دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تحلیل تاثیر ظرفیت سازمانی در رقابت پذیری مقصد گردشگری آبگرم، مورد مطالعه: شهر سرعین

مجتبی جاودان؛ سیمین تولایی؛ فاطمه مهربان

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 83-129

https://doi.org/10.22054/tms.2021.63304.2603

چکیده
  رشد فزاینده صنعت گردشگری، ذینفعان گردشگری را در مسیر تفکر و اقدام راهبردی مقتضی برای ارتقای توانایی رقابت پذیری مقصد، قرار داده است؛ لذا، هدف پژوهش، تحلیل تاثیر توسعه ظرفیت سازمانی در رقابت پذیری مقصد گردشگری سرعین است؛ روش پژوهش تحلیلی است و داده های اولیه مبتنی بر ابزار پرسشنامه ازجمعیت نمونه بالغ بر 200 نفر به شیوه تصادفی هدفمند ...  بیشتر

ارزیابی قابلیتهای گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر

تقی حیدری؛ اصغر رشیدی؛ ابراهیم حصاری؛ سیمین تولایی

دوره 8، شماره 21 ، فروردین 1392، ، صفحه 29-57

چکیده
  امروزه صنعت توریسم یکی ازموثرترین صنایعی است که علاوه بر منفعت اقتصادی؛ در بسیاری اززمینه های دیگر نیز نقش اساسی ایفاء می کند. متاسفانه کشور ما با وجود توانها و قابلیتهای بسیار در زمینهتوسعه گردشگری نتوانسته سهمی درخور جایگاهش ازگردشگری کسب کند. استان زنجان و بالاخصشهرزنجان نیزاز این قاعده مستثنی نبوده، و با داشتن پتانسیلها وظرفیتهای ...  بیشتر