نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل پیش‌بینی کنندۀ بازگشت گردشگران آبگرم بر اساس خوشه‌های سبک زندگی است که این موضوع در دو گام مرتبط با هم صورت پذیرفت. در گام اول با استفاده از پرسشنامه‌ی سبک زندگی عابدی و کجباف، که پایایی و روایی آن به ترتیب از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بررسی و تایید قرار گرفت نظرات 391 گردشگر در مورد  10 بعد سبک زندگی جمع‌آوری شد، سپس با استفاده از تحلیل خوشه‌ای K میانگین و بر اساس شاخص‌ دیویس-بولدین خوشه‌های بهینه بدست آمد و گردشگران آبگرم در سه خوشه دسته‌بندی شدند. در گام دوم با استفاده از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با گردشگران، 14 شاخص تاثیرگذار بر سفر مجدد آنها شناسایی و با استفاده از روش درخت تصمیم، مدل‌های تصمیم گردشگران در بازگشت مجدد طراحی و قواعد اگر-آنگاه مرتبط با هر خوشه استخراج شد. نتایج نشان داد گردشگران خوشه اول به شدت به هزینه‌های سفر از قبیل هزینه اقامت و هزینه چشمه حساس هستند، برای گردشگران خوشه دوم شاخص‌های بهداشت چشمه، تسهیلات امنیتی و نحوه برخورد کارکنان در اولویت تصمیم‌گیری قرار دارد و در نهایت در الگوی تصمیم گردشگران خوشه سوم سه شاخص بهداشت چشمه، امکانات اقامت و تسهیلات مشاوره‌ای و پزشکی از اهمیت فراوانی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the Prediction Model for the Return of Health Tourists based on Lifestyle Clusters (with Emphasis on Ramsar Hot Springs)

نویسنده [English]

  • azim zarei 1

1 Associate Professor., Management Systems ,Department, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to draw a prediction model for the return of spa tourist based on lifestyle clusters. This was done in two related steps. In the first step, Abdi and Kajbaf lifestyle questionnaire was used, which its reliability and validity were verified through Cronbach's alpha and first and second confirmatory factor analysis respectively. The views of 391 tourists were gathered on 10 dimensions of lifestyle. Then using cluster analysis, K mean obtained and based on Davis-Bouldin index, optimum cluster were acquired. Spa tourists were classified in three clusters. In the second step, using profound semi-structured interviews with tourists, 14 effective indicators were identified for their re-travel. Using Decision tree method, the decision models of return of tourists designed and the rules if-then related to each cluster were extracted. The results showed that the tourists in the first cluster are highly sensitive to travel costs such as the cost of accommodation and the cost of the spring, for the tourists in the second cluster, the health factors of the spring, security facilities, and employees’ behavior are the priorities for decision making. Finally, in the pattern of the decision of tourists in the third cluster, three indicators of spring health, accommodation facilities, and counseling and medical facilities are of great importance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return of Tourists
  • Spa Tourism
  • lifestyle
  • Decision tree
ابراهیم زاده، عیسی؛ ولاشجردی فراهانی، راضیه (1389). تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن (مطالعه موردی: گردشگران نوروزی شهرستان محلات)، فصلنامه مطالعات شهری، شماره چهارم، صص 1-10.
حقیقی کفاش، مهدی؛ ضیایی، محمود؛ جعفری، قاسم (1389). اولویت‌بندی عوامل مربوط به توسعه‌ی گردشگری درمانی ایران، مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 11، صص23-40.
سیف الدینی، فرانک؛ شعبانی فرد، محمد؛ حسینی، علی؛ رشیدی، مصطفی (1389). سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان (نمونه موردی: شهر اصفهان)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 71، صص 67-87.
ظهیری‌نیا، مصطفی؛ نیکخواه، هدایت الله (1394). بررسی نگرش ساکنان شهر بندرعباس نسبت به تاثیرات گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهمف شماره 32، صص 43-65.
عربشاهی کریزی، احمد و آریان فر، مرتضی (1392). گردشگری سلامت و قابلیت‌های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران، جغرافیایی فضای گردشگری، دوره 3، شماره 9، صص 133-152.
علیزاده ثانی، محسن؛ فراهانی، بنفشه؛ احمدی خطیر، طاهره (1393). عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در چشمه‌های آبگرم استان مازندران (مطالعات موردی: رامسر و لاویج)، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، شماره 11، صص 33-52.
کیاکجوری، داود و میرتقیان رودسری، سید محمد (1392). راهبردهای گردشگری پیش‌گیرانه چشمه‌های آبگرم و معدنی رامسر، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 23، صص 97-129.
گل شیری اصفهانی، زهرا؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ پورطاهری، مهدی (1393). تبیین چرخه‌های الگوی توسعۀ گردشگری سلامت در مناطق روستایی ایران (با تاکید بر چشمه‌های آبگرم)، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، شماره 11، صص11-32.

لعلی، محسن؛ عابدی، احمد؛ کجباف، محمدباقر (1391). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)، پژوهشهای روان شناختی، دوره  15، شماره  1، پیاپی 29، صص 64-80.

مشیری، سید رحیم و فرشته فتح الهی (1388). چشمه‌های آبگرم، توانمندی شهر رامسر در عرصه توریسم درمانی، فصلنامه جغرافیا، دوره 3، شماره 11، صص 57-76.
Ahmad L. GH. (2013a). Using Data Mining Techniques for Predic-tion Breast Cancer Recurrence. Iranian Journal of Breast Disease, 5(4): 23–34.
Ahmad L. GH. (2013b). Review top 7 Algorithms in Data Mining for Prediction Survivability, Diagnosis and Recurrence of Breast Cancer. Iranian  Journal of Breast Disease, 6(1): 52–61.
Chen, K-H., Liua, H-H., and Chang, F-H. (2013). Essential customer service factors and the segmentation of oldervisitors within wellness tourism based on hot springs hotels, International Journal of Hospitality Management, 35, 122–132.
Connell J. (2006). Medical tourism, Sea, sun, sand and...surgery. Tourism Management, 27(5),1093-1100.
Connell, J. (2013). Contemporary medical tourism: conceptualization, culture and commodification, Tourism Management, Vol. 34, pp. 1-13.
Cormany, D. and Baloglu, S. (2011), “Medical travel facilitator websites: an exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist”, Tourism Management, Vol.32, No. 4, pp. 709-16.
Formica, S. and Uysal, M. (2002). Segmentation of travelers based on environmental attitudes, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, Vol. 9 (3/4), pp. 35-49.
Fu¨ ller, J. and Matzler, K. (2007). Customer delight and market segmentation: an application of the three-factor theory of customer satisfaction on life style groups, Tourism Management, Vol. 29(1): 116-26.
Gonza´ lez, A. and Bello, L. (2002). The construct lifestyle in market segmentation: the behaviour of tourist consumers, European Journal of Marketing, Vol. 36 Nos 1/2, pp. 51-85.
Goodarzi, M.,  Haghtalab, N. and Shamshiry, E (2016). Wellness tourism in Sareyn, Iran: resources, planning and development, Current Issues in Tourism, 19:11, 1071-1076.
Goodarzi, M.,  Haghtalab, N., and Shamshiry, E. (2016). Wellness tourism in Sareyn, Iran: resources, planning and development, Current Issues in Tourism, 19(11),1071-1076.
Hallab, Z.A.A., Yoon, Y. and Uysal, M. (2003). Segmentation based on the healthy-living attitude: a market’s trave behaviour, Journal of Hospitality and Leisure Marketing, Vol. 10 Nos 3/4, pp. 185-98.
Harahsheh, S.  S.  (2002). Curative Tourism in Jordan and its Potential Development. Bournemouth University, United Kingdom.
Hede, A.-M., Jago, L. and Deery, M. (2004). Segmentation of special event attendees using personal values: relationship with satisfaction and behavioural intentions, in Thyne, M. and Laws, E. (Eds), Hospitality, Tourism, and Lifestyle Concepts: Implications for Quality Management and Customer Satisfaction, The Haworth Press, New York, NY, pp. 33-55.
Helmy, E. (2011). Benchmarking the Egyptian medical tourism sector against international best practices: an exploratory study, An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 6 No. 2, pp. 293-311.
Huang, L. and & Xu, H. (2014). A Cultural Perspective of Health and Wellness Tourism in China, Journal of China Tourism Research, 10:4, 493-510.

Iversen, N. M., Hem, L. E., and Mehmetoglu, M. (2016). Lifestyle segmentation of tourists seeking nature-based experiences: the role of cultural values and travel motives, Journal of Travel & Tourism Marketing, 33: S38–S66.

Konu, H. (2010). Identifying potential wellbeing tourism segments in Finland, Tourism Review, Vol. 65, (2), pp. 41 – 51.
Lee, J and Kim, H-B. (2015). Success factors of health tourism: cases of Asian tourism cities, International Journal of Tourism Cities, Vol. 1 Iss 3 pp. 216 – 233.
Lim, Y. J.,  Kim, H. K. and  Lee, T. J. (2016). Visitor Motivational Factors and Level of Satisfaction in Wellness Tourism: Comparison Between First-Time Visitors and Repeat Visitors, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(2), 137-156.
Moscardo, G. (2004). Escaping the jungle: an exploration of the relationships between lifestyle market segments and satisfaction with a nature based tourism experience, in Thyne, M. and Laws, E. (Eds), Hospitality, Tourism, and Lifestyle Concepts: Implications for Quality Management and Customer Satisfaction, The Haworth Press, New York, NY, pp. 75-94.
Park, D-B  and Yoon, Y-S (2009). Segmentation by motivation in rural tourism: A Korean case study, Tourism Management, Volume 30(1), 99–108.
Smith, M. and Puczko, L. (2009). Health and wellness tourism. United Kingdom: Butterworth-Heinemann.
Steiner, C., & Reisinger, Y. (2006). Ringing the fourfold: A philosophical framework for thinking about wellness tourism. Tourism Recreation Research, 31(3): 5-14.
Thyne, M., Davies, S. and Nash, R. (2004). A lifestyle segmentation analysis of the backpacker market in scotland: a case study of the Scottish Youth Hostel Association, in Thyne, M. and Laws, E. (Eds), Hospitality, Tourism, and Lifestyle Concepts: Implications for Quality Management and Customer Satisfaction, The Haworth Press, New York, NY, pp. 95-119.
World Tourism Organization (2006), Mega-Trends of Tourism in Asia-Pacific, World Tourism Organization, Madrid.