سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تنکابن؛

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

امروزه وب سایت ابزاری قوی برای بازاریابی و تجارت الکترونیکی بهشمار میآید. نقش وب
سایت در گسترش فعالیتهای گردشگری و جذب گردشگر بسیار زیاد است . بهطوری که این صنعت
بیشترین استفاده را از این ابزار مینماید. در این راستا، بهرهمندی از وبسایتی با ویژگیهای مناسب
میتواند نقش کلیدی در جذب گردشگر به صنعت گردشگری به صورت عام و صنعت هتل داری
بهطور ویژه ایفا بنماید. در این راستا، مطالعهی حاضر به بررسی میزان سازگاری هتلهای ایران با
تجارت الکترونیکی میپردازد. برای تحقق این هدف با استفاده از روش تحلیل محتوا 84 ویژگی وب
سایتهای 75 هتل با رتبههای متفاوت )یک تا پنج ستاره( مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافتهها بیانکننده
آنند که هتلهای ایران در مراحل نخستین پذیرش اینترنت برای کسب و کار خود هستند. فعالیتهای
مرتبط با تجارت الکترونیک در میان هتلهای ایرانی بسیار اندک است و رزرو برخط بهطور موثر در
آنها ارائه نمیشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compatibility with E-commerce in the Iranian Hotel Industry

نویسندگان [English]

  • Shahrm Salavati 1
  • Naser Khani 2
چکیده [English]

Websites are major actors in the expansion of tourism activities and attracting tourists nowadays. In this line, benefitting from a website with proper attributes can play a pivotal role in attracting tourists to the industry in general and to the hotel industry in particular. The present study evaluates Iranian hotel websites in order to measure the compatibility of their e-commerce activities. To achieve this goal, content analysis was used to evaluate 48 website features of 57 Iranian hotels with different ratings (one to five-stars). Findings manifest that internet adoption in the hotel industry in Iran is in its early stages. E-commerce related activities are very minimal and online reservations are not effectively present in them

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-tourism
  • Website
  • Evaluation
  • hotel industry
پروانه، بهروز؛ عامری سیاهویی، حمیدرضا؛ و تقوی گودرزی، سعید. ) 1366 (. گردشگری
الکترنیک راهکاری نوین در توسعه کانون های شهری استان هرمزگان )مطالعه موردی شهر فین(.
- .146 66 ، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاکر ، س سال اول، 2
توکل، محمدعلی؛ قاضی نوری نائینی، رضا، ) 1369 (. وضعیت انتشار و موانع بکارگیری فناوری
اطلاعات و ارتباطات در صنعت ایران : مطالعه بخشهای منتخب. فصلنامه علمی- پژوهشی
سیاست علم و - .09 31 ،)2( فناور ، ی 3
حمیدی زاده، محمدرضا؛ و مجرد، فایق. ) 1366 (. ارزیابی وب گاه هتلهای لوکس بر اساس
مدل C 1 در بازاریابی اینترنتی: مطالعه موردی ایران، ترکیه و امارات. فصلنامه اقتصاد و تجارت
- .231 212 ، نوی ، ن 15
، شرکت ارتباطات ایران، ) 1369 (. دسترسی اردیبهشت 91 http://www.tci.ir
مرکز آمار ایران، گزارش کاربران ایترنتی در ایران، ) 1311 ( دسترسی اردیبهشت 1391
www.amar.org.ir.
Benckendorff, P. J. (2006). An Exploratory Analysis of Traveller Preferences for Airline Website Content. Journal of Information Technology and Tourism, 8(3), 149-159.
Buhalis, D. (2003). E-tourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. London: Financial Times Practice Hall.
Buhalis, D., and Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tourism Management 29, 609–623.
Chang, H. H., and Wong, K. H. (2010). Adoption of e-procurement and participation of e-marketplace on firm performance: Trust as a moderator. Information & Management, 47(5-6), 262-270.
Digital Media Access Asia. (2010, 10/09/2010). Retrieved from http://www.comm215.wetpaint.com/page/Internet+Infrastructure+%26+Access.
Economist Intelligence Unit (EIU). (2007). retrieved from
http://www.eiu.com/client-research.aspx.
Economist Intelligence Unit (EIU). (2008). retrieved from
http://www.eiu.com/client-research.aspx.
Govers, R., and Go, F. M. (2003). Deconstructing Destination Image in the Information Age. Information Technology and Tourism, 6(1), 13-29.
Gretzel, U., Yuan, Y. L., and Fesenmaier, D. R. (2000). Preparing for the New Economy: Advertising Strategy and Change in Destination Marketing. Journal of Travel Research, 39 (2), 146-156.
Hashim, N. H., Murphy, J., Purchase, S., and O'Connor, P. (2010). Website and email adoption by Malaysian hotels. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 194-196.
Hashim, N. H., Murphy, J., and Law, R. (2007). A Review of Hospitality Website Design Frameworks. Paper presented at the Information and Communication Technologies in Tourism 2007, proceedings of ENTER 2007, Ljubljana, Slovenia: Springer-Verlag.
Internet World Stats. (2012). Internet usage statistics: World Internet users and
816 
population stats Retrieved March, 4, 2013, from
http://www.Internetworldstats.com/stats.htm.
Internet World Stats. (2012). Top 20 Countries with Highest Number of Internet Users Retrieved March, 4, 2013, from
http://www.internetworldstats.com/top20.htm
Jeong, M., and Lambert, C. U. (2001). Adaptation of an Information Quality Framework to Measure Customers' Behavioral Intentions to Use Lodging Websites. International Journal of Hospitality Management, 20(2), 129-146.
Kaplan, R. S., and Norton, D. P. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, January-February, 75-87.
Kim, M.-J., Chung, N., and Lee, C.-K. (2010). The effect of perceived trust on electronic commerce: Shopping online for tourism products and services in South Korea. Tourism Management, 1-10.
Kim, T. G., Lee, J. H., and Law, R. (2008). An empirical examination of the acceptance behaviour of hotel front office systems: An extended technology acceptance model. [doi: 10.1016/j.tourman.2007.05.016]. Tourism Management, 29(3), 500-513.
Law, R., Leung, K., and Wong, J. (2004). The impact of the Internet on travel agencies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(2), 100-107.
Law, R., and Bai, B. (2006). Website Development and Evaluations in Tourism: A Retrospective Analysis. Information and Communication Technologies in Tourism, 1-12.
Law, R., and Cheung, C. (2006). A study of the perceived importance of the overall website quality of different classes of hotels. International Journal of Hospitality Management, 25(3), 525-531
Law, R., and Hsu, C. (2005). Customers' Perceptions on the Importance of Hotel Website Dimensions and Attributes. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(6/7), 493-504.
Law, R., Qi, S., and Buhalis, D. (2010). Progress in tourism management: A review of website evaluation in tourism research. Tourism Management, 31, 17.
Maswera, T., Dawson, R., and Edwards, J. (2008). E-commerce adoption of travel and tourism organisations in South Africa, Kenya, Zimbabwe and Uganda. Telematics and Informatics, 26, 14.
Maswera, T., Edwards, J., and Dawson, R. (2009 ). Recommendations for e-commerce systems in the tourism industry of sub-Saharan Africa. Telematics and Informatics, 26 17.
Minghetti, V., and Buhalis, D. (2009). Digital Divide in Tourism. Journal of Travel Research, 15.
McMillan, S. J. (2000). The Microscope and the Moving Target: The Challenge of Applying Content Analysis to the World Wide Web. Journalism and Mass Communication Quarterly, 77(1), 80-98.
Morrison, A. M., Taylor, J. S., Morrison, A. J., and Morrison, A. D. (1999). Marketing Small Hotels on the World Wide Web. Information Technology and Tourism, 2(2), 97-113.
Musante, M. D., Bojanic, D. C., and Zhang, J. J. (2009). An evaluation of hotel website attribute utilization and effectiveness by hotel class. Journal of Vacation Marketing 15(3), 203-215.
Poon, W.-C., and Low, K. L.-T. (2005). Are Travellers Satisfied with Malaysian Hotels? International Journal of Contemporary Hospitality Management,
سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران 817
17(2/3), 11.
Roe, D., and Urquhart, P. (Producer). (2001, 05.01.2010) Pro-poor tourism: harnessing the world’s largest industry for the world’s poor, World Summit on Sustainable Development retrieved from
http://www.propoortourism.org.uk/Dilys%20IIED%20 paper.pdf.
Sohrabi-Haghighat, M. H. (2011). New Media and Social-political Change in Iran. CyberOrient (Online Journal of the Virtual Middle East), 5(1).
Yao, J. T. (2004). E-commerce adoption of insurance companies in New Zealand. Journal of Electronic Commerce Research, 5(1), 54–61