کلیدواژه‌ها = ژئوتوریسم
تعداد مقالات: 4
1. عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری مقصد ژئوتوریسم

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 63-93

10.22054/tms.2020.11046

راحله غضبانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری؛ حسن حقیقت


2. شناسایی و ارزیابی پیش ژئوسایت های استان زنجان و ارزیابی تاثیر آن بر توسعه گردشگری پایدار

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 149-178

10.22054/tms.2020.28234.1804

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ المیرا صفدری؛ میلاد عبدالملکی


3. نگرشی نوین در ارزیابی ژئومورفوسایتها و ژئوسایتها در ایران

دوره 11، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 41-64

10.22054/tms.2016.5729

علی اکبر شایان یگانه؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


4. ارزیابی ویژگیهای ژئوتوریسمی لندفرمهای نواحی بیابانی با تأکید بر دشت لوت

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 95-108

مهران مقصودی؛ سمیه عمادالدین