بررسی تأثیر پیام های کمیابی بر انگیزه خرید ناگهانی و رفتار خرید ناگهانی گردشگران هنگام رزرو آنلاین(نقش تعدیل گری تجربه سفر)

محمد رضا کریمی علویجه؛ مریم گلستانی

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 9-45

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2022.64989.2651

چکیده
  هدف پژوهش بررسی تأثیر پیامهای کمیابی بر انگیزه خرید ناگهانی و رفتار خرید ناگهانی گردشگران هنگام رزرو آنلاین با نقش تعدیلگری تجربه سفر میباشد و بر مبنای هدف کاربردی و از نظر طرح پژوهش، کمی، از روش توصیفی- تحلیلی می-باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ و جامعه آماری پژوهش گردشگرانی بوده‌اندکه تجربه‌ی رزرو محصولات گردشگری آنلاینداشته‌اند. ...  بیشتر

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیش‌زمینه‌ها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند

امیر اصلانی افراشته؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ مریم نائلی

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2019.34684.1981

چکیده
  ا با افزایش سرعت پیری جمعیت جهان و افزایش تعداد سالمندان، یکی از صنایعی که در چند دهه اخیر، این بخش از بازار برای آن‌ها جذاب به نظر می‌رسد، صنعت گردشگری است. لذا این پژوهش به دنبال بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند است. جامعه آماری، کلیه گردشگرانی هستند که به شهر اصفهان مسافرت کرده و از حداقل سن 60 سال برخوردار ...  بیشتر

شناسایی و پیش بینی بازار گردشگران سالمند بر مبنای ارزشهای مورد انتظار

شیرین مهدوی؛ مصطفی عمادزاده؛ آذرنوش انصاری

دوره 13، شماره 44 ، دی 1397، ، صفحه 39-70

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2018.9642

چکیده
  شناسایی بخش‌‌ها‌‌‌‌ی بازار گردشگری به توسعه­ی بهتر بسته‌های سفر و راهبردها‌‌ی کارآمدتر کمک می‌کند. با شناسا‌یی ارزشهای مورد انتظار ناشی از الگوهای رفتاری و مقایسه آن با علایق رفتاری سفر افراد سالمند درکنار ویژگی‌های فردی می‌توان بازار گردشگران سالمند را بخش‌‌‌بندی و پیش بینی کرد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ...  بیشتر