تاثیر توسعه‌ی اماکن گردشگری بر رضایت‌مندی گردشگران مذهبی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

چکیده

گستردگی و توسعه­ی فضاهای تجاری، اقامتی و تفریحی موجب تغییر چهره­ی شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر ایران طی دهه­ی گذشته شده است، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر توسعه­ی اماکن گردشگری بر رضایت­مندی گردشگران مذهبی است. جامعه­­ی مورد مطالعه گردشگران مذهبی هستند که در نوروز 1395 به مشهد سفر نموده­اند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین توسعه­ی اماکن گردشگری و رضایت­مندی گردشگر مذهبی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و از بین متغیرهای مستقل و موثر در مدل، متغیر توسعه­­ی مراکز تفریحی بیشترین تاثیر را بر رضایت گردشگران مذهبی به عنوان متغیر وابسته دارد و پس از آن متغیر­های توسعه­ی مراکز اقامتی و توسعه­ی مراکز خرید بر رضایت گردشگران مذهبی موثر هستند. ضمنا نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین انگیزه­­ی سفر و ویژگی­های جمعیت شناختی گردشگر با رضایت­مندی گردشگران مذهبی رابطه­ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of the Development of Tourist Sites on Satisfaction of Religious Tourists (Case Study: Mashhad as a Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Molazemolhosseini 1
  • Morteza Rojuee 2
  • Mohsen Moradi 2
1 * Masters of Sacred Religious Places Management, Imam Reza International University
2 Assistant professor of Management, Imam Reza International University
چکیده [English]

The increasing expansion and development of commercial, residential and recreational spaces changed the face of Mashhad as the second largest metropolis in Iran over the past decade. The main objective of this study is to investigate the effects of the development of tourist sites on the satisfaction of religious tourists. The research population is religious tourists who have traveled to Mashhad in Nowruz 1395(from Sunday, March 20, 2016 to Friday, April 1, 2016 is considered as Iranian new year holiday). The results of multivariate regression analysis showed that there is a significant positive relationship between the development of tourist sites and religious tourist’s satisfaction. Among the independent and effective variables in the model, the variable of development of recreation centers has the most effect on the satisfaction of religious tourists as a dependent variable and subsequently, the variables of the development of residential centers and the development of shopping centers are effective on the satisfaction of religious tourists. Meanwhile, the results of Pearson correlation test showed that there is no relation between travel motivation and demographic characteristics of tourists with the satisfaction of religious tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Development of Tourist Sites
  • Religious Tourism
  • Travel Motivation
  • demographic characteristics
آقایی، پرویز و رضویان، محمدتقی وسعیدی راد، مجید و خرایی، مصطفی (1394). تحلیل مولفه­های تاثیر گذار بر رضایت­مندی از مقاصد گردشگری شهرستان قروه. فصلنامهفضایگردشگری،113-98:(14)4
ابوالحسنی، فرحناز و بختیاری، نرجس و نسترن، مهین (1394). پراکنش فضایی شاخص­های توسعه در شهرستان­های ایران با استفاده از رتبه بندی ترکیبی. فصلنامهبرنامه­ریزیمنطقه ای، 14-1:(17)5  
اسکندری پور، مجید و برغمدی، مجتبی و سلیمانی، منصور و فنی، زهره (1391). سنجش میزان رضایت­مندی گردشگران شهر گرگان. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،48-31:(20)7
افشاری­فر، محمد امین (1389). بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت­مندی گردشگران خارجی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه­ریزی گردشگری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
امراللهی بیوکی، ناهید و نظری دهقی، اعظم (1394). اثرات تصویر ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعه گردشگری پایدار آن. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،129-103:(31)10
بدری، سید علی و طیبی، صدراله (1391). بررسی عوامل موثر بر هزینه گردشگری مذهبی، مطالعه موردی: شهر مشهد مقدس. مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری،177-153:(1)1
جمشیدی، زینب و عزیزی، فاطمه و مروتی شریف آبادی، علی (1395). تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داخلی استان یزد با استفاده از مدل دیمتل فازی. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،104-85:(33)11
حقیقی نسب، منیژه و کریمی، انسیه و یزدانی، حمید رضا (1393). بررسی عوامل موثر بر رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان. مجله مدیریت بازرگانی،753 -731:(4)6
رهنما، محمد رحیم وسادات حسینی غفاری، طاهره و اشنویی، امیر و روستا، مجتبی (1392). سنجش میزان رضایت گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعه موردی کلانشهر مشهد). دوفصلنامهمطالعاتگردشگری،   86-69:(2)1
زنگنه، یعقوب و شمس الله زاده، یاسر(1391). بررسی و تحلیل تصویر مقصد در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی : کلانشهر تبریز). مجلهجغرافیاو برنامه­ریزی، 168-153:(41)16
سقایی، مهدی (1393). تحلیل استراتژیک عرصه­های خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در کلا­نشهر مشهد با تاکید بر مدیریت کیفیت منسجم گردشگری مذهبی. ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
سقایی، مهدی و طباطبایی، سید محمد باقر (1391). خوانش فرا راهبردی متن فضایی زیارت وگردشگری در شهر مشهد با تاکید بر مدیریت شهری. مجموعه مقالات نقش زیارت در توسعه گردشگری دینی، جلد سوم،30-11
سقایی، مهدی و مافی، عزت ا... و جوانبخت قهفرخی، زهره (1391). تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری وزیارت در کلانشهر­ها، مطالعه موردی کلانشهر مشهد. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک،101-77:(8)2
سلطانی، علی و شریف، حمید رضا (1394). رضایت­سنجی خدمات گردشگری مذهبی با تأکید بر نقش عوامل محیطی، مطالعه موردی حرم شاهچراغ شیراز. مجلهپژوهشوبرنامه ریزیشهری،44-35:(23)6
شاه حسینی، حدیث (1392). شناخت انگیزه­ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،182-145:(24)8
ضرغام بروجنی، حمید و توحیدلو، معصومه (1390). الگوی مدیریت اثربخش گردشگری، مورد مطالعه مقصد مذهبی مشهد. فصلنامه مطالعات جهانگردی، 52-25:(16)7
ضرغام بروجنی، حمید و ترکمان، نسرین (1392). تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی در استان همدان. فصلنامهعلوممدیریتایران،80-57:(30)8
مشکینی، ابوالفضل و اعظم نبوی، مهدی (1394). ارزیابی نقش گردشگری مذهبی در توسعه مراکز تجاری - تفریحی (مطالعه موردی: مرکز تجاری - تفریحی الماس شرق مشهد). اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
Abu Ali, J., & Howaidee, M. (2012). The Impact of Service Quality on Tourist Satisfaction in Jerash. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(12):164-187.
Adetola, B., & Adewumi, I., & Olonimoyo, H. (2016).Tourist Satisfaction with Attractions of Idanre Hills, Ondo State, Nigeria. American Journal of Tourism Management, 5(1): 1-8
Aksu, A., & Tarcan, E. & Ehtiyar, R. (2010). A Comparison of Tourist Expectations and Satisfaction: A Case Study from Antalya Region of Turkey. TURIZAM, (14):66-77.
Cam, T. (2011). Explaining tourists satisfaction and intention to revisit NHA trang, Vietnam, Master thesis in in Fisheries and Aquaculture Management andEconomics, 1-78.
Correia, A., & Kozak, M., & Ferradeira, J. (2013). From tourist motivations to tourist satisfaction. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 7(4):411-424.
Fielding, k., & pearce, P. L., & Hughes, K. (1992). Climbing a yers rock: relating visitor motivation, time perception and enjoyment. The
journal of Tourism studies, 3(2):40-52.
Grasso, F., & Gargano, R. (2016). Analysis of the Factor that Affect Tourist Satisfaction: A Case Study on The Most Beautiful Sicilian Borghi. Reports on Economics and Finance, 2(1):51-59             
Gonzales, A.  M., & Bello, L. (2002). The construct  "lifestyle" in Market Segmentation , The Behaviour of Tourist Consumers. European Journal of Marketing.36(1/2):51-85.
Horner, S., & Swarbrooke,  J. (2006). Consumer Behavior in Tourism. Elsevier.
Kanoknon, S. (2009). Tourist motivation to use homestays in Thailand and their satisfaction based on the destination's cultural and heritage based attribute. Dissertations, Academic University of MissouriColumbia. Prebensen, N.K & College, F. (2003).
Lee, T. H. (2009). A structural model to examine how destination image, attitude, and motivation affect the future behavior of tourists.Leisure Sciences, 31(3): 215-236.
Lee, J., & Kyle, G. & Scott, D. (2011). The mediating effect of place attachment on the relationship between festival satisfaction and loyalty to the festival hosting destination. Journal of Travel Research, XX(X): 1-14.
Mannell, R. C., & Iso-Ahola, S.E. (1987). Psycological nature of leisure and Tourism experience. Annals of Tourism Research, 14:314-331.
Moric, I., & Pekovic, S., & Perović, D., & Stanovčić, T. (2012). What Socio-demographic Characteristics do Influence the Level of Tourist’s Satisfaction in Montenegro? Empirical Analysis. Journal of tourism, 14(14):5-10.
Mukhles, A. (2013). Service Quality and its Impact on Tourist Satisfaction. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(12):164-177.
Rajesh, R. (2013). Impact of Tourist Perceptions, Destination Image and Tourist Satisfaction on Destination Loyalty: A Conceptual Model. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 11(3):67-78.
Salleh, M., Omar, K., yaakop, A. & Mahmmod, A.R. (2013). Tourist Satisfaction in Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 4(5):221-226.
Song, H., & Cheung, C. (2010).Attributes affecting the level of tourist satisfaction with and loyalty towards theatrical performance in China: Evidence from a qualitative study. International Journal of Tourism Research, 12:665-679.
Tsiotsou, R., & Vasioti, E. (2006).Using Demographics & Leisure Activities to Predict Satisfaction with Tourism Services in Greece. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, Vol. 14(2).
UNWTO. (2011). Religious Tourism in Asia and the Pacific, Published and printed by the World Tourism Organization, Madrid, Spain.
Williams, P., & Soutar, G. (2005). Customer Value & Tourism Satisfaction:a Multidimensional Perspective. ANZMAC 2005 Conference: tourism Marketing. 129-138.
Yoon, Y., & Uysal, M. (2005).An examination of the effects of Motivation and Satisfaction on destination loyalty: a structural model.Tourism Management