1. تحلیل تاثیر ظرفیت سازمانی در رقابت پذیری مقصد گردشگری آبگرم، مورد مطالعه: شهر سرعین

مجتبی جاودان؛ سیمین تولایی؛ فاطمه مهربان

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 83-129

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.63304.2603

چکیده
  رشد فزاینده صنعت گردشگری، ذینفعان گردشگری را در مسیر تفکر و اقدام راهبردی مقتضی برای ارتقای توانایی رقابت پذیری مقصد، قرار داده است؛ لذا، هدف پژوهش، تحلیل تاثیر توسعه ظرفیت سازمانی در رقابت پذیری مقصد گردشگری سرعین است؛ روش پژوهش تحلیلی است و داده های اولیه مبتنی بر ابزار پرسشنامه ازجمعیت نمونه بالغ بر 200 نفر به شیوه تصادفی هدفمند ...  بیشتر

2. ارائه مدل پیش بینی کنندۀ بازگشت گردشگران سلامت بر اساس خوشه‌های سبک زندگی (با تاکید بر چشمه‌های آبگرم رامسر)

عظیم زارعی؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 109-136

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2018.12956.1362

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل پیش‌بینی کنندۀ بازگشت گردشگران آبگرم بر اساس خوشه‌های سبک زندگی است که این موضوع در دو گام مرتبط با هم صورت پذیرفت. در گام اول با استفاده از پرسشنامه‌ی سبک زندگی عابدی و کجباف، که پایایی و روایی آن به ترتیب از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بررسی و تایید قرار گرفت نظرات 391 گردشگر در ...  بیشتر