نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

ثبت جهانی منطقه اورامانات به عنوان بیست و ششمین میراث جهانی ایران در سازمان یونسکو، اهمیت این منطقه از غرب کشور را دوچندان کرده است. با توجه به ظرفیت های فراوان منطقه اورامانات برای جذب گردشگر و بهره برداری مناسب از امتیاز ثبت جهانی جهت شناساندن این ناحیه به عنوان یک قطب گردشگری در سطح بین المللی، هدف پژوهش حاضر، یافتن عوامل موثر در برندسازی مقصد گردشگری اورامانات در قالب یک الگو و مدل می باشد  .این مطالعه از لحاظ نوع هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می شود که به روش آمیخته اکتشافی و در طی دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفته است. در بخش کیفی با 15 نفر از خبرگان حوزه گردشگری که شامل اساتید دانشگاه، مسئولان و فعالان این حوزه بودند ابتدا به شیوه هدفمند و سپس گلوله برفی مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی نیز به همان افراد نمونه حاضر در بخش کیفی پرسشنامه مقایسات زوجی داده شد و در نهایت تحلیل سلسله مراتبی برای تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. براساس یافته های پژوهش 9 عامل اصلی برای برندسازی گردشگری بین الملل اورامانات شناسایی شدند که به ترتیب اهمیت زیرساخت ها و امکانات ، عامل جاذبه ها  و عامل بازاریابی و تبلیغات  بیشترین امتیاز را به دست آوردند. عوامل مدیریتی، سیاسی و قانونی، گردشگران و آژانس ها، ساخت و تثبیت برند، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی نیز در اولویت های بعدی قرار گرفتند.  در نهایت با توجه به نتایج مصاحبه ها عامل زیر ساخت ها و امکانات نقطه ضعف منطقه و عامل جاذبه ها نقطه قوت آن بوده است بنابراین ضرورت دارد که امکانات اقامتی، بهداشتی و درمانی، ارتباطی، حمل و نقل و ... در منطقه ایجاد و تقویت گردد و با استفاده از انواع روش های بازاریابی و تبلیغات برند مقصد اورامانات حول محور جاذبه های منطقه که ظرفیت لازم را دارند، ایجاد شود. برگزاری همایش های مختلف و تشکیل کمیته تخصصی برای تدوین برنامه برند سازی منطقه نیز از پیشنهادات مهم و کاربردی جهت تسهیل امور می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Model for International Tourism Branding of Oramanat Region

نویسندگان [English]

 • Yasin Qadermarzi 1
 • Mohamad rasol Almasifard 2
 • Mohsen Yarahmadi 2

1 Master of Entrepreneurship Management, Faculty of Economics and Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor of Management and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The world registration of the Oramanat region as the 26th World Heritage of Iran in the UNESCO organization has doubled the importance of this region from the west of the country. Considering the many capacities of the Oramanat region to attract tourists and the proper use of the world registration point to make this region known as a tourism hub at the international level, this research aims to find the influential factors in branding the Oramanat tourism destination in the form of a model, and it is a Model. Regarding the objective type, this study is applied research conducted using a mixed exploratory method during two qualitative and quantitative stages. In the qualitative section, interviews were conducted with 15 experts in the field of tourism, including university professors, officials, and activists in this field, first in a targeted manner and then in a snowball. In the quantitative section, paired comparisons were given to the same sample people in the qualitative section of the questionnaire. Finally, a hierarchical analysis was performed to analyze the data. Based on the research findings, nine main factors were identified for the international tourism branding of Oramanat, which obtained the most points in the order of the importance of infrastructure and facilities, attraction factor, and marketing and advertising factor. Administrative, political, and legal factors, tourists and agencies, brand building, stabilization, sociocultural, and economic factors were also placed as the following priorities. Finally, according to the results of the interviews, the factor of infrastructure and facilities is the region’s weakness. The attraction factor is its strength, so it is necessary to create facilities for accommodation, healthcare, communication, and transportation in the region and should be strengthened. Oramanat’s destination brand should be created around the attractions of the region that have the necessary capacity by using various marketing and advertising methods. Holding various conferences and forming a specialized committee to develop the branding program of the region are also essential and practical suggestions for facilitating matters.
Introduction
One of the tourist areas in Iran is the Oramanat region. Due to its historical, cultural, and natural attractions, this region can be a suitable destination for attracting tourists throughout the year, effectively empowering the people and organizing the region’s economy.
Since there are few essential sources of income and economy in Oramanat, tourism can be an important source of income for the people of this area.
However, the expected benefits from this industry have yet to be realized for the people of Oramanat, which may be the main reason for the improper management and planning, lack of necessary facilities, and minor and limited advertising. The combination of these factors has made the majority of tourists in the region from neighboring regions and provinces, and we have yet to see much success in attracting international tourists to this region.
Due to the weakness in marketing and advertising, this region has many obstacles to introducing its tourist attractions.
One of the subsets of marketing is branding. If we intend to attract international tourists, destination branding will be inevitable because there is fierce competition between different destinations to attract tourists. Our destination must create, maintain, or increase its market share in this competition. Therefore, considering the increasing importance of the tourism industry and the significant impact of this industry on necessary social, economic, and cultural fields, the importance of branding to attract tourists and the potential of Oramanat region in the field of attracting international tourists and also the global registration of the region, we decided to Let us look for the answer to this question, what branding model can lead to the development of international tourism in Oramanat region?
Literature Review
According to the definition of the World Organization (WTO), international tourism includes the activities of visitors who temporarily leave international borders and stay in destinations other than their place of work and residence for more than 24 hours. Although international tourism is an economic activity, it creates interaction between many people. International tourism increases the demand for services and facilities. Therefore, it creates challenges and opportunities for the host country and plays a vital role in the economic development process of many countries. The host country spends more to attract this type of tourists and earns more income through visitor expenses. One of the reasons for paying more attention to international tourism than domestic tourism is the positive impact of this tourism on economic growth through the creation of foreign exchange income and job creation.
A brand is a set of communications that combines the name, sign, and symbol associated with a product. Brands convey attributes and meanings designed to enhance the value of a product beyond its functional value. The brand makes the product quickly recognized and repurchased by the customer.
Branding of tourist destinations has also gained considerable popularity. The battle of customers in the destination market will not be about prices but hearts and minds. Destination branding is a way to communicate that destination’s specific and unique identity by differentiating its personality from competitor destinations. The overall objective of destination branding is to contribute to the positive image of the destination by continuously reinforcing brand elements. The brand is used as a common goal for the activities of many different actors in the tourism industry.
The tourism brand should specify the attractions and capabilities of the destination for tourists. In addition to creating an emotional connection between tourists and the destination, the brand will reduce the cost of tourists' research. Suppose the brand leads to presenting a positive image of the destination to the tourists. In that case, the tourists will provide the necessary grounds to attract other tourists with positive word-of-mouth advertising, and this will be effective in reducing marketing and advertising costs.
Methodology
The current research is practical in terms of its purpose. In terms of the working method, it is exploratory mixed research that was carried out in two consecutive stages, qualitative and quantitative.
In the beginning and the qualitative stage, the necessary data were collected using in-depth and semi-structured interviews to identify the factors influencing the branding of the Oramanat tourist destination. Then, these data were analyzed using the qualitative content analysis method, and the more conceptually related factors were placed in the same category.
In the second and quantitative stage of the research, a pairwise comparison questionnaire was prepared and provided to the experts to prioritize the mentioned factors.  The studied community in both qualitative and quantitative sections consist of experts, specialists, officials, and professors in the fields of management, entrepreneurship, and tourism in Kurdistan and Kermanshah provinces, which include faculty members of the management and entrepreneurship department of Razi University, managers and experts Organization of cultural heritage and tourism of Kurdistan and Kermanshah provinces, as well as some tourism activists in these provinces.
Sampling in this research was done in a targeted manner and then by snowball. Therefore, interviews were conducted with several experts in the field of tourism until we reached theoretical saturation. Theoretical saturation was achieved with 12 interviews, which continued until 15 people to ensure more interviews.
In the quantitative part, pairwise comparisons were presented to the qualitative part of the questionnaire sample to give weight and points to the identified factors. The Expert Choice software determined each factor’s final weight and score in the final step. In this research, the reliability of the research was controlled by developing a framework for the interviews, confirming the interviews, and analyzing the results. Also, interviews were conducted with people in different positions to witness pluralism among the participants. The compatibility rate index, which should be less than 0.1, was used to measure the reliability of the paired comparisons questionnaire.
Discussion
Reviewing the texts and interviews shows that one of the most frequent factors related to the topic of discussion is the infrastructure and facilities of the tourist destination. A destination with many tourist attractions may need proper facilities and infrastructure to attract tourists. There may need to be more than infrastructure and facilities to build a tourism brand, but their absence effectively dose not attract tourists. Naturally, when a destination does not have the most basic facilities, it will not attract tourists, so it can eventually become a tourism brand. According to the participants’ statements in the interview, the Oramanat region lacks the necessary facilities and quality infrastructure, and this issue can be a strong reason for emphasizing this factor.
The second most important factor in international tourism branding is destination attractions. Indeed, this factor, like infrastructure and facilities, is not a reason for creating a tourism brand. Every destination must have attractions to attract tourists: otherwise, it will not be a tourist destination. However, using these attractions as a prominent factor in brand building is effective. Especially if these attractions are specific to that destination, the destination brand can be formed by emphasizing that unique attraction. The destination brand is formed around its special attractions. One of the positive points of the Oramanat region is the existence of various historical, natural, and cultural attractions. The attractions alone are enough to use it in the destination brand, while Oramanat is a region rich in diverse and different tourist attractions.
The first two factors, which were very important, are not directly involved in the branding process, but the marketing category is tied to branding and cannot be separated. The branding process is hidden in the marketing and advertising factor by looking at the concepts of this factor. Naturally, the destination should be evaluated at the beginning of the matter, and its potential capacities should be identified. By using a variety of marketing and advertising methods, its position should be established in the eyes of tourists as customers of the destination's tourism services. It is essential to use the unique features and attractions of the destination in advertising.
One of the things that the experts mentioned about this factor and that was also available in the texts is the discussion of advertising and the use of different advertising methods due to the extensive advancement of technology. Using the multiple capacities of mass communication media and taking advantage of advanced technologies will be critical in building and introducing the destination brand. Regarding the Oramanat area, only a few advertising activities have been done. If something has been done, it has been scattered and limited, which has yet to impact significantly. Other factors also speed up the branding process according to the weight they have gained, and it is necessary to pay attention to these factors and not ignore their influence.
Conclusion
In general, among the above-known factors in the Oramanat region, the lack of quality infrastructure and facilities to provide services to tourists is considered a weakness, and it is necessary to plan and take adequate measures in this regard. Let the authorities do it. Various attractions in this region are also considered to have potential and strength, and it is better to evaluate these attractions and identify the attractions that can form the region’s leading brand. Then, the marketing specialists in the tourism industry design the marketing and advertising processes based on it and create the destination brand of Oramanat. It is evident that managerial, political, legal, sociocultural, and economic factors and tourists and agencies have played a significant role in forming the region’s brand, and these factors should be mobilized to play their role in branding Oramanat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • international tourism
 • development
 • branding model
 • Uramanat
 1. احمدی زاد، آرمان، کفچه، پرویز، پاریاد، فرزانه. (1399). تأثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج با تاکید بر شناسایی و رضایت (مورد مطالعه: مقصدهای گردشگری استان کردستان). گردشگری و توسعه، 9 (2).50-3 . https://doi.org/10.22034/jtd.2020.214443.1931
 2. اسماعیل‌پور، حسن، پارسا، سمانه. (1392). برندسازی مکان؛ تعاریف، موانع و راهکارها. بررسی‌های بازرگانی، 11(63).1-24.
 3. بخشی زاده برج، کبری، سلیمان زاده، امید، جعفری، فاطمه. (1399). تأثیر درگیری ذهنی با برند مقصد و شخصیت برند مقصد بر خودتجانسی گردشگران و تعلق به برند مقصد. گردشگری و توسعه 9 (3). 207-218. https://doi.org/10.22034/jtd.2019.163518.1597
 4. بیگ مرادی، رضا، روستا، علیرضا، دشمن زیاری، اسفندیار. (1399). ارائه مدل بازاریابی شخصیت برند به‌منظور افزایش وفاداری مشتریان در مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: جزیره کیش). فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری. 11 (43). 223- 240.
 5. پرچکانی، پروانه، هاشمی، سید سعید، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، ایمانی خوشخو، محمدحسین. تاثیر عوامل تعیین کننده در برندسازی پایدار مقاصد گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: منطقه ساحلی چابهار). برنامه‌ریزی و آمایش فضا. ۱۳۹۶; ۲۱ (۴) :۳۵-۵۸.
 6. پندار، مهدی، خوش سیما، رضا، ویسی، رضا. (1399). سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد. اقتصاد شهری. 5 (1). 35-50. https://doi.org/10.22108/ue.2020.125322.1162  
 7. تقی زاده جورشری، محمدرضا، دل افروز، نرگس، شبگو منصف، محمود، باقرسلیمی، سعید. (1399). برندسازی مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد شخصیت برند مقصد برای استان گیلان. گردشگری و توسعه. 9 (3). 219- 234. https://doi.org/10.22034/jtd.2019.163650.1594
 8. خاکپور، براتعلی، عباسی، حامد، شاکرمی، نعمت. (1397). ارزیابی و تحلیل جایگاه برندگردشگری استان فارس بر پایه هویت رقابت پذیری ملی.مطالعات مدیریت گردشگری. 13 (44). 109- 141.  https://doi.org/10.22054/tms.2018.9644
 9. دوزنده ضیا آبادی، فاطمه،  باصولی، مهدی، نبیل، اصغر. (1400). بررسی تأثیر نام برندسازی مقصد بر توسعة گردشگری روستایی (روستاهای دهستان سراوان، گیلان). فصلنامه علمی رسانه. 32 (3). 125- 146.  https://doi.org/10.22034/bmsp.2021.141426
 10. رضائی، ناصر، حیدری‌فر، محمدرئوف، درفشی، خه بات، قیطولی، نسرین. (1399). امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در منطقه اورامانات با تأکید بر بخش باینگان. فصلنامه علوم محیطی. 18 (2). 95- 110. https://doi.org/10.29252/envs.18.2.95
 11. رضوانی، محمد رضا، فرجی سبکبار، حسنعلی، دربان آستانه، علیرضا، کریمی، سید هادی. (1396). تحلیل نقش عوامل و شاخص های کیفیت محیطی موثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی. برنامه ریزی و توسعه گردشگری. 6 (23). 105- 136. https://doi.org/10.22080/jtpd.2018.1766
 12. شیرمحمدی، یزدان، دارابی، غزاله، هاشمی باغی، زینب. (1396). اثر درگیری ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‌المللی(مطالعه موردی شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری. 12 (39). 95- 121. https://doi.org/10.22054/tms.2017.15230.1429
 13. طاهری، مهدی. (1398). نقش رسانه‌های برون‌مرزی در پیشبرد دیپلماسی گردشگری جمهوری اسلامی ‌ایران. پژوهشنامه رسانه بین الملل. 4 (1). 257- 276.
 14. عالی نگین، صادقی، لقمان. ارزیابی میزان تأثیرگذاری عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم در نواحی روستایی (مطالعه موردی: مسیر گردشگری اورامانات). مسکن و محیط روستا. 40، (۱۷۴) ،۱۵-۲۸ .
 15. عنابستانی، علی اکبر، پورجوپاری، مرضیه، و خدادادی، علی. (1400). تحلیل عامل های تأثیرگذار بر شکل گیری برند گردشگری روستایی شهرستان کرمان. مطالعات اجتماعی گردشگری، 9 (17 )، 1-28.
 16. فرشاد، لقمان، ساریخانی، عادل، بهادری، بهناز. (1399). نقش جشنواره انار در توسعه پایدار گردشگری جوامع محلی در نواحی مرزی مورد مطالعه: (روستاهای منطقه اورامانات شهرستان پاوه). جغرافیا و روابط انسانی. 3 (1). 422- 441.
 17. قنبری، فاطمه، اردکانی، سید سعید، رضایی، محمدرضا، رجبی پورمیبدی، علیرضا. (1400). ارائه الگوی برندسازی شهری با رویکرد توسعه گردشگری مطالعه موردی:شهر شیراز. فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای. 11 (41). 101- 118. https://doi.org/10.30495/jzpm.2021.3986
 18. کریمی، آرام، فنی، زهره، توکلی نیا، جمیله، رضویان، محمد تقی. (1400). رهیافت برند سازی شهری در فرآیند نقش پذیریِ گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای کوچک استان کردستان). برنامه ریزی و توسعه گردشگری. 10 (38). 199- 224. doi: 10.22080/jtpd.2021.21239.3522
 19. محمدپور، صابر، رحیمی، علی. (1401). شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری (موردپژوهی: روستای هدف گردشگری بیشه در استان لرستان). گردشگری و توسعه. 11 (3). 275- 289. https://doi.org/10.22034/jtd.2021.254732.2161
 20. محمدی، جمال. (1398). تحلیل جامعه‌شناختی پدیدۀ گردشگری کاذب در منطقۀ اورامانات استان کردستان. برنامه ریزی و توسعه گردشگری. 8 (29). 145- 158. https://doi.org/10.22080/jtpd.2019.15590.2983
 21. موسوی، نجم الدین، سپهوند، رضا، شریعت نژاد، علی. (1396). تبیین مولفه های برندسازی شهری با تاکید بر صنعت گردشگری. گردشگری و توسعه. 6 (4). 160- 179.
 22. نظم فر، حسین، محمدی، چنور. (1398). ارزیابی زیرساخت‌ها و جاذبه‌های گردشگری در منطقة اورامانات استان کرمانشاه. برنامه ریزی فضایی. 9 (4). 43- 66. https://doi.org/10.22108/sppl.2019.114892.1338
 23. نوری، غلامرضا، تقی زاده، زهرا. (1392). اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای درشمال غربی استان کرمانشاه. مطالعات مدیریت گردشگری. 8 (22). 80 –
 24. نیک منش، شمس الدین، زرجو، شبنم، عاقلی، میثم، و پورکسمایی، مریم. (1400). عوامل مؤثر بر مدیریت معماری برند مقصدهای گردشگری استان البرز. مطالعات اجتماعی گردشگری، 9(17 )، 165-188.
 25. وثوقی، لیلا، عبدلی، مریم، خزایی، فاطمه، سارانی، مجید. (1399). واکاوی ظرفیت برندسازی شهری و عناصر برند در مقصد گردشگری مبتنی بر رویکرد هویت مبنا. نشریه گردشگری شهری. 7 (3). 143- 159. https://doi.org/10.22059/jut.2020.301342.788
 26. Akinboade, O. A., & Braimoh, L. A. (2010). International tourism and economic development in South Africa: A Granger causality test. International Journal of Tourism Research, 12(2), 149-163.‏ https://doi.org/10.1002/jtr.743
 27. Aramberri, J. (2009). Chapter 10 BRANDING SPAIN'S TOURISM MIRACLE (1959–1979). In Tourism Branding: Communities in Action (pp. 133-147). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S2042-1443(2009)0000001012
 28. Baláž, V., & Williams, A. M. (2005). International tourism as bricolage: an analysis of Central Europe on the brink of European Union membership. International Journal of Tourism Research, 7(2), 79-93.‏ https://doi.org/10.1002/jtr.514
 29. Chan, F., Lim, C., & McAleer, M. (2005). Modeling multivariate international tourism demand and volatility. Tourism Management, 26(3) 459-471.     https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.02.013   
 30. Danylyshyn, B., Bondarenko, S., Niziaieva, V., Veres, K., Rekun, N., & Kovalenko, L. (2020). Branding a tourist destination in the region’s development. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), 11(4).‏
 31. Kavaratzis, M. (2017). The participatory place branding process for tourism: linking visitors and residents through the city brand. Tourism in the city: Towards an integrative agenda on urban tourism, 93-107.‏
 32. Makhlouf, H. H. (2012). The multi-dimensional impact of international tourism. International Business & Economics Research Journal (IBER), 11(2), 233-240.‏ http://dx.doi.org/10.19030/iber.v11i2.6778
 33. Parlov, N., Perkov, D., & Sičaja, Ž. (2016). New trends in tourism destination branding by means of digital marketing. Acta Economica Et Turistica, 2(2), 139-146.‏ https://doi.org/10.1515/aet-2016-0012
 34. Rossidis, I., Belias, D., Varsanis, K., Papailias, S., Tsiotas, D., Vasiliadis, L., & Sdrolias, L. (2019). Tourism and destination branding: The case of Greek Islands. In Strategic Innovative Marketing and Tourism: 7th ICSIMAT, Athenian Riviera, Greece, 2018 (pp. 93-100). Springer International Publishing.‏
 35. Ruiz-Real, J. L., Uribe-Toril, J., & Gázquez-Abad, J. C. (2020). Destination branding: Opportunities and new challenges. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 100453.‏ https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100453
 36. Saraniemi, S., & Kylänen, M. (2011). Problematizing the concept of tourism destination: An analysis of different theoretical approaches. Journal of travel research, 50(2), 133-143. https://doi.org/10.1177/0047287510362775
 37. Scott, N., Suwaree Ashton, A., Ding, P., & Xu, H. (2011). Tourism branding and nation building in China. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 5(3), 227-234.‏ https://doi.org/10.1108/17506181111156925
 38. Seok, H., Barnett, G. A., & Nam, Y. (2021). A social network analysis of international tourism flow. Quality & quantity, 55, 419-439. https://doi.org/10.1007/s11135-020-01011-8
 39. Tasci, A. D., & Gartner, W. C. (2009). A practical framework for destination Branding. In Tourism branding: Communities in action (Vol. 1, pp. 149-158). Emerald Group Publishing Limited.‏ https://doi.org/10.1108/S2042-1443(2009)0000001013
 40. Utama, D. I. (2023). Exploration of the Advantages of Tourism Branding in Bali, Indonesia. Utama, IGBR, Tonyjanto, C., Krismawintari, NPD, Waruwu, D., Sukarsih, NNT, & Suardhana, IN (2023). Exploration of the Advantages of Tourism Branding in Bali, Indonesia. International Journal of Professional Business Review, 8(3), e01609.‏ https://doi.org/10.26668/businessreview/20
  1. " Tourism on Track for Full Recovery as New Data Shows Strong Start to 2023 & quot; unwto.org. Retrieved 19 May 2023.
 41. ^ Jump up to: a   b & quot; Global and regional tourism performance & quot; www.unwto.org. Retrieved 2 February 2024.
 42. Jump up to: a   b   c   d   e   f   g   h   i   j & quot; International Tourism – 2023 starts on a strong note with the Middle East recovering 2019 levels in the first quarter & quot; (PDF). webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com. Archived from the original (PDF) on 2 August 2023.