دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
تعیین پیشران های کلیدی مؤثر در توسعة گردشگری پزشکی (مورد پژوهی : کلان شهر اصفهان)

علی زنگی آبادی؛ فرحناز ابوالحسنی؛ علی رضا جباری جباری

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.77140.2901

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارائه پیشران های کلیدی مؤثر در توسعة گردشگری پزشکی کلان شهر اصفهان است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، براساس روش‌های جدید آینده‌نگاری، تحلیلی و اکتشافی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 35 نفر از کارشناسان حوزۀ برنامه‌ریزی گردشگری، مدیران ...  بیشتر

تبیین تعامل ارزش ویژه برند گردشگری و منظر شهری از دید گردشگران خارجی، نمونه موردمطالعه ;کلانشهر اصفهان

فریبا وحیدزادگان؛ علی زنگی آبادی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 173-200

https://doi.org/10.22054/tms.2021.57888.2466

چکیده
  در مواجهه با رقابت‌پذیری فزاینده صنعت گردشگری، برند گردشگری مقصد به‌عنوان دارایی مهمی که هویت مقصد گردشگری را تعیین می‌کند، ظهور می‌یابد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی ﯾﮑﯽ از مهم­ترین ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮی تأثیر ﺑه ﺴﺰاﯾﯽ دارد زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ می‌کند، ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ...  بیشتر

بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز

مجید گودرزی؛ مسعود تقوایی؛ علی زنگی آبادی

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، ، صفحه 1-25

چکیده
  سالانه تعداد زیادی از گردشگران به منظور معالجه به کشورهای دیگر سفر می کنند و ضمن استفاده از خدماتدرمانی و پزشکی، به بازدید از نقاط دیدنی کشورها می پردازند. این شیوه از گردشگری در حال حاضر در اکثر کشورهایدنیا معمول شده است و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. با توجهبه کم هزینه بودن و پر درآمد ...  بیشتر

تحلیل فضایی، سطح بندی و برنامه ریزی مراکز اقامتی با استفاده از شاخص توسعه گردشگری (TDI)

علی زنگی آبادی؛ فرحناز ابوالحسنی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1384، ، صفحه 25-43

چکیده
  گردشگران، به جایی سفر می کنند که از اعتماد، اطمینان و امنیت کافی برخوردار بوده، برای آنان یا ناشناخته و یا از جاذبه های فراوانی برخوردار باشد، در این شرایط، ارائه خدمات، تأسیسات و تجهیرات مناسب در افزایش انگیزه سفر آنها مؤثر است. گسترش خدمات رفاهی، زیربنایی و تأمین محل اقامت مناسب و ارزان در افزایش تعداد گردشگران و رونق گردشگری، نقش ...  بیشتر