تأثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن

غلامرضا کاظمیان؛ امیدعلی خوارزمی؛ مصطفی مجاور جورابچی

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 57-90

https://doi.org/10.22054/tms.2020.16558.1522

چکیده
  تصویر شهر که یکی از پیش‌نیازهای اصلی ساخت برند شهری است، از جنبه‌های مختلفی تشکیل می‌شود. این جنبه‌ها می‌تواند شامل؛ بعد معماری و شهرسازی، ترافیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آثار تاریخی، ویژگی‌های محیطی، محدودۀ خدمات، فرهنگ، ویژگی‌های اقتصادی و علم و فناوری شهر باشد. مجموعۀ این عوامل در کنار یکدیگر، تصویری کلی از شهر را در ذهن ...  بیشتر

طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران

محمود ضیایی؛ داود عباسی کارجگان؛ غلامرضا کاظمیان؛ مهدی کروبی

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/tms.2017.14623.1412

چکیده
  هدف این پژوهش ارایه‌ی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله نخست از روش تحلیل محتوا و در مرحله دوم از معادلات ساختاری استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوا و روایی صوری و بوده و نسبت روایی محتوا و شاخص روایی ...  بیشتر

الگوی توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری

غلامرضا کاظمیان؛ الهام آزادی

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 53-84

https://doi.org/10.22054/tms.2011.5084

چکیده
  مقاله حاضر در مورد قابلیت توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری نوشته شده است و در آن به یک سوال اصلی در مورد سنجش قابلیت توسعه گردشگری شهری در مراکز شهری و سوالات فرعی در زمینه ویژگی ها و قابلیت های مرکز شهر تهران پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از روش کیفی و شیوه نظریه مبنایی برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ...  بیشتر