهای ساحلی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 117-131]

ی

login