تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داخلی استان یزد با استفاده از مدل دیمتل فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان بخش اصلی در اقتصاد جهانی به شمار میرود. گردشگران
راضی بهاحتمال زیاد مکانهایی را که به آنجا سفر کردهاند به سایرین نیز توصیه خواهند کرد. این امر
یکی از ارزانترین و تأثیرگذارترین نوع بازاریابی و پیشرفت است. استان یزد از نظر گردشگری اهمیت
خاصی دارد. در این پژوهش با استفاده از تکنیکآزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیمگیری فازی به
بررسی ارتباط علت و معلولی میان عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داخلی استان یزد پرداخته شده
است. بدین منظور در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و استفاده از روش دلفی فازی عوامل مؤثر در زمینهی
رضایت گردشگران داخلی استان یزد استخراج شده است، پساز آن بهمنظور تبیین و ارزیابی روابطبین
این عوامل از رویکرد دیماتل فازی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل تأثیرگذار بر
رضایت گردشگران داخلی استان یزد شامل سطح هزینهها و منصفانه بودن آن، عملکرد حملونقل
عمومی، خدمات پیشنهادی به گردشگران، کیفیت امکانات و خدمات، میزان دانش تورگردانها،
پاکیزگی مکانها، کیفیت جاذبههای گردشگری، خدمات پارکینگ، زیبایی و کیفیت معماری شهری،
ارزشهای فرهنگی، فرهنگ مهماننوازی و خونگرمبودن جامعه میزبان، تبلیغات در حوزه گردشگری
در داخل استان، وجود نقشه و بروشور و دفترچههای راهنمای مناطق گردشگری، امکانات و
زیرساختهای مقصد، وجود آدابورسوم و فرهنگهای متفاوت، تنوع خدمات اقامتی، تفریحی،
وضعیت بهداشتی منطقه، منحصربهفرد بودن جاذبهها، تنوع ارائه خدمات گشتها، سوغاتیها،
صنایعدستی و خوراکها و نوشیدنیها و وجود جذابیتهای مکمل است. درنهایت بر اساس نتایج
تحقیق پیشنهادهایی برایافزایشرضایتگردشگران ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Factors Affecting the Satisfaction of Domestic Tourists in Yazd Province Using Fuzzy DEMATEL

نویسندگان [English]

  • Ali Morovati sharifabadi 1
  • Zinat Jamshidi 3
1 Assistance Professor of Industrial Management, Yazd University
3 MA of Industrial Management, Azad University of yazd
چکیده [English]

Nowadays, tourism industry is considered as the main part of the global economy. tourism industry is among the most important industries capable of stimulating economic growth. Understanding what drives satisfaction for a tourist is one of the most relevant areas of research for the tourism industry. Tourists’ satisfaction is a strong indicator of their intention to visit and recommend destinations to others. This is one of the cheapest and most effective forms of marketing and development. Yazd province is important in tourism. In this research, fuzzy DEMATEL is used to investigate and modeling the relationship among effective factors in Domestic tourists’ satisfaction in Yazd province. To achieve this purpose, factors were identified after a comprehensive review of literature and fuzzy Delphi. Then to explain and evaluate the relationship among the factors, the fuzzy DEMATEL approach was used. According to the results, factors affecting the satisfaction of Yazd domestic tourists are cost levels and their fairness; public transportation performance; provided services; quality of facilities and services; tour operators’ knowledge; cleanness of places; quality of attractions; parking services; urban architecture beauty and quality; cultural values; hospitality of host community; tourism advertisement at province level; quality of tourist guide books, brochures and maps; destination facilities and infrastructure; variety of  customs, traditions and cultures; variety of accommodation and entertainment services; region’s health; uniqueness of attractions; variety of tour services, souvenirs, handicrafts, food and beverage; and secondary attractions. Finally, some recommendations were offered for enhancing tourists’ satisfaction based on findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Domestic Tourists satisfaction
  • Fuzzy DEMATEL
  • Fuzzy Delphi
ابراهیم پور، حبیب؛ سید نقوی، میرعلی و یعقوبی، نورمحمد. (1390). عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل. فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 14، صص 92-69.
پیرس، فیلیپ. (1389). رفتار گردشگر، بن مایه و طرح های مفهومی. ترجمه؛ حمید ضرغام برجنی و همکاران، تهران، انتشارات مهکامه.
تقوی، مهدی و قلی پور سلیمانی، علی. (1388). عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری. پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم، صص 172-157.
حسینی، میرزا حسن و سازور، اعظم. (1390). بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران خارجی، فصلنامه مطالعات جهانگردی، سال هفتم، شماره 16، صص 117-141.
رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد. (1386). بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، شماره نهم، صص 78-65.
سلطانی، سحر و شاهنوشی، ناصر. (1391). اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری عمدۀ شهرستان مشهد از منظرگردشگران داخلی. دو فصلنامه مطالعات گردشگری، دوره اول، سال اول، صص 5-17.
عابسی، سعید، شمس‌الهی، سارا و شاه طهماسبی، اسماعیل. (1392). بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استان‌های کشور در برنامه سوم و چهارم توسعه. راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره هفتم، صص 179-198.
فنی، زهره، برغمدی، مجتبی، اسکندرپور، مجید و سلیمانی، منصور. (1391). سنجش میزان رضایت‌مندی گردشگران شهر گرگان. فصلنامه مطالعات گردشگری، سال هفتم، شماره 20، صص 31-48.
فیروزیان، محمود؛ محمدیان، مقدسه؛ غفوریان، هادی .( 1385). وزن دهی و رتبه­بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در صنعت خودرو با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP). فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 64-37.
مکیان، سیدنظام الدین.، نادری بنی، محمود. (1382). بررسی گردشگری خارجی در شهرستان یزد. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره62، صص 205-195.
میرغفوری، حبیب‌اله؛ اسفندیاری، سعید و صادقی آرانی، زهرا. (1391). بررسی روابط علت و معلولی بین معیارهای کیفیت خدمات در کتابخانه‌ها با رویکرد ترکیبی لایب کوآل- دیماتل فازی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (پیاپی 57). صص 89-112.
میرغفوری، حبیب‌اله، عزیزی، فاطمه و اسدیان اردکانی، فائزه. (1393). روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه (همراه با معرفی نرم‌افزارهای کاربردی)، انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران.
وثوقی، لیلا، دادور خانی، فضیله، مطیعی لنگرودی، سید حسن و رهنمایی، محمدتقی. (1390). ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت در گردشگری زمستانی. فصلنامه مطالعات گردشگری، سال هفتم، شماره 15، صص 27-1.
 
Abu Ali, J. & Howaidee, M. (2012). The Impact of Service Quality on Tourist Satisfaction in Jerash. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(12), 164-187.
Aksu, A., Tarcan, E. & Ehtiyar, R. (2010). A Comparison of Tourist Expectations and Satisfaction: A Case Study from Antalya Region of Turkey. TURIZAM, 14, 66-77.
Alegre, J. & Jaume, G. (2010). Tourist satisfication and dissatisfaction. Annals of tourism research, 37(1), 52-73.
Arasl, H. & Baradarani, S. (2014). European Tourist Perspective on Destination Satisfaction in Jordan’s industries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1416 – 1425.
Cam, T. (2011). Explaining tourists satisfaction and intention to revisit NHA trang, Vietnam, Master thesis in in Fisheries and Aquaculture Management and Economics, 1-78.
Chang, P-T. (1998). The fuzzy Delphi method via fuzzy statisticsand membership function fitting and application to the human resources. Fuzzy Sets and Systems, 112.
Chao, D., Kanno, T. & Furuta, K. (2013). Experimental study on tourist satisfaction using participatory simulation in a virtual environment, Springer Plus, 2, 552, 1-9.
Cheng, C-H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation European. Journal of Operational Research, 142, 147-186.
Hoare, R,J. & Butcher, K. (2008), Do Chinese cultural values affect customer satisfaction/loyalty?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20, 156 – 171.
Hsu, C-W., Kuo, T-C., Chen, S-H. & Hu, A-H. (2011). Using DEMATEL to develop a carbon management model of supplier selection in green supply chain management. Journal of Cleaner Production, 56, 164-172.
Hsu, Y-L., Lee, C-H., & Kreng, V.B. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems with Applications, 37, 419–425.
Jassbi, J., Mohamadnejad, F. & Nasrollahzadeh, H. (2011). A Fuzzy DEMATEL Framework for Modeling Cause and Effect relationships of strategy ma. Safety Science, 49, 243–252.
Lin, H-F. (2010). An application of fuzzy AHP for evaluating course website quality. Computers & Education, 54, 877–888.
Lioua, J., Yenb, L. & Tzeng, G-H. (2008). Building an effective safety management system for airlines. Journal of Air Transport Management, 14, 20–26.
Mokonyama, M. & Venter, Ch. (2013). Incorporation of customer satisfaction in public transport contracts- A preliminary analysis. Research in Transportation Economics, 39, 58-66.
Okello, M.M. & yerian, S. (2009). Tourist satisfaction in relation to attractions and implications for conservation in the protected areas of the Northern Circuit, Tanzania. Journal of Sustainable Tourism, 17(5), 605-625.
Rajesh, R. (2013). Impact of Tourist Perceptions, Destination Image and Tourist Satisfaction on Destination Loyalty: A Conceptual Model. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 11(3), 67-78.
Rostamzadeh, R. & Sofian, S. (2011). Prioritizing effective 7Ms to improve production systems performance using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS (case study). Expert Systems with Applications, 38, 5166-5177.
Salleh, M., Omar, K., yaakop, A. & Mahmmod, A.R. (2013). Tourist Satisfaction in Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 4(5), 221-226.
Song, H. & Cheung, C. (2010). Attributes affecting the level of tourist satisfaction with and loyalty towards theatrical performance in China: Evidence from a qualitative study. International Journal of Tourism Research, 12, 665-679.
Vetitnev, A., Romanova, G., Matushenko, N. & Knetenadze, E. (2013). Factors AffectIng DomestIc Tourists' DestInatIon SatisfactIon: The Case of RussIa Resorts. World Applied Sciences Journal, 22(8), 1162-1173.
Wong, I.A. (2013). Exploring customer equity and the role of service experience in the casino service encounter. International Journal of Hospitality Management, 32, 91–101.
Wong, I.A. & Dioko, L.A.N. (2013). Understanding the mediated moderating role of customer expectations in the customer satisfaction model: The case of casinos. Tourism Management, 36, 188-199.