دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
موانع توسعه گردشگری ورزش‌های‌آبی-ساحلی در ایران

محبوبه عابدی؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی؛ افشار هنرور

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، ، صفحه 203-234

https://doi.org/10.22054/tms.2021.12792

چکیده
  ایران از پتانسیل لازم برای جذب گردشگر ورزش‌های آبی ـ ساحلی برخوردار است، ولی دارای جایگاه مناسبی نیست. پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی موانع توسعة گردشگری ورزش­های آبی ـ ساحلی در ایران است. جامعۀ پاسخگویان پژوهش در مرحله کیفی  شامل استادان، کارشناسان علوم ورزشی و گردشگری بوده‌است. برای این منظور، از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر