اثر درگیری ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‌المللی(مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد مدیریت دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشدمدیریت بازرگنی دانشگاه پیام نور

چکیده

در محیط فرارقابتی کنونی بازاریابان مقاصد گردشگری، بایستی بر برندسازی و عوامل تشکیل‌دهنده برند مقصد گردشگری توجه ویژه‌ای نمایند. از آنجایی‌که توجه و درگیری ذهنی، انتخاب و قصد بازدید از عناصر اساسی در ساختار برند گردشگری می‌باشد، هر گونه تغییر در این عناصر می‌تواند در تقاضای بازدید مجدد حائز اهمیت باشد. در این پژوهش به بررسی اثر درگیری ذهنی پایدار گردشگری در قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‌المللی با تأثیر و بدون تأثیر متغیرهای واسطه(آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت درک شده برند و وفاداری به برند) پرداخته ‌شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره‌ی تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران بین‌المللی و داخلی شهر تهران می‌باشد. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه‌ها نیز از روش بوت استراپ استفاده ‌شده است. یافته‌ها پژوهش حاکی از آن است که درگیری پایدار ذهنی گردشگر بر قصد بازدید گردشگران داخلی با تأثیر متغیرهای واسطه اثرگذار می‌باشد و درگیری پایدار ذهنی گردشگر بر قصد بازدید مجدد گردشگران بین‌المللی با تأثیر و بدون متغیرهای واسطه تأثیر مثبت و معناداری دارد در واقع بازدید مجدد از مقصد گردشگری شهر تهران مستلزم توجه به آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت برند مقصد، وفاداری به برند مقصد و درگیری پایدار گردشگری است. این عوامل دارای روابط متقابل بوده و اثر آن‌ها در بین گردشگران داخلی با گردشگران خارجی متفاوت است. بنابراین بازاریابی و استراتژی برندسازی برای گردشگران داخلی باید متفاوت از برندسازی برای گردشگران بین‌المللی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mental Conflicts on the Domestic Tourists’ Intention to Revisit in Comparison with International Tourists (case study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • yazdan shirmohammadi 1
  • ghazaleh Darabi 2
  • Zynab Hashemi baghi 3
1 Assistant professor at Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Master of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the current super competitive environment, tourism marketers should focus on branding and the factors that make up the brand of a tourism destination. Since attention and mental conflicts, choice and intention to visit are the essential elements in the tourism brand's structure, any change in these elements can be important in the demand for re-visitation. The aim of this study was to investigate the effect of sustained tourism mental conflicts into domestic tourists intention of revisiting in comparison with international tourists with and without the effect of intermediary variables (brand awareness, brand image, brand perceived quality and brand loyalty). The present research is applied in terms of its purpose and is considered     as descriptive-survey research in terms of research methodology. The statistical population is the international and domestic tourists of Tehran. The Statistical analyses were performed using SPSS and AMOS software. The bootstrap method was used to test the path analysis of hypothesis. The findings of the research indicate that the sustained mental involvement of the tourists on the intention of visiting domestic tourists is influenced by the effect of intermediate variables and the sustained mental involvement of the tourists has a positive and significant effect on the intention of international tourists’ re-visitation with effect and without intermediary variables. In fact, revisiting Tehran as a tourism destination requires considering brand awareness, brand image, destination brand quality, loyalty to the destination brand and sustainable tourism engagement. These factors are interconnected and their effect on domestic tourists is different from foreign tourists. Therefore, marketing and branding strategies for domestic tourists should be different from branding for international tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist’s Mental Conflict
  • Tourism Brand
  • Domestic Tourism
  • International Tourism
  • Visit Intention
ایمانی خوش‌خو، محمدحسین و ایوبی یزدی، حمید(1389)، "عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد". فصلنامه مطالعات مدیریت جهانگردی، دوره 8، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 137-113
تاج‌زاده نمین، ابوالفضل و اسمعیل مشرفی، فاطمه(1393). "اولویت‌بندی مؤلفه‌های ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی"، فصلنامه مطالعات مدیریت جهانگردی، دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 35-58
رحیم نیا، فریبرز؛ فاطمی، سیده زهرا و هرندی، عطاءاله(1392). "بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره کلان شهر مشهد)"، مدیریت بازرگانی
ضرغام بروجنی، حمید(1388)، "تهران، شهری جذاب برای برنامه‌ریزی توسعه گردشگری": (www.tourismscience.ir).
ضیایی، محمود و عباسپور، نیلوفر(1389)، "ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون‌مرزی"، فصلنامه گردشگری و توسعه.
محمودی، سمیه؛ رنجبران، بهرام و فتحی، سعید(1394)، "توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم.
منوریان، عباس؛ ابویی اردکان، محمد؛ پور موسوی، سید موسی و رحیمیان، اشرف(1392)، "مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلان‌شهرهای ایران"، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 13، صفحه 63-41
Aaker, J.( 1997), 'Dimensions of brand personality', Journal of Marketing
Ashwell, J, (2015),Going bush' Factors which influence international tourists' decisions to travel to remote Flinders Business School destinations
Ashwell, J.( 2013), 'Developing a Consumer Based Brand Equity model in an Aboriginal tourism context', paper presented to 6th International Colloquium on Tourism and Leisure (ICTL) Bangkok, Thailand, 2013.
Bloch, P. & Bruce, G. (1984). 'Product involvement as leisure behavior. Advances in Consumer Research', X, 197–202
Boo, S, Busser, J & Baloglu, S 2009, 'A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations', Tourism Management, vol. 30, no. 2, pp. 219-31
Chhabra, D, Healy, R & Sills, E.( 2003), 'Staged authenticity and heritage tourism', Annals of Tourism Research', vol. 30, no. 3, pp. 702-19.
Dimanche, F.,Havitz, M.E.&Howard, D.R.(1993). 'Consumer involvement profiles as a tourism segmentation tool'. Journal of Traveland Tourism Marketing, 1(4), 33–52.
Ferns n ,B, Walls, A,(2012), 'Enduring travel involvement, destination brand equity, and travelers’ visit intentions: A structural model analysis', Journal of Destination Marketing & Management
Gartner, W & Konecnik , Ruzzier, M( 2011), 'Tourism Destination Brand Equity Dimensions Renewal versus Repeat Market', Journal of Travel Research, vol. 50, no. 5, pp. 471-81.
Harris, L. C. & M. M. H. Goode (2010), 'The Four Levels of Loyalty and the Pivotal Role of Trust: a Study of Online Services Dynamics', J Relailing, Vol. 80, No. 2, PP. 139-158.
Havitz, M. E. and F. Dimanche (1999). 'Leisure involvement revisited: Drive properties and paradoxes'. 31(2): 122-149.
Hu, B. & Yu, H. (2007). 'Segmentation by craft selection criteria and shopping. Tourism Management', 28(4), 1079–1092
Iwasaki, Y. & Havitz, M. F. (2004) . 'Examining relationships  between leisure involvement, psychological commitment and loyalty to a recreation agency'. Journal of Leisure Studies, 36(1), 45–72
Keller, K. L. (2003); “Understanding Brands, Branding and Brand Equity”, Interactive Marketing, vol.5 (1), pp.7-20.
Keller, K.L. (2007) .Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity, 2nd ed., Prentice-Hall.
Kim, H, Cheng, C & O’Leary, J( 2008), 'Understanding participation patterns and trends in tourism cultural attractions', Tourism Management, vol. 28, no. 5, pp. 1366-71.
Kim, H, Kim, W & An, J( 2003), 'The effect of consumer-based brand equity on firms' financial performance', Journal of consumer marketing, vol. 20, no. 4-5, pp. 335-51.
Konecnik, M & Gartner, W 2007, 'Customer-based brand equity for a destination', Annals of Tourism Research' , vol. 34, no. 2, pp. 400-21.
Lee, S., Scott, D. & Kim, H. (2005). 'Celebrity fan involvement and destination perceptions. Annals of Tourism Research', 35(3), 809–832
Michaelidou, Nina & Sally Dubb (2006), "Product Involvement: an Applied in Cloting", Journal of Consumer Behavior, Vol. 5, No. 5 , PP. 442-453.
Ohnemus Lars. (2009). B2B branding: 'A financial burden for shareholders? Business Horizons'، 52(2): 159-166.
Petrick, J. F., Morais, D. and Norman, W. (2001) ‘An examination of the determinants of entertainment vacationers’ intentions to visit’, Journal of Travel Research, 40, 1. 41–48
Sanchez-Hernandez, M. Mirandaf ,J.(2001). 'Linking Internal Market Orientation and New Service Performance'. European Journal of Innovation Management.
Sheller, M. & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning, 3(2), 207–226
Sherif, M. & Cantril, H. (1947). 'The psychology of ego-involvement'. New York: John Wiley & Sons, Inc
Shouli, R. (2007). 'Exploring the decision-making process of men’s branded underwear consumers' (Master dissertation, North Carolina State University).
Yuwo,,H. Ford, J. Purwanegara,M.(2013), 'Customer-Based Brand Equity For a Tourism Destination (CBBETD) ' The Specific Case of Branding City, Indonesia, ISSN 2029-4581. Organization and market in emerging econoies, 2013, VOL. 4