باستان شناسی کاربردی و اثرات آن در زندگی مردمان امروزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری باستان شناسی

چکیده

باستان شناسی در راه شناخت فرهنگ و تمدنهای جوامع گذشته در طی یک قرن و نیم اخیر قدمهای بسیار بزرگی برداشته و روح تازه ای را در کالبد علوم اجتماعی و هنر دمیده است. اما تا چند دهه قبل بعد کاربردی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و اهداف باستان شناسی را شناخت فرهنگ و تمدن های باستان تشکیل می داد. ولی با کمی تامل می توان دریافت که باستان شناسی می تواند نقش بسیار سازنده ای در زندگی مردمان امروزی داشته باشد چرا که یافته های باستان شناسی گنجینه های تجربه مردمان باستان است.
در این مقاله باستان شناسی کاربردی در پنج بعد مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از:
1. کاربرد باستان شناسی در پرورش عمومی و آموزش و پرورش
2. کاربردهای تکنولوژی
3. کاربرد باستان شناسی در وحدت فرهنگی و ملی
4. کاربرد باستان شناسی در مدیریت منابع فرهنگی
5. کاربرد باستان شناسی در جلب جهانگرد فرهنگی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applied Archaeology and its effects on the lives of people today

نویسنده [English]

  • akbar purfaraj