دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

محمد رضا تقی زاده یزدی؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمد حقیقی؛ فرزانه ابوهاشم آبادی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4161

چکیده
  ه هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفهها و تعیین محتوا برای وبسایتهای تسهیلگر گردشگریپزشکی جهت جذب گردشگران پزشکی بالقوه است. برای نیل به این هدف، استراتژی دو مرحلهای"شناسایی وبسایتهای برتر تسهیلگر گردشگری پزشکی حاصل از جستجوی هفت کلیدواژهتخصصی در گوگل" و سپس "تعیین محتوای پیشنهادی برای یک وبسایت تسهیلگر گردشگریپزشکی با استفاده از خدمات ...  بیشتر

ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

محمد تقی تقوی‌فرد؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، صفحه 19-39

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4162

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین صنایع خدماتی، رقابت تنگاتنگی را با سایرصنایع در جهان تجربه میکند. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات بر تمام بخشهای این صنعت تأثیرشگرفی گذاشته است. گردشگری الکترونیکی حاصل پیوند میان گردشگری و فناوری اطلاعاتاست.قابلیتها و مزیتهای رقابتی حاصل از گردشگری الکترونیک از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادیدر ...  بیشتر

کارآفرینی، یادگیری‏ محوری، بازارمحوری و فعالیت‌های منابع انسانی در هتل‌های چهار و پنج ستاره ایران

علی محمدی؛ بهزاد صفایی؛ مجتبی خلیفه

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، صفحه 41-61

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4163

چکیده
  سازمان­هایی در دنیای رقابتی کنونی موفق­اند که مشتری در آنها نقش اساسی ایفا می­کند. در این راستا توجه به نیازها و خواسته­های آشکار و پنهان مشتریان و همچنین ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارآفرینی، یادگیری‏محوری، بازارمحوری و فعالیت­های منابع انسانی بر ...  بیشتر

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت

زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمود نادری بنی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، صفحه 63-83

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4164

چکیده
  اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت در حال افزایش است و جایگاه مهمی در صنعت هتلداریدارد. یکی از دلایل آن ناشی از این واقعیت است که مسئولیت اجتماعی شرکتبر وفاداری مشتریاناثر میگذارد. بنابراین تخصیص منابع در این زمینه یک هزینه محسوب نمیشود بلکه سرمایه گذاریبرای کسبمزیت رقابتی است. هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداریمشتریان ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داخلی استان یزد با استفاده از مدل دیمتل فازی

علی مروتی شریف آبادی؛ فاطمه عزیزی؛ زینت جمشیدی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، صفحه 85-104

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4165

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری به عنوان بخش اصلی در اقتصاد جهانی به شمار میرود. گردشگرانراضی بهاحتمال زیاد مکانهایی را که به آنجا سفر کردهاند به سایرین نیز توصیه خواهند کرد. این امریکی از ارزانترین و تأثیرگذارترین نوع بازاریابی و پیشرفت است. استان یزد از نظر گردشگری اهمیتخاصی دارد. در این پژوهش با استفاده از تکنیکآزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیمگیری ...  بیشتر

اولویت بندی و سطح استراحتگاه‌های گردشگری بین‌راهی

علی احمدی؛ بهنام قلیچ خانی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4166

چکیده
  طبق آمارهای ارگانهای ذیربط غالب مسافرتهای گردشگری از طریق زمین و غالباً بهوسیلهاتومبیلهای شخصی است . این امر سرمایهگذاری در بخش استراحتگاههای گردشگری بینراهی،خصوصاً در منطقهای شمالی کشور که از امکانات طبیعی و بالقوه بهرهمند است را کاملاً توجیه میکند،لیکن فقدان طرح توسعه بر اساس چارچوب مشخص اولویتدهی مستدل و علمی پس از احداث وبهرهبرداری ...  بیشتر