دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برآورد تمایل به پرداخت بازدید کنندگان داخلی و خارجی برای بلیط ورودی موزه ی ملی ایران

محمدرضا فرزین؛ محمد شریفی تهرانی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 49-72

چکیده
  در مقاله ی حاضر راهبرد قیمت گذاری دو نرخی برای موزه های با تاکید بر تاثیر احتمالی حداکثر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان موزه ملی ایران مورد تحقیق قرار گرفته است که هدف اصلی آن برآورد نرخ عادلانه ی بلیط ورودی این موزه برای هر یک از دو گروه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است. بدین منظور از روش ارزش گذاری مشروط استفاده شد که نتایج حاصله نشان ...  بیشتر

برنامه ریزی راهبردی موزه ملی ایران

نبی الله دهقان؛ محمد شریفی تهرانی

دوره 6، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 53-90

https://doi.org/10.22054/tms.2012.5091

چکیده
  این تحقیق با هدف پاسخگویی به این سوال اساسی صورت گرفته است که راهبردهای مناسب موزه ملی ایران، بزرگترین موزه تاریخ و باستان شناسی کشور کدام است؟ تحقیق حاضر، بر مبنای نتیجه یا دستاورد تحقیق از نوع کاربردی، بر مبنای اهداف تحقیق از نوع توصیفی-موردی و بر مبنای نوع داده های مورد استفاده تحقیق کیفی است. روش شناسی تدوین راهبرد در این مطالعه ...  بیشتر