دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اثر جهت‌گیری ارزشی بر رفتار گردشگری محیط‌زیستی به واسطه تئوری ارزش عقیده هنجار و نظریه انتظار در میان گردشگران دربند و درکه

یزدان شیرمحمدی؛ غزاله دارابی؛ زینب هاشمی باغی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 221-252

https://doi.org/10.22054/tms.2020.37757.2147

چکیده
  این مطالعه با ادغام تئوری ارزش عقیده هنجار استرن و تئوری انتظار وروم به دنبال تعیین مدل رفتار محیط زیستی گردشگران دربند و درکه می-پردازد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران درکه و دربند تهران می‌باشد. در اینپژوهش از نرم‌افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام شده است. یافته‌ها پژوهش حاکی از آن است جهت‌گیری ارزشی محیط زیست و جهت‌گیری ارزشی نوع ...  بیشتر

اثر درگیری ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‌المللی(مطالعه موردی شهر تهران)

یزدان شیرمحمدی؛ غزاله دارابی؛ زینب هاشمی باغی

دوره 12، شماره 39 ، مهر 1396، ، صفحه 95-121

https://doi.org/10.22054/tms.2017.15230.1429

چکیده
  در محیط فرارقابتی کنونی بازاریابان مقاصد گردشگری، بایستی بر برندسازی و عوامل تشکیل‌دهنده برند مقصد گردشگری توجه ویژه‌ای نمایند. از آنجایی‌که توجه و درگیری ذهنی، انتخاب و قصد بازدید از عناصر اساسی در ساختار برند گردشگری می‌باشد، هر گونه تغییر در این عناصر می‌تواند در تقاضای بازدید مجدد حائز اهمیت باشد. در این پژوهش به بررسی اثر ...  بیشتر