دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتل های سنتی با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت- عملکرد از دیدگاه گردشگران داخلی (مورد مطالعه هتل های سنتی منتخب استان یزد)

میرمحمد اسعدی؛ عادل آذر؛ سیدعلی نقوی

دوره 12، شماره 39 ، مهر 1396، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/tms.2017.14822.1421

چکیده
  هدف پژوهش حاضر سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتل­های سنتی منتخب استان یزد از دیدگاه گردشگران داخلی است. این پژوهش از نوع پژوهش­های کاربردی است و از نظر شیوه انجام پژوهش در زمره پژوهش­های توصیفی- پیمایشی جای می­گیرد. جامعه آماری این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است، بدین صورت که در بخش اول به­منظور شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ...  بیشتر