نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علم وفرهنگ، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/tms.2022.67152.2717

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان‌های توسعه اقتصادی محسوب میگردد که نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع دارد و یکی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد. هدف مقاله بررسی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تاریخی دردوران بحران در تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌باشد. روش مورد استفاده، روش توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان معادل 384 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه 59 سوالی محقق‌ساخته می‌باشد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS و تحلیل مسیر معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین به لحاظ اولویت‌بندی شاخص اقتصادی با ضریب 0.27 در رتبه اول، شاخص زیربنایی- ساختاری با ضریب 0.24 در رتبه دوم و شاخص زیست‌محیطی با ضریب 0.22 در جایگاه سوم و شاخص اجتماعی-فرهنگی با ضریب 0.19 در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors in the development of historical tourism in times of crisis in Tehran with the approach of resistance economy

نویسندگان [English]

  • Elaheh Mohammadzadehlotfi 1
  • Tahereh Ashtiani 2
  • Fatemeh I zadiyazdani 2

1 PhD .Student in Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Tourism, Allameh Tabataba’i University, Tehran. Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the effective factors in the development of historical tourism in times of crisis in Tehran with the approach of resistance economics. The method used is descriptive-analytical method. The sample size was determined based on Morgan table equal to 384 people. Data collection tools include a 59-item researcher-made questionnaire. The collected data were analyzed using Friedman test and SPSS software and structural equation path analysis in AMOS software. Also, in terms of prioritizing the economic index with a coefficient of 0.27 in the first place, the infrastructure-structural index with a coefficient of 0.24 in the second place and the environmental index with a coefficient of 0.22 in the third place and the socio-cultural index with a coefficient of 0.19 in the fourth place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • historical tourism
  • Resistance Economy