دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزش‌های توریسم آموزش حلقه میانجی ارتباط فناوری اطلاعات بر جذب دانشجویان بین‌المللی در آموزش عالی

طیبه براهویی؛ روح اله باقری مجد

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 235-262

https://doi.org/10.22054/tms.2020.48152.2229

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات بر جذب دانشجویان بین‌المللی با میانجی‌گری ارزش‌های توریسم آموزش در آموزش عالی بوده است. روش پژوهش همبستگی بود که در جامعه تحقیق اعضا هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 171 نفری براساس تصادفی طبقه‌ای اجرا شده است. ابزار پژوهش سه پرسشنامه ارزش توریسم آموزش، فناوری اطلاعات و جذب دانشجویان ...  بیشتر

ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

محمد تقی تقوی‌فرد؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 19-39

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4162

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین صنایع خدماتی، رقابت تنگاتنگی را با سایرصنایع در جهان تجربه میکند. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات بر تمام بخشهای این صنعت تأثیرشگرفی گذاشته است. گردشگری الکترونیکی حاصل پیوند میان گردشگری و فناوری اطلاعاتاست.قابلیتها و مزیتهای رقابتی حاصل از گردشگری الکترونیک از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادیدر ...  بیشتر

الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی

مهدی یادگاری؛ شهریار محمدی؛ پیمان یارمحمدی سامانی

دوره 10، شماره 30 ، تیر 1394، ، صفحه 129-148

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری به عنوان بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا شناخته میشود. با توجه بهفراگیر شدن فناوری اطلاعات و کسب وکارهای الکترونیکی، توجه ویژه به گردشگری الکترونیکی جهتبهرهمندی از ظرفیت های این صنعت، میتواند بسیار مفید باشد. در این پژوهش پس از مروری بر مفاهیم وتعاریف گردشگری و گردشگری الکترونیکی، به مدل های اعتماد الکترونیکی ...  بیشتر

عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در هتلهای شهر شیراز

محمود نادری بنی؛ علی دلشاد؛ فاطمه محمدی؛ مرضیه ادیب زاده

دوره 10، شماره 29 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 69-93

چکیده
  در دهههای اخیر، فناوری های اطلاعاتی تقریبا با تمام جنبههای زندگی ما به ویژه زندگی کاری و حرفهای گره خورده است. کاربرد فناوری های اطلاعاتی در حوزههای مختلف و رشد سریع استفاده از رایانه در سازمانها، اهمیت ویژه ای به بررسی عوامل مؤثر بر عدم پذیرش فناوری های اطلاعاتی در سازمانها، بخشیده است. بهرغم تمام مزیتهای ذاتی فناوری های ...  بیشتر

عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری

علی عطافر؛ جواد خزایی پول؛ مهدی پور مصطفی خشکرودی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 133-156

چکیده
  توسعه ی فناوری اطلاعات بر حوزه های مختلف کسب و کار و زندگی جاری بشر امروزی اثر داشته است و زمینه تحول، تسریع امور را با ایجاد بسترهای یکپارچه فراهم آورده است. در این میان صنعت گردشگری به مثابه یکی از کسب و کارهای سودآور و مهم دنیا در سال های اخیر تجربه ها و تحولات جدیدی را مشاهده کرده است و با تغییراتی چشم گیر سعی کرده است تا گام های بزرگی ...  بیشتر

نقش فناوری اطلاعات و اینترنت در توسعه دانش جهانگردی

محمدعلی زکی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1384، ، صفحه 23-40

چکیده
   جهانگردی به مثابه حوزه ای مستقل و جدید علمی تلقی می شود که دانشمندان متعدد علوم انسانی و اجتماعی به بررسی آن می پردازند. جهانگردی علاوه بر بخش صنعت، در محیط های دانشگاهی مدنظر می باشد. کارکرد دانشگاه ها در حوزه جهانگردی شامل دو قلمرو آموزش (تربیت نیروی ماهر) و پژوهش می باشد. فنآوری اطلاعات و اینترنت به طور قابل ملاحظه ای فعالیت های ...  بیشتر