دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بخش‌بندی بازار گردشگری پزشکی ورودی ایران بر مبنای متغیرهای روان‌شناختی )مورد مطالعه: بیمارستان‌های منتخب شهر تهران(

مهدی ابراهیمی؛ سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی

دوره 14، شماره 47 ، آذر 1398، ، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10607

چکیده
  امروزه، گردشگری پزشکی به یکی از انواع مهم گردشگری تبدیل شده که برای تحقق فعالیت مؤثر در آن، بررسی و تحقیق در این حوزه ضروری است. این تحقیق، در راستای شناساندن هرچه بیشتر بازار گردشگران پزشکی ورودی شهر تهران صورت پذیرفته است. با توجه به اینکه، یکی از ابزارهای مناسب برای شناسایی و مطالعه بازار، بخش‌بندی آن است؛ بنابراین، این پژوهش بر ...  بیشتر

ارزیابی بلوغ هوشمندی رقابتی در هتل ها B 1B (مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان یزد)

مهدی ابراهیمی؛ مهدی کروبی؛ زهره محمدی

دوره 9، شماره 26 ، تیر 1393، ، صفحه 103-123

چکیده
  با توجه به اهمیت هوشمندی رقابتی در دنیای کسب و کار و از طرفی شکاف موجود در پژوهش ها پیرامون این نوعهوشمندی در ایران به خصوص پیرامون صنایع خدماتی همچون صنعت هتلداری، این مطالعه به شناسایی مولفه هایهوشمندی رقابتی متناسب با صنعت هتلداری، اولویت بندی آنها از لحاظ اهمیت و ارزیابی سطح بلوغ هوشمندیرقابتی هتل های استان یزد میپردازد. همچنین ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن فازی مطالعه موردی:هتل های منتخب استان یزد

حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی ابراهیمی؛ فائزه السادات میرفخرالدینی

دوره 8، شماره 22 ، تیر 1392، ، صفحه 31-72

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل ها با رویکرد   BSC فازی می باشد. شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد هتل ها در ارائه خدمات از دیدگاه مالی، مشتری، فرایند داخلی و رشد و یادگیری از اهداف کلیدی پژوهش است. از دیگر اهداف آن، استفاده از یافته های پژوهش به منظور تدوین و فرموله کردن استراتژی هایی جهت بقای هتل ها در ...  بیشتر