دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
طراحی مدل هوشمندی برند در استارت‌آپ‌های گردشگری: رویکردی آمیخته

مریم ورمقانی؛ عظیم زارعی؛ داوود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه

دوره 18، شماره 62 ، تیر 1402، ، صفحه 123-159

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73204.2832

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل هوشمندی برند گردشگری در استارت‌آپ‌های گردشگری و آزمون اعتبار آن مدل بود. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده‌بنیاد استفاده شد. در این بخش، با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی با 6 نفر از اساتید دانشگاه و 18 نفر از مدیران برند استارت‌آپ‌های گردشگری مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران و ...  بیشتر

طراحی شبکۀ مضامین برندِ حلال در صنعت گردشگری درمانی

امین عارفی؛ داود فیض؛ بهار بیشمی؛ عظیم زارعی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 197-220

https://doi.org/10.22054/tms.2020.30282.1879

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های ملموس و مزایای منطقی برندِ هتل بیمارستان حلال می باشد. روش پژوهش مبتنی بر مبنای فلسفی تفسیری، جهت گیری بنیادی، رویکرد استقرایی و شیوه انجام آن کیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان و مدیران هتل بیمارستان گاندی و مجتمع هلال ایران می باشد. نمونه گیری از طریق نمونه گیری قضاوتی صورت پذیرفت و برای ...  بیشتر

ارائه مدل پیش بینی کنندۀ بازگشت گردشگران سلامت بر اساس خوشه‌های سبک زندگی (با تاکید بر چشمه‌های آبگرم رامسر)

عظیم زارعی؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22054/tms.2018.12956.1362

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل پیش‌بینی کنندۀ بازگشت گردشگران آبگرم بر اساس خوشه‌های سبک زندگی است که این موضوع در دو گام مرتبط با هم صورت پذیرفت. در گام اول با استفاده از پرسشنامه‌ی سبک زندگی عابدی و کجباف، که پایایی و روایی آن به ترتیب از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بررسی و تایید قرار گرفت نظرات 391 گردشگر در ...  بیشتر