1. تأثیر نوستالژی فیلم بر بازدید از جاذبه‌های مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: فیلم در دنیای تو ساعت چند است)

سیدمجتبی موسوی نقابی؛ سیدعلی حسینی؛ نیما مشیری لنگرودی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 173-209

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.61203.2547

چکیده
  فیلم با ایجاد احساس نوستالژی در بیننده می‌تواند در انتخاب مقصد گردشگری تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر، با بررسی موردی فیلم »در دنیای تو ساعت چند است؟»، تأثیر نوستالژی فیلم بر بازاریابی گردشگری بررسی شده است. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه آنلاین جمع‌آوری شده و فرضیه‌های پژوهش با روش مدلسازی معادلات ساختاری کمترین ...  بیشتر

2. بازاریابی گردشگری: تکنیک، پارادایم یا رویکرد( با نگاهی انطباقی بر سایر مفاهیم بازاریابی)

مریم ساریخانی خرمی؛ میثم شفیعی؛ بهمن حاجی پور؛ مرتضی سلطانی

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 357-388

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.59232.2511

چکیده
  هدف این مقاله بررسی و تبیین جایگاه بازاریابی گردشگری در مقایسه با سایر مفاهیم بازاریابی براساس مفاهیم"رویکرد"، "تکنیک" و "پارادایم" است. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش فراترکیب ، مفاهیم بازاریابی استخراج شد. به‌منظور پالایش این مفاهیم و اطمینان از اعتبار اطلاعات به‌دست‌آمده، پرسشنامه ای برای اساتید حوزه بازاریابی ...  بیشتر

3. عوامل مؤثر بر سنجش عملکرد بازاریابی وابسته برخط در صنعت گردشگری

محمد فتحیان بروجنی؛ محمد حسین اوجی

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 253-279

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2020.19683.1543

چکیده
  با وجود رشد روزافزون بازاریابی وابسته در ایران به‌خصوص در صنعت گردشگری، محققان توجه چندانی به این حوزه نکرده‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر سنجش عملکرد بازاریابی وابسته برخط در صنعت گردشگری کشور بوده است. با توجه به اینکه این پژوهش، ازنظر هدف توسعه‌ای و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی بوده است، ابتدا با مطالعات ...  بیشتر

4. طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد

زهرا سادات میرزازاده؛ حسین عبدالملکی

دوره 11، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 25-35

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2016.5728

چکیده
  هدف محقق از این تحقیق، ارائه مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد بود.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمعآوری دادهها توصیفی ازنوع همبستگی به شمار میرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه اساتید و خبرگان مدیریت ورزشیمشهد تشکیل میدادند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای است که گلدی گوکلانی( 1390 ) درپژوهش خود از آن استفاده ...  بیشتر