ارزیابی بلوغ هوشمندی رقابتی در هتل ها B 1B (مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازار یابی

چکیده

با توجه به اهمیت هوشمندی رقابتی در دنیای کسب و کار و از طرفی شکاف موجود در پژوهش ها پیرامون این نوع
هوشمندی در ایران به خصوص پیرامون صنایع خدماتی همچون صنعت هتلداری، این مطالعه به شناسایی مولفه های
هوشمندی رقابتی متناسب با صنعت هتلداری، اولویت بندی آنها از لحاظ اهمیت و ارزیابی سطح بلوغ هوشمندی
رقابتی هتل های استان یزد میپردازد. همچنین حوزه های توانمندی و ضعف این هتل ها در حوزه هوشمندی رقابتی
بررسی می شود. با مروری جامع بر ادبیات موجود مولفه های هوشمندی رقابتی شامل هوشمندی فناوری، هوشمندی
اجتماعی و استراتژیک، هوشمندی بازاریابی و بازرگانی و هوشمندی رقبا با رویکرد نتیجهگرایی شناسایی و از طریق
پیمایش مبتنی بر پرسشنامه به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. با توجه به محدود بودن جامعه و اهمیت دسترسی به
پاسخ دهندگان آگاه از وضعیت هتل ها با استفاده از نمونه گیری در دسترس و توزیع 65 پرسشنامه میان مدیران و
کارمندان ارشد هتل ها اقدام گردید، نهایتا 56 پرسشنامه تکمیل شد. از طریق تحلی ل عامل ی تاییدی مولفه های
هوشمندی رقابتی و شاخص های هر یک از مولفه ها مدل مفهومی تایید و اولویت مولفه ها و شاخص ها مشخص
گردید. در نهایت با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی سطح بلوغ هوشمندی رقابتی و مطلوب یا
نامطلوب بودن وضعیت هوشمندی رقابتی هتل ها اندازه گیری و ارائه شد. نتایج نشان داد هتل های استان یزد از نظر
بلوغ هوشمندی رقابتی و مولفه های آن در سطح مطلوبی قرار دارند و وضعیت هوشمندی رقابتی هتل های 4 ستاره
نسبت به هتل های 3 ستاره بهتر می باشد. همچنین هوشمندی بازاریابی و بازرگانی بیشترین سهم از هوشمندی رقابتی و
هوشمندی اجتماعی و استراتژیک، هوشمندی رقبا و هوشمندی فناوری به ترتیب بعد از آن قرار داشتند. نتایج،
هوشمندی رقابتی درون سازمانی را با اختلاف کمی بالاتر از هوشمندی رقابتی برون سازمانی برای هتل ها گزارش
داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Competitive Intelligence Maturity Level in Hotels (Study on Yazd 3 and 4 star Hotels)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ebrahimi 1
  • Mehdi Karroubi 2
  • Zohreh Mohammadi 3
چکیده [English]

within hotels. This paper aims to estimate the competitive intelligence
maturity within Yazd hotels based on its final function. The project is
empirically based and is characterized by exploratory approach. A
questionnaire-oriented survey covering 56 managers of Yazd 3 and 4
star hotels as samples was conducted to collect data for the study .The
findings revealed that CI factors in hotel can be best examined by
technology intelligence, social and strategic intelligence, marketing
and commerce intelligence and competitors intelligence. The findings
indicate that Yazd hotels CI maturity is above the average and in a
good condition. Also all of the CI factors maturity was estimated
above the average. The study provides empirical evidence that CI
activities in 4 star hotels rather than 3 star hotels got better scores.
Finally it was shown that in these hotels the focus of the management
is more on inside CI activities than outside one. There are some
limitations; first, the hotels chosen for the study were mainly 3 and 4
star hotels; second, this survey was limited to one city of Iran. Thus,
the results may not be applicable to all hotels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Intelligence
  • CI factors maturity
  • Yazd hotels
مشبکی، اصغر و زنگویی نژاد، ابوذر ( 1387 )، "مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی
.171- ساختاری- سازمانی"، فصلنامه پژوهشی بازرگانی ،صفحه 197
Badr, A. (2003), the Role of Competitive Intelligence in Formulating Marketing Strategy, Doctor of Philosophy, De Montfort University, Leicester, UK.
Bateman, T.S. and Snell, S.A. (2002), Management: Competing in the
New Era, 5th ed., McGraw-Hill Higher Education, New York, NY.
Bernstein, P. (1998), Finding Statistics Online, Medford, NJ. Cyber
age Books.
Clark (2001), Managing Frontiers In Competitive Intelligence, Competitive Intelligence In Services, Edited by Fleisher & Bensoussan, Quorum Books, Westport.
Cook, M. and Cook C. (2000), Competitive Intelligence, Create an Intelligence Organization and Compete to Win, Kogan page, London.
Deschamps, J. &. Nayak P. R. (1995), Product Juggernauts – How Companies Mobilize to Generate a Stream of Market Winners, Harvard Business School Press.
Eid, Elsayed: Competitive Intelligence and its Effect on UK Banking Strategy. Doctor of Philosophy. Leicester Business School.
Fleisher, C.S. (2004), “Competitive intelligence education:
competencies, sources, and trends”,
Fleisher, C.S. and Bensoussan, E.B. (2003), Strategic and Competitive Analysis, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.
Fuld, L. M. (1985), Competitive Intelligence: How to Get It, How to Use It, John Wiley and sons, New York.
Fuld, L. M. (1998), Monitoring the Competition: Finding out what is Really Going over there, John Wiley, New York.
Fuld, L.M (1994), The New Competitor Intelligence, John wiley and sons, New York.
Greenburg, E. (1982), "competing for scarce resources", Journal of Business Strategy, 2 (3), pp. 1–87.
Groom, J. R. and David F. R. (2001), "Competitive Intelligence Activity among Small Firms", Advanced Management Journal, 66 (1), pp. 12–20.
Gross, M. (2000), competitive intelligence: librarian empirical approach information today
Hitt, M. A. Keats B. W. and DeMarie S. M. (1998), "Navigating in the New Competitive Landscape, Building Strategic Flexibility and Competitive Advantage in the 21st Century", Academy of Management Executive, 12 (4), pp. 22–42.
122 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 26 سال هشتم تابستان 93
Information Management Journal, March/April, pp. 56-62.
Kahaner, L. (1996), Competitive Intelligence – How to Gather, Analyze, and Use Information to
Kimberley A. Tranter, Trevor Stuart-Hill, Juston Parker (2010), An
introduction to Revenue Management For The Hospitality Industry:
Principles and Practices For The Real World.
McGonagle, J. J. and Vella C. M. (1990), Outsmarting the Competition: Practical Approaches to Finding and Using Competitive Information, Source Books Inc, Napervileý IL.
McGonagle, J.J and Vella C.M (1997), The Intelligence Age of Competitive Intelligence, CT: Greenwood Publishing Group, Inc, Westport.
Metayer, E. (1999), Demystifying Competitive hitelligence, Ivey Business Journal, 64 (2), pp. 70–74.
Pinkerton, R. L. (1969), How to develop a marketing intelligence system, Industrial Marketing (series of five articles) April, May, June, July and August.
Porter (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing
Industries and Competitors, Free Press, New York.
Porter, M. E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
Porter, M.E (1987), competitive strategy, Free Press, New York.
Prescott, J.E. (1999), the evolution of competitive intelligence –
designing a process for action, Proposal Management, spring, pp.
37-52.
Prescott, J. and Herring J. (1997), "Competitive and Business Intelligence Consortium Benchmarking Study", The American Productivity and Quality Centre.
Prescott, J. E. (1989), Advances in Competitive Intelligence, Society of Competitive Intelligence Professionals, New York.
Prescott, J.E. Herring J. and P. Panfely (1998), "Leveraging Information for Action: A Look Into the Competitive and Business Intelligence Consortium Benchmarking Study", Competitive Intelligence Review, 9 (1), pp. 4–12.
Rouach, D. &. Santi P. (2001), Competitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitudes, European Management Journal, 19 (5), pp. 552–559.
Sawyer, D.C (2002), Smart Services: Competitive Information Strategies, Solutions, and Success Stories for Service Businesses, Cyber age Books, Medford, NJ.
Sewdass, Nisha (2009), the implementation of competitive intelligence tools and technics in public service department in south Africa to improve service delivery: a case study of the department of home
ارزیابی بلوغ هوشمندی رقابتی در هتل ها... 123
affaire, Dphil. Department of information science, university of Pretoria. faculty of engineering.
Tanev, S. &. Bailetti T. (2008), "Competitive intelligence information and innovation in small Canadian firms", European Journal of Marketing 42, pp. 786–803.
Thompson, A.A. and Strickland, A.J. (2003), Strategic Management –
Concepts and Cases, 13th ed., McGraw-Hill Higher Education,
New York, NY