نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

رشد فزاینده صنعت گردشگری، ذینفعان گردشگری را در مسیر تفکر و اقدام راهبردی مقتضی برای ارتقای توانایی رقابت پذیری مقصد، قرار داده است؛ لذا، هدف پژوهش، تحلیل تاثیر توسعه ظرفیت سازمانی در رقابت پذیری مقصد گردشگری سرعین است؛ روش پژوهش تحلیلی است و داده های اولیه مبتنی بر ابزار پرسشنامه ازجمعیت نمونه بالغ بر 200 نفر به شیوه تصادفی هدفمند از جامعه آماری گردشگران ,و کارشناسان وابسته به صنعت گردشگری گرد آوری شد. یافته های توصیفی نشان داد که در چارچوب ظرفیت سازمانی، مولفه های ظرفیت رهبری سازمان و ارتباطات سازمانی و در حوزه رقابت پذیری مقصد، دو مولفه ی مدیریت و بازاریابی و عملکرد رقابتی مقصد، در شرایط مناسبی برای پیشبرد توسعه گردشگری قرار ندارند؛ مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی محقق ساخته از برازش مناسب برخوردار بوده، در نتیجه، تاثیر توسعه ظرفیت سازمانی در رقا بت پذیری مقصدگردشگری آبگرم در شهر سرعین، مثبت و معناداراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analizing The Effect of the Organizational Capacity on the Competitiveness of Spa Tourism Destinations; Case Study: Sarein City

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Javdan 1
  • Simin Tavallaei 2
  • Fatemeh Mehraban 3

1 Assistant Professor at the Department of Geography & Tourism planning, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Professor at the Department of Geography & Tourism planning, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 M.A. Student in Geography & Tourism Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the impact of organizational capacity on the competitiveness of Sarein spa tourism destination and consequently the research model is quantitative. The required initial data were obtained using a questionnaire and composed of a statistical population of tourists and experts from executive organizations and services related to the tourism industry based on 200 randomly selected samples in a purposeful manner. Findings indicated that from the perspective of organizational capacity development, the components of leadership capacity and especially communication are weak. Also, from the view point of competitiveness, apart from the appropriate conditions of the resource quality component, the other two components, namely destination management and the competitive performance component, are not in suitable conditions to promote tourism development. Structural equation modeling demonstrated that the components of organizational capacity development have a positive and significant effect on the competitiveness of Sarein spa tourist destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Capacity
  • Tourism Destination Competitiveness Spa Tourism
  • Sarein City