نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق با هدف پاسخگویی به این سوال اساسی صورت گرفته است که راهبردهای مناسب موزه ملی ایران، بزرگترین موزه تاریخ و باستان شناسی کشور کدام است؟ تحقیق حاضر، بر مبنای نتیجه یا دستاورد تحقیق از نوع کاربردی، بر مبنای اهداف تحقیق از نوع توصیفی-موردی و بر مبنای نوع داده های مورد استفاده تحقیق کیفی است. روش شناسی تدوین راهبرد در این مطالعه بر اساس چارچوب جامع تدوین راهبرد می باشد. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان موزه ملی ایران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی هدفمند تعدادی از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها در این تحقیق بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه بوده که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری مناسب تحلیل شدند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به شرایط محیط داخلی و بیرونی این سازمان راهبردهای رقابتی مناسب ترین روش مدیریت موثر فعالیت ها و عملکردها است که می تواند موقعیت رقابتی موزه ملی را در کشور و دنیا بیش از پیش ارتقا بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic planning for the National Museum of Iran

نویسندگان [English]

  • nabi -o- llah dehghan 1
  • mohammad sharifi tehrani 2

چکیده [English]

The present study addresses a fundamental question: what are the appropriate strategies for the National Museum of Iran as the country's largest museum? This survey is applied in terms of outcome, it is descriptive in terms of nature, and qualitative regarding data type. The methodology used for formulation of strategies is based on the comprehensive framework of strategy formulation. Statistical population of the study consists of the museum's experts and managers some of which were selected using non-probability judgmental sampling technique (experts’ choice). Data were gathered through investigation of documents and distribution of questionnaires, and subsequently were analyzed by the suitable statistical methods. Results indicated that considering the institute’s external and internal environments, competitive strategies would be the most suitable means for effective management of activities and performances, and could therefore promote the position of National Museum in the country and the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • museum
  • Strategy
  • Strategic planning