نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مقاله ی حاضر راهبرد قیمت گذاری دو نرخی برای موزه های با تاکید بر تاثیر احتمالی حداکثر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان موزه ملی ایران مورد تحقیق قرار گرفته است که هدف اصلی آن برآورد نرخ عادلانه ی بلیط ورودی این موزه برای هر یک از دو گروه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است. بدین منظور از روش ارزش گذاری مشروط استفاده شد که نتایج حاصله نشان می دهد که wtp بازدید کنندگان داخلی به صورت منفی تحت تاثیر متغیر فاصله است در حالی که رابطه معناداری بین این دو متغیر برای بازدیدکنندگان خارجی حاصل نشد. همچنین متغیر نگرش به صورت معنادار و مثبتی با WTP هر دو گروه بازدیدکنندگان مرتبط بود. بر اساس یافته ی اصلی این پژوهش میانگین WTP برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به ترتیب 9450 ریال و 31/6 دلار به دست آمد که نشان می دهد نرخ فعلی بلیط ورودی موزه ی ملی ایران به طور قابل توجهی از نرخی که بازدیدکنندگان خارجی تمایل به پرداخت آن را دارند کمتر است. بنابراین می توان با اطمینان بیشتری از عدم مواجه با کاهش رضایت بازدیدکنندگان خارجی، نرخ فعلی بلیط را به میزان منطقی افزایش و راهبرد قیمت گذاری دو نرخی با در نظر گرفتن نرخ بالاتر برای این گروه از بازدیدکنندگان را اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating Foreign and Domestic Visitors’ Willingness to Pay for Entrance Fee to the National Museum of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadreza farzin 1
  • mohammad sharifi tehrani 2

چکیده [English]

This study pertains to the investigation of dual pricing strategy for museums entrance fees, centering on the impact of two variables of “visitors’ attitude towards museums” and “traveled distance from the tourists’ origin to destination” on visitors’ maximum Willingness to Pay (WTP). Applying contingent valuation method, this research aims to estimate a fair and optimal admission fee to offer to each segment of domestic and foreign visitors to the National Museum of Iran. Results manifest that domestic visitors’ WTP is negatively influenced by distance, while no significant relationship is found between these variables for foreign visitors. On the other hand, the attitude variable is significantly associated with both groups’ WTP with positive sign. According to the main findings, the mean WTP is RLS 9450 and US$ 6.31 for domestic and foreign visitors respectively, implying that the current entry fee of RLS 10000 is substantially less than what most foreign respondents stated as their maximum willingness to pay. This prompts considering a reasonable increase in the current entry fee and the practice of adopting dual pricing, whereby foreign visitors are asked to pay higher prices than domestic ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • museum
  • visitor’s attitude
  • traveled distance from the tourists’ origin to destination
  • Contingent Valuation