دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تأثیر نوستالژی فیلم بر بازدید از جاذبه‌های مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: فیلم در دنیای تو ساعت چند است)

سیدمجتبی موسوی نقابی؛ سیدعلی حسینی؛ نیما مشیری لنگرودی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 173-209

https://doi.org/10.22054/tms.2021.61203.2547

چکیده
  فیلم با ایجاد احساس نوستالژی در بیننده می‌تواند در انتخاب مقصد گردشگری تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر، با بررسی موردی فیلم »در دنیای تو ساعت چند است؟»، تأثیر نوستالژی فیلم بر بازاریابی گردشگری بررسی شده است. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه آنلاین جمع‌آوری شده و فرضیه‌های پژوهش با روش مدلسازی معادلات ساختاری کمترین ...  بیشتر

استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد گردشگری

محمد نجارزاده؛ سید عباس ابراهیمی؛ رضوان گلستانه

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22054/tms.2019.26430.1755

چکیده
  همگام با تغییرات شگرف تکنولوژی و ارتباطات در قرن حاضر، گردشگری نیز شاهد پیشرفت­های زیادی بوده است. از طرف دیگر، دنیای پرمشغله امروز فرصت کمی را برای تفریح و لذت افراد باقی گذاشته است و مصرف­کنندگان خدمات گردشگری مایل­اند به راحتی و سرعت هرچه بیش­تر به اطلاعات مورد نیاز خود برای سفر دست پیدا کنند. به همین منظور تحقیق حاضر که ...  بیشتر

شناسایی و پیش بینی بازار گردشگران سالمند بر مبنای ارزشهای مورد انتظار

شیرین مهدوی؛ مصطفی عمادزاده؛ آذرنوش انصاری

دوره 13، شماره 44 ، دی 1397، ، صفحه 39-70

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9642

چکیده
  شناسایی بخش‌‌ها‌‌‌‌ی بازار گردشگری به توسعه­ی بهتر بسته‌های سفر و راهبردها‌‌ی کارآمدتر کمک می‌کند. با شناسا‌یی ارزشهای مورد انتظار ناشی از الگوهای رفتاری و مقایسه آن با علایق رفتاری سفر افراد سالمند درکنار ویژگی‌های فردی می‌توان بازار گردشگران سالمند را بخش‌‌‌بندی و پیش بینی کرد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ...  بیشتر

تاثیر توسعه‌ی اماکن گردشگری بر رضایت‌مندی گردشگران مذهبی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

محمد کاظم ملازم الحسینی؛ مرتضی رجوعی؛ محسن مرادی

دوره 12، شماره 39 ، مهر 1396، ، صفحه 123-142

https://doi.org/10.22054/tms.2017.14085.1391

چکیده
  گستردگی و توسعه­ی فضاهای تجاری، اقامتی و تفریحی موجب تغییر چهره­ی شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر ایران طی دهه­ی گذشته شده است، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر توسعه­ی اماکن گردشگری بر رضایت­مندی گردشگران مذهبی است. جامعه­­ی مورد مطالعه گردشگران مذهبی هستند که در نوروز 1395 به مشهد سفر نموده­اند. نتایج رگرسیون چند متغیره ...  بیشتر

بخش بندی بازار طبیعت گردی داخلی بر مبنای انگیزه سفر

سولماز سید موسوی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، ، صفحه 121-143

چکیده
  بدونشکریشههراستراتژیبازاریابیموفقدربخش‌بندیصحیحبازارموردنظرقراردارد،صنعتگردشگرینیزازاینقاعدهمستثنانیست. علیرغماینکهطبیعت‌گردیتبدیلبهیکیازگونه‌هایاصلیصنعتگردشگریشده،اما بسیاری از ویژگی‌هایاینبازارمهمدرکشورمانایرانهمچنان ناشناخته باقی مانده است. بادرنظرگرفتنفاصلهمیانبازارفعلیطبیعت‌گردیوتوانایی‌هایبالقوهآندرایران،بکارگیریراهبردهایصحیحبرایتوسعهطبیعت‌گردیمنوطبهشناختبیشترخصوصیاتبخش‌هایموجوددرآناست.هدف ...  بیشتر