نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی- گروه مدیریت بازرگانی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

ا
با افزایش سرعت پیری جمعیت جهان و افزایش تعداد سالمندان، یکی از صنایعی که در چند دهه اخیر، این بخش از بازار برای آن‌ها جذاب به نظر می‌رسد، صنعت گردشگری است. لذا این پژوهش به دنبال بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند است. جامعه آماری، کلیه گردشگرانی هستند که به شهر اصفهان مسافرت کرده و از حداقل سن 60 سال برخوردار هستند. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای ساختمند بر اساس پیشینه پژوهش تنظیم‌شده است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و در دسترس ، تعداد 346 پرسشنامه، به‌طور کامل پاسخ‌داده‌شده و مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری با بهره‌گیری از نرم‌افزار پی ال اس استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از مجموع پیشایندهای مؤثر بر رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند، متغیر تازگی، درگیری و فرهنگ محلی مورد تأیید قرار نگرفتند و ارزش ادراک‌شده، تأیید گردید. در بررسی پیامدهای رضایت از تجربه سفر سالمندان، تمام فرضیات ازجمله کیفیت زندگی، رضایت از اوقات فراغت و رفتارهای آینده مورد پذیرش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Antecedents and Consequences of the Satisfaction of Elderly Tourists’ Travel Experience

نویسندگان [English]

  • amir aslani afrashteh 1
  • Mohammad Reza Karimi Alavijeh 2
  • Maryam Naeli 3

1 PhD Candidate of Marketing, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 MA Sudent in Marketing, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The study sought to investigate and examine the antecedents and consequences of satisfaction of elderly tourists trip experience. The statistical population is all tourists who travel to Isfahan and have a minimum age of 60 years. With cluster sampling and available 346 Structured questionnaire based on literature was administered to the target statistical sample. To analyze the data and to test the research hypotheses, structural equation modeling using Smart PLS software is used. The results indicate that of antecedents affecting the satisfaction of elderly tourists trip experience, Novelty, Involvement and local culture rejected and perceived value accepted. In examining the consequences of satisfaction of elderly trip experience, all assumptions, including quality of life, Leisure life satisfaction and future behaviors are accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elderly tourism
  • Quality of life
  • Travel Experience
  • Leisure time
  • Future Behavior of Tourist

منابع

محسنین، شهریار، اسفیدانی، محمد رحیم(1396). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart-PLS، تهران: مهربان
عزیزی زین الحاجلو، اکبر، امینی، ابوالقاسم و صادق تبریزی، جعفر (1394). پیامدهای سالمندی جمعیت در ایران، تأکید بر چالش روزافزون نظام سلامت، مجله تصویر سلامت، 6(1)، 54
اسعدی، میرمحمد، بروزمندزاده، یاسمین، مالکی نژاد، آسیه (1396). بررسی تحلیل توسعه گردشگری سالمندی با رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه: استان یزد)، 6(22)، 96-77
سولومون، مایکل آر (1392). رفتار مصرف کننده، خریدن، داشتن و بودن، ترجمه کامبیز حیدرزاده، تهران: انشارات بازاریابی
Albarq A. N. (2013). Measuring the impacts of online word-of-mouth on tourists’ attitude and intentions to visit Jordan: An empirical study. International Business Research, vol.7(1). 14-22.
Buonincontri, P., Morvillo, A., Okumus, F., & Van Niekerk, M. (2017). Managing the experience co-creation process in tourism destinations: Empirical findings from Naples. Tourism Management62, 264-277.
Prayag, G., Hosany, S., Muskat, B., & Del Chiappa, G. (2017). Understanding the relationships between tourists’ emotional experiences, perceived overall image, satisfaction, and intention to recommend. Journal of Travel Research56(1), 41-54.
Alegre J., & Garau, J. (2010). Tourist satisfaction and dissatisfaction. Annals of Tourism Research, vol.37(1). 52–73.
Al–Refaie A., & Ko J.H., & Li M.H. (2012). Examining the factors that affect tourists' satisfaction, loyalty, WOM and intention to return using SEM: Evidence from Jordan. International Journal of Leisure and Tourism Marketing. vol.3(2).179-197.
ATLAS. (2009).ATLAS Cultural Tourism Research Project, www.tram-research.com/atlas
Auld, C., & Case, A. (1997). Social exchange processes in leisure and non-leisure settings. Journal of Leisure Research, vol.29, 183–200.
Bai, B., Jang, S. S., Cai, L. A., & O'leary, J. T. (2001). Determinants of travel mode choice of senior travelers to the United States. Journal of Hospitality & Leisure Marketing8(3-4), 147-168.
Baker, D.A., & Crompton J. L. (2000). Quality, satisfaction and behavioral intentions. Annals of Tourism Research, vol.27 (3): 785–804.
Beeho, A. J., & Prentice R.C. (1997). Conceptualizing the experiences of heritage tourists: A case study of New Lanark world heritage village. Tourism Management, vol.18 (2),75–87.
Bello D.C., & Etzel M., (1985). The Role of Novelty in the Pleasure Travel Experience. Journal of Travel Research. 20-26.
Benkenstein M., Yavas U. & Forberger D. (2003). Emotional and cognitive antecedents of customer satisfaction in leisure services: The Case of the Rostock Zoo. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, vol.10(3-4), 72-94.
Bigne, J. E., Sanchez M.I., & Sanchez J. (2001). tourism image, evaluation variables and after purchase behavior: inter-relationship. Tourism Management, vol.22 (6), 607–16.
Blodgett, J., & Granbois, D. (1992). Toward an integrated conceptual model of consumer complaining behavior. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction, and Complaining Behavior, vol.5, 93–103.
Bowen, D., Schouten, F.A, (2008), Tourist satisfaction and beyond: tourist migrants in Mallorca. International Journal of Tourism Research, vol.10, 141-153.
Cameron, J. M., & R. Bordessa. (1981). Wonderland through the looking glass. Maple, Ontario: Bestein.
Canny, I., & Hidayat, N., (2012). The influence of service quality and tourist satisfaction on future behavioral intentions: the case study of Borobudur temple as a UNESCO world culture heritage destination, IPEDR, Vol.  50 (19), 89-97.
Caunt, B. S., Franklin, J., Brodaty, N. E., & Brodaty, H. (2013). Exploring the causes of subjective well-being: A content analysis of peoples’ recipes for long term happiness. Journal of Happiness Studies, Vol.  14, 475-499.
Chen, C., & Chen F. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism Management, Vol.  31, 29–35.
Chen, Ching-Fu, & Dung Chun Tsai. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism Management, 28 (4),1115–1122.
Chen, H., & Rahman, I. (2018). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism management perspectives26, 153-163.
Cheng, T., & Lu, C. (2013). Destination image, novelty, hedonics, perceived value, and revisiting behavioral intention for island tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.  18(7), 766–783.
Clements, C.J, & Josiam, B, (1995). Role of invol. vement in the travel decision. Journal of Vacation Marketing, Journal of Vacation Marketing, Vol.  1(4), 337-348.
Cohen, E. (1979). A phenomenology of tourist experiences. Sociology, vol.  13, 179–201.
Dalkey N, & Rouke D. (1973). The Delphi procedure and rating quality of life factors. EPA, the quality of life concept, 209-221.
Dolnicar, S., Yanamandram, V., & Cliff, K. (2012). The contribution of vacations to quality of life. Annals of Tourism Research, Vol.  39(1), 59–83.
Dunman, T., & Mattila, A. (2005). The role of affective factors on perceived cruise vacation value. Tourism Management, Vol.  26, 311–323.
Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: Determinants and indicators. Current Issues in Tourism, Vol.  6(5), 369–414.
Eusebio, C., & Vieira, A L., (2013), Destination attributes evaluation, satisfaction and behavioral intentions: A structural modeling approach. International Journal of Tourism Research, Vol.15: 66-80.
Faison, E. (1977). The neglected variety drive: A useful concept for consumer behavior. Journal of Consumer Research, Vol.  4, 172–175.
Finger, F.W. and Mook, D.G. (1971). Basic Drives.  Annual Review of Psychology, vol.22(8-9), 1-38.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of marketing research, 382-388.
Fowler, Harry (1967), Satiation and curiosity: Constructs for a drive and incentive-motivational theory of exploration, Psychology of learning and motivation, vol.1, 157-277.
Goldsmith, R., & Emmert, J. (1991). Measuring product category involvement: A multitrait-multimethod study. Journal of Business Research, vol.23, 363–371.
Grappi, Silvia, & Fabrizio Montanari. (2011). The role of social identification and hedonism in affecting tourist re-patronizing behaviors: The Case of an italian festival. Tourism Management, vol. 32(5):1128–1140.
Gu, D., Zhu, H., Brown, T., Hoenig, H., & Zeng, Y. (2015). Tourism experiences and self-rated health among older adults in china. Journal of aging and health28(4), 675-703.
Gursoy D, & Gavcar E. (2003). International leisure tourists' involvement profile. Annals of Tourism Research,30(4),906–26.
Haub, C. (2011). World population aging: clocks illustrate growth in population under age 5 and over age 65. Population Reference Bureau.
Hirschman, H.C., & Holbrook, M.B. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. Journal of Consumer Research, vol. 9(2). 132-140.
Hsu, C. H., Cai, L. A., & Wong, K. K. (2007). A model of senior tourism motivations—Anecdotes from Beijing and Shanghai. Tourism Management28(5), 1262-1273.
Huang, S., & Hsu C. H. C.(2009). Effects of Travel Motivation, Past Experience, Perceived Constraint, and Attitude on Revisit Intention. Journal of Travel Research OnlineFirst, 1-16.
Huang, Songshan S., Betty Weiler, & Assaker Guy. (2015). Effects of interpretive guiding outcomes on tourist satisfaction and behavioral intention. Journal of Travel Research, vol. 54 (3): 344–58.
Hwang, S., C. Lee, & H. Chen. (2005). The Relationship among Tourists’ Involvement, Place attachment and Interpretation Satisfaction in Taiwan’s National Park. Tourism Management, vol.26 (2),143-56.
Hyelin, K., Woo, E., & Uysal M. (2015). Tourism experience and quality of life among elderly tourists. Tourism Management, vol.46. 465-476.
Iso-Ahola, S. E. (1980). Social Psychology of Leisure and Recreation. Dubuque, Iowa: Win. C. Brown.
Jang, S., Bai, B., Hu, C., & Wu, C. M. E. (2009). Affect, travel motivation, and travel intention: A senior market. Journal of Hospitality & Tourism Research33(1), 51-73.
Kim, H., Woo, E., & Uysal, M. (2015). Tourism experience and quality of life among elderly tourists. Tourism management46, 465-476.
Kruger, P. S. (2012). Perceptions of tourism impacts and satisfaction with particular life domains. In M. Uysal, R. Perdue, & M. J. Sirgy (Eds.), Handbook of tourism and quality-of-life research: Enhancing the lives of tourists and residents of host communities (pp. 279-292). Dordrecht, Netherlands: Springer.
Lankford, S. L., R. Hetzler, & T. Kitajima. (1996). Crowding and Satisfaction with Ocean Recreation: A Cross-Cultural Perspective. Paper presented at the 4th World Congress of the World Leisure and Recreation Association, Cardiff, Wales, UK.
Lee, S. H., & Tideswell, C. (2005). Understanding attitudes towards leisure travel and the constraints faced by senior Koreans. Journal of Vacation Marketing11(3), 249-263.
Lee, T. H., & Hsu, F. Y., (2013), Examining how attending motivation and satisfaction affects the loyalty for attendees at aboriginal festivals. International Journal of Tourism Research, vol. 15,18-34.
Lee, T.-H., & Crompton, J. (1992). Measuring novelty seeking in tourism. Annals of Tourism Research, vol.19, 732–751.
Litvina W.S., Goldsmith. R.E.& Pana B. (2008).  Understanding the relationships between tourists’ emotional experiences, perceived overall image, satisfaction, and intention to recommend. Tourism Management, vol. 29(3),458-468.
Lohmann, M., & Danielsson, J. (2001). Predicting travel patterns of senior citizens: How the past may provide a key to the future. Journal of vacation marketing7(4), 357-366.
Losier, G. F., Bourque, P. E., & Vallerand, R. J. (1993). A motivational model of leisure participation in the elderly. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and applied, vol. 127(2), 153-170.
Lovelock, C. H. (2000). Service marketing (4th ed.). NJ: Prentice Hall International.
Manfredo, M. J. (1989). An investigation of the basis for external information search in recreation and tourism. Leisure Sciences, vol.11(1), 29-45.
Mannell R.C., & Iso-Ahola S. E. (1987). Psychological nature of leisure and tourism experience. Annals Tourism Research, vol.14, 314 - 331.
Murphy, P. E., Pritchard, M. P., & Smith, B. (2000). The destination product and its impact on traveler perceptions. Tourism Management, vol.21, 43–52.
Neal, J., Uysal, M., & Sirgy, M. J. (2007). The effect of tourism services on travelers' quality of life. Journal of Travel Research, vol.46(2), 154-163.
Nissen, Henry W. (1951), Phylogenetic Comparison, Handbook of Experimental Psychology, ed. S.S. Stevens, New York: John Wiley & Sons.
Oh, H., & Jeong M. (2004). An extended process of value judgment. International Journal of Hospitality Management. vol. 23(4),343-362.
Patuelli, R., & Nijkamp, P. (2016). Travel motivations of seniors: a review and a meta-analytical assessment. Tourism economics22(4), 847-862.
Prebensen, N., Woo, E., & Uysal, M. (2013). Experience value: antecedents and consequences. Current Issues in Tourism, vol.17(10), 910-928.
Puczko, L., & Smith, M. (2012). An analysis of QOL domains from the demand side. In M. Uysal, R. Perdue, & M. J. Sirgy (Eds.), Handbook of tourism and quality-of-life research: Enhancing the lives of tourists and residents of host communities (pp.263-278). Dordrecht, Netherlands: Springer.
Rahman, T., Mittelhammer, R.C. & Wandscheider, P. (2005). Measuring the quality of life across countries: A sensitivity analysis of well-being indices. WIDER Research Paper United Nations University Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 19–33.
Schröder, A., & Widmann, T. (2007). Demographic change and its impact on the travel industry: Oldies—nothing but goldies?. In Trends and issues in global tourism 2007 (pp. 3-17). Springer, Berlin, Heidelberg.
Sedgley, D., Pritchard, A., & Morgan, N. (2011). Tourism and ageing: A transformative research agenda. Annals of Tourism Research38(2), 422-436.
Selstad, L. (2007). The social anthropology of the tourist experience. Exploring the “middle role”. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol.7(1),19-33.
Signoretti, A., Martins, A. I., Almeida, N., Vieira, D., Rosa, A. F., Costa, C. M., & Texeira, A. (2015). Trip 4 all: A gamified app to provide a new way to elderly people to travel. Procedia Computer Science67, 301-311.
Silverstein, M., & Parker, M. G. (2002). Leisure activities and quality of life among the oldest old in Sweden. Research on Aging, vol.24(5), 528-547.
Sirgy M. (2010). Toward a quality-of-life theory of leisure travel satisfaction. Journal of Travel Research, vol.49(2):246–60.
Smith, M. K., Puczkó, L., Michalkó, G., Kiss, K., & Sziva, I. (2015). Balkan wellbeing and health tourism: Final report. Budapest: Metropolitan University.
Smith, M. K., & Diekmann, A. (2017). Tourism and wellbeing. Annals of Tourism Research66, 1-13.
Spiers, A., & Walker, G. J. (2009). The effects of ethnicity and leisure satisfaction on happiness, peacefulness, and quality of life. Leisure Science, vol.31, 84-99.
Steinkuehler, C. A., & Williams D. (2006). Where Everybody Knows Your (Screen) Name: Online Games as ‘Third Places’. Journal of Computer-Mediated Communication, 4(11), 885–909.
Sthapit. E., Coudounaris D. N. (2017). Memorable tourism experiences: antecedents and outcomes. Scandinavian. Journal of Hospitality and Tourism, vol.18(1), 72-94.
Sutton, W. (1967) Travel and understanding: notes on the social structure of tourism. International Journal of Comparative Sociology, vol. 8(2), 218-223.
Tsai D and Chen, C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions. Tourism Management,28 (4): 1115-1122
Uysal, M., Sirgy, J. M., Woo, E., & Kim, M. (2016). Quality of Life (QoL) and well-being research in tourism. Tourism Management, vol.53, 244–261.
Wang, D. (2004). Tourist Behaviour and Repeat Visitation to Hong Kong. An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, vol.6(1), 99-118.
Wei, S., & Milman, A. (2002). The impact of participation in activities while on vacation on seniors' psychological well-being: A path model application. Journal of Hospitality & Tourism Research26(2), 175-185.
Williams, P. & Souter, G.N. (2009). Value, satisfaction and behavioral intentions in an adventure tourism context. Annals of Tourism Research, vol.36(3).413-438.
Witt, P.A. & Bishop, D.W. (1970). Situational Antecedents to Leisure Behavior. Journal of Leisure Research, vol.2, 64-77.
Yoon, Y., and M. Uysal. (2005). An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model. Tourism Management, vol.26: 45-56.
Žabkar, Vesna, Maja Makovec-Brenčič, & Tanja Dmitrović. (2010). modelling perceived quality, visitor satisfaction and behavioral intentions at the destination level. Tourism Management, vol.31 (4): 537-546.
Zatori, A., Smith, M. K., & Puczko, L. (2018). Experience-involvement, memorability and authenticity: The service provider's effect on tourist experience. Tourism Management67, 111-126.
Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, vol.52, 2–22.
Zuckerman, m., Kolin, E. Price, L. & Zoob, I. (1964). Development of a sensation-seeking scale. Journal of consulting Psychology, vol.28(6), 477–482.