دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تجزیه و تحلیلی معیارهای کیفیت در روشی های تحقیق کیفی

کامران فیضی؛ آلفرد سرکیسیان

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1384، ، صفحه 1-23

چکیده
  در این مقاله، ابتدا جایگاه و برخی از استراتژی های تحقیق کیفی همراه با ویژگی های یک محقق کیفی بررسی می شوند. نحوه ارزیابی معیارهای کیفیت تحقیقی، از موضوعات بحث برانگیز در حوزه تحقیق کیفی است. از این رو، در ادامه دیدگاه های موجود و معیارهای ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. کاربران روشهای کیفی با آگاهی از ...  بیشتر

بهبود کیفیت خدمات در پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (پیمایشی بر مبنای مدل کیفیت خدمات)

کامران فیضی؛ سعید تاتاری

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1383، ، صفحه 53-84

چکیده
  یکی از مباحث اصلی که در رقابت پذیری شرکتهای خدماتی مطرح است کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان است. مدیران تمایل دارند، بگونه ای کیفیت خدماتی را که به مشتریان نشان ارائه می کنند اندازه گیری نمایند. اما آنچه همواره انجام این کار را با مشکل مواجه ساخته است عدم دسترسی به ابزار مناسب جهت اندازه گیری  انتظارات وادراکات مشتریان از خدمات ...  بیشتر