دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اقتصادو بازاریابی
الگوی برندسازی توسعه گردشگری بین المللی منطقه اورامانات

یاسین قادرمرزی؛ محمد رسول الماسی فرد؛ محسن یاراحمدی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، ، صفحه 209-248

https://doi.org/10.22054/tms.2024.77740.2909

چکیده
  ثبت جهانی منطقه اورامانات به عنوان بیست و ششمین میراث جهانی ایران در سازمان یونسکو، اهمیت این منطقه از غرب کشور را دوچندان کرده است. با توجه به ظرفیت های فراوان منطقه اورامانات برای جذب گردشگر و بهره برداری مناسب از امتیاز ثبت جهانی جهت شناساندن این ناحیه به عنوان یک قطب گردشگری در سطح بین المللی، هدف پژوهش حاضر، یافتن عوامل موثر در ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
مدل سازی و شبیه سازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی استان یزد

قاسم زارعی؛ سیدعلی نقوی

دوره 18، شماره 64 ، دی 1402، ، صفحه 145-190

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76895.2896

چکیده
  توسعه مطلوب صنعت گردشگری مذهبی نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر بر آن است. در همین راستا، پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر، توسعه گردشگری مذهبی در استان یزد را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ، انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تاریخی در دوران بحران در تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

الهه محمدزاده لطفی؛ طاهره آشتیانی؛ فاطمه ایزدی یزدانی

دوره 17، شماره 58 ، تیر 1401، ، صفحه 163-198

https://doi.org/10.22054/tms.2022.67152.2717

چکیده
  صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان‌های توسعه اقتصادی محسوب میگردد که نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع دارد و یکی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد. هدف مقاله بررسی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تاریخی دردوران بحران در تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌باشد. روش مورد استفاده، روش توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه بر اساس ...  بیشتر